Gå direkt till innehåll
Framsidesfoto SVU-rapport 2016-11. Kalmar 2003, ytledes inträngande vatten, Sweco
Framsidesfoto SVU-rapport 2016-11. Kalmar 2003, ytledes inträngande vatten, Sweco

Nyhet -

Ny SVU-rapport: Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador (rörnät och klimat)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2016-11
Titel: Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador
Författare: Jonas Backö och Ulf Lundblad, Sweco Environment AB samt Anders Håkansson, LF Skåne
Område: Rörnät och klimat
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2016-11.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Fastighetsägarnas ansvar och möjlighet att förebygga översvämningsskador med genomgång av gällande lagar och regelverk. Åtgärdsförslag för att minska eller eliminera översvämningsrisker.

Sammanfattning: Källaröversvämningar är ett växande problem för VA-huvudmän, fastighetsägare och försäkringsbolag. För att minska antalet översvämningar finns det ett antal åtgärder att vidta. Rapporten fokuserar på vad fastighetsägarna kan göra. Hur ser deras ansvar och möjligheter ut? Frågan har utretts av Jonas Backö och Ulf Lundblad, Sweco, med stöd av Länsförsäkringar Skåne. Rapporten redogör för förebyggande åtgärder med utgångspunkt från dels de riktlinjer som finns i allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA), dels beroende på vad som har orsakat översvämningen.

Rapporten innehåller också information från Tyskland och Danmark när det gäller villkor för fastighetsägarnas anslutning till kommunala VA-anläggningar. I Tyskland anger huvudmannen klart vilka förutsättningar som gäller, med dämningsnivåer i ledningsnätet utanför fastigheten. De danska riktlinjerna klargör en minimifunktion för ledningsnätet; förutsättningarna delges varje fastighetsägare och styr fastighetens avledning av spillvatten. Risken för översvämningar på grund av skyfall kommer att öka i Sverige i takt med klimatförändringarna och den ökande arealen hårdgjorda ytor i städerna. Efter de senaste årens översvämningar har de drabbade kommunerna arbetat med att åtgärda brister i VA-systemet, men på fastighetssidan har det inte hänt särskilt mycket. Fastighetsägarna har i allmänhet bristande kunskap om hur anslutningarna till det allmänna VA-nätet är utförda, och känner inte till funktion och kondition hos de servisledningar som går mellan huset och anslutningspunkten.

Fastigheternas VA-anslutning regleras via bland annat lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och VA-huvudmannens ABVA. Fastighetens anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet ska enligt ABVA vara utförd med ”rätt vatten till rätt ledning”. Exempelvis ska dagvatten avledas till anvisad dagvattenledning eller omhändertas lokalt. Dräneringsvatten ska avledas till anvisad dagvattenledning eller dräneringsvattenledning. Servisledningarnas kondition och funktion bör kontrolleras regelbundet. Risk för översvämning genom dämning (baktryck) i ledningsnätet kan minskas eller elimineras med rätt utförd installation av bakvattenventiler eller låsbara golvbrunnar. Översvämning via inträngande vatten från markytan kan förhindras bland annat genom förändring av marklutningar, invallningar och pumpning av vatten från lågpunkter.

Det gäller att få de enskilda fastighetsägarna att öka sin kunskap och förstå sitt ansvar för framför allt avledning av ”rätt vatten till rätt ledning”, och att detta ger möjlighet att minimera risken för översvämningsskador.

Sökord: Källaröversvämning, baktryck, ytledes, felkoppling, överläckage,
Keywords: Flood damage, overfilled, surface water, pipe connections, over leakage

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_2016-11.pdf

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96