Gå direkt till innehåll
Rapportframsida: Skyfallsåtgärd på Skt Kjelds Plads i Köpenhamn. Foto: Mattias Salomonsson, Sweco.
Rapportframsida: Skyfallsåtgärd på Skt Kjelds Plads i Köpenhamn. Foto: Mattias Salomonsson, Sweco.

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Beredskapsplanering för skyfall (rörnät & klimat)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2017-03 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Beredskapsplanering för skyfall 
Författare: Mattias Salomonsson, Marie Larsson, Sara Karlsson, Håkan Alexandersson, Mats Andreasson, Sweco 
Område: Rörnät & klimat
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2017-03.pdf  
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Denna rapport beskriver hur effekterna av skyfall kan minimeras genom utarbetande av en beredskapsplan. Metoden baseras på en genomförd skyfallskartering i GIS för kartläggning av riskerna, samt en kostnads-nyttoanalys för prioritering av åtgärder. Ett resonemang förs också om fördelning av ansvar mellan olika aktörer.

Sammanfattning: Trots att skyfall har förekommit i alla tider är det få kommuner som har en strategi för att hantera dem. SVU-rapporten belyser hur skyfallsfrågan kan hanteras i samhällsplaneringen och ger vägledning för kommuner som ska komma igång med sitt arbete. Rapportförfattarna arbetar alla hos Sweco, och drygt 30 kommuner har varit delaktiga i projektet.

Intensiva skyfall inträffar varje år på flera platser i Sverige. År 2014 inträffade flera större skyfallsöversvämningar, och försäkringsbolagens kostnader slog rekord med 900 miljoner kronor i utbetalade ersättningar. Oftast har intensiva regn kopplats till frågeställningar om kapaciteten hos dagvattenledningarna. Men skyfall är något annat. I rapporten definieras skyfall som nederbörd som är större än vad de allmänna dagvattenledningarna är avsedda att ta hand om. Utifrån det behövs det beredskapsplanering.

Många kommuner i Sverige har erfarenheter av att arbeta med översvämningar orsakade av skyfall, åtminstone i den akuta fasen. Trots det har skyfall som samlat begrepp inte diskuterats i landet. Inom de kommunala organisationerna varierar det också hur ansvaret fördelas. Under akuta översvämningshändelser är det främst räddningstjänsten som är inblandad, men det är vanligt att man samarbetar med VA-verksamheten. Däremot finns det få i förväg strukturerade planer för hur arbetet ska fungera.

När det gäller den mer långsiktiga planeringen finns det ännu mer att göra i kommunerna. Få kommuner arbetar förvaltningsövergripande med långsiktig skyfallsplanering. I många fall är det VA-verksamheten som självpåtaget har försökt att driva frågan. Det saknas nämligen ett utpekat ansvar för hantering av översvämning från skyfall när nederbörden överstiger VA-systemets dimensionerade kapacitet. Det finns därför ett mycket stort behov av att reda ut frågan om ansvar kopplat till skyfallshantering.

Den samlade bilden från projektet visar att det är nödvändigt att involvera huvudmannen för allmän platsmark i arbetet. Ansvaret för samordningen av skyfallsplaneringen bör läggas på huvudmannen för allmän platsmark, eftersom den allmänna platsmarken utgör den sammanhållande ytan i de svenska tätorterna och därmed är den främsta transportvägen för avrinning från skyfall.

Utöver en uppräkning av berörda intressenter föreslås en beredskapsplan för skyfall även inkludera en kartering av översvämningsrisken för skyfall vid olika regnscenarier, liksom en beskrivning av fastigheter och verksamheter som riskerar att översvämmas. Det är också viktigt att ange vilken ambitionsnivå som kommunen har för att förebygga översvämning, och vilket ansvar som fördelas till den enskilde. Med hjälp av kostnads/nyttoanalyser är det därefter möjligt att peka ut åtgärder som är samhällsekonomiskt lönsamma. Det är också viktigt att informera allmänheten om riskbilden, innehållet i beredskapsplanen samt hur ansvarsfördelningen ser ut. Erfarenheter från översvämningarna i Köpenhamn visar att sådan information i princip uteslutande blir väl mottagen, även om den innehåller information som kan påverka fastighetsvärden.

Sökord: Beredskapsplanering, skyfall, dagvatten, översvämning, KNA, ansvar
Keywords: Contingency planning, cloudburst, storm water, flooding, CBA, responsibility

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_2017-03.pdf

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma