Gå direkt till innehåll
Dagvattendamm i Umeå. Foto: Ahmed Al-Rubaei, Luleå tekniska universitet
Dagvattendamm i Umeå. Foto: Ahmed Al-Rubaei, Luleå tekniska universitet

Nyhet -

SVU-rapport med uppföljning av 25 svenska dagvattendammar (dagvattenrening)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2017-18
Titel: 25 kommunala dagvattendammar i Sverige – hur fungerar de?
Författare: Godecke Blecken, Ahmed Al-Rubaei, Maria Viklander, Jiri Marsalek, Luleå tekniska universitet
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2017-18.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Rapporten presenterar en studie av 25 kommunala dagvattendammar i fem svenska kommuner. Den ger rekommendationer för design, drift och underhåll. Dammarnas långsiktiga funktion är beroende av att designen är lämplig och att dammarna enkelt kan inspekteras så att problem kan upptäckas och rättas till på ett tidigt stadium.

Sammanfattning: Dagvattendammar hör till de vanligaste anläggningarna för att fördröja och rena dagvatten från städerna innan det släpps ut i sjöar och vattendrag. Det är viktigt att en dagvattendamm utformas på rätt sätt för att den ska avskilja sediment effektivt. Den ska också vara tillgänglig för inspektion och underhåll så att problem kan rättas till innan de skadar dammens funktion på något allvarligt sätt.

Rapporten presenterar en kartläggning av 25 kommunala dagvattendammar i fem svenska kommuner: Malmö, Växjö, Örebro, Umeå och Östersund. Dammarna var mellan tre och 26 år gamla när de undersöktes av forskningsklustret Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet. Rapporten ger rekommendationer för dammarnas design, drift och underhåll.

Forskarna uppskattade dammarnas förmåga att avskilja sediment, som bland annat beror på dammens form och på storleken i förhållande till det hårdgjorda avrinningsområdet. Bottensedimenten undersöktes när det gäller kornstorlekar och innehåll av metaller. Sedimenten verkade vara grova jämfört med många andra dammar i världen, och metallkoncentrationerna varierade kraftigt mellan dammarna. Koncentrationerna av koppar, bly och zink överskred i några dammar Naturvårdsverkets riktvärden, och det får konsekvenser för hur man behandlar och deponerar sedimenten.

Forskarna upptäckte att fyra av de 25 dammarna var inhägnade och otillgängliga för maskiner. Utformningen av dessa fyra dammar var i själva verket sådan att den kraftigt försvårade inspektion och underhåll, något som kan innebära risker för driften. Ungefär hälften av dammarna behövde mindre underhåll, främst därför att det hade samlats sediment och skräp vid inlopp och utlopp. I några anläggningar var vegetationen förväxt, med försvårat underhåll som följd. Men i allmänhet var konditionen tillfredsställande och de upptäckta problemen kunde ganska enkelt rättas till. Det här visar att dagvattendammar är relativt robusta och att det är viktigt att upptäcka små problem på ett tidigt stadium.

Forskarna konstaterar att det är viktigt att det finns en databas med uppgifter om dammarna så att underhållet kan planeras, särskilt sedimenttömningen. De rekommenderar också en försedimenteringsdamm för att fånga grova sediment och därmed underlätta tömningen av sedimenten.

Sökord: Underhåll, dagvattendammar, dagvatten, sedimentackumulering, tungmetaller
Keywords: Maintenance, stormwater ponds, stormwater, sediment accumulation, heavy metals

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:

Tipsrapportlista till 2017-18

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma