Gå direkt till innehåll

Kategorier: rörnät

Påminnelse om pressinbjudan: Välkommen till konferensen Rörnät och Klimat 2023 i Göteborg

Påminnelse om pressinbjudan: Välkommen till konferensen Rörnät och Klimat 2023 i Göteborg

Svenskt Vatten bjuder in till den årliga konferensen om Rörnät och Klimat (RÖK) den 21-22 mars på Gothia Towers i Göteborg. Denna konferens samlar 500 personer från hela Sverige som arbetar operativt inom VA-branschen samt många som arbetar med strategiska frågor och samhällsplanering. Här finns goda möjligheter att få spännande kontakter och nya insikter i vattnets värld.

Ny SVU-rapport: Biologisk förbehandling på ledningsnätet (Rörnät & klimat)

Ny SVU-rapport: Biologisk förbehandling på ledningsnätet (Rörnät & klimat)

Biologisk förbehandling på ledningsnätet kan utnyttjas för produktion av nitrat med två målsättningar, dels för att förebygga svavelvätebildning i stället för att dosera kalciumnitrat, dels för att minska belastningen på det centrala reningsverket genom att denitrifikation möjliggörs på det efterföljande ledningsnätet. Ledningsnätet utnyttjas därmed även som processreaktor.

Rapportframsida: Vänster och nedre höger bilder: eget omhändertagande på kvartersmark, Norrköpings kommun. Bild överst till höger: översvämningsyta i villaområde, Växjö kommun. Foton: WSP Sverige AB

SVU-rapport om att definiera normaldagvatten – förslag och resonemang (rörnät, klimat, avlopp, miljö)

Utifrån lagstiftningens ramar har förslag till begränsning av VA-huvudmannens skyldighet att hantera enbart normaldagvatten tagits fram. Definition av normaldagvatten kvantitet föreslås utformas som en normal andel hårdgjord yta för olika bostadsbebyggelsetyper, medan normaldagvatten kvalitet utgår från det förväntade innehållet av de vanligaste föroreningarna.

Framsidesbild: Tillskottsvatten i vardande på Wieselgrensplatsen i Göteborg, Ann Mattsson, Gryaab.

C-SVU-report about the impact of infiltration and inflow on wastewater treatment plants (rörnät, klimat, avlopp och miljö)

Av litteraturstudien framgår att tillskottsvatten är ett problem för drift, ekonomi och reningsresultat för många reningsverk men att kvantifieringen och regleringen varierar. I fallstudien, där 11 svenska reningsverk ingår, var medianflödet 250-500 l/P/d medan 99-percentilen för flödet varierade mellan 500 och 1500 l/P/d mellan reningsverken.

Framsidesbild 2016-19: Konceptuell modell av mikrobiologisk förorening till grundvattentäkter med naturlig infi ltration. Figur: Karin Holmgren, Chalmers

Ny SVU-rapport: Mikrobiologisk riskbedömning av grundvattentäkter ... (dricksvatten, hälsa, rörnät och klimat)

Ett verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av grundvattenverk har utvecklats och utprovats i tre olika fallstudier. Baserat på en litteraturgenomgång har beräkningsmoduler upprättats för den naturliga mikrobiologiska barriärverkan i jordmån, omättad och mättad zon med hänsyn till lokala förhållanden. Författare: J Åström, A Lindhe, M Bergvall, L Rosén, L-O Lång

Framsidesbild rapport 2016-17: Täthetsprovning av reducerad fläns. Foto: Jan Henrik Sällström

Ny SVU-rapport: Täthet hos flänsförband mellan stora polyetenrör och ventiler ... (rörnät och klimat)

Flänsförband som förbinder plaströr till ventiler har analyserats. Fyra typer av packningar har använts. Åtdragningsnivån, som ger täthet, och relaxationen i förbandet har studerats experimentellt. Verifiering av täthet under 100 år har gjort numeriskt. Författare: Jan Henrik Sällström, Johan Sandström och Sven-Erik Sällberg, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Visa mer

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma