Följ Svenskt Vatten AB

Taggar

svenskt vatten utveckling 203 avlopp 143 Svenskt Vatten 138 dricksvatten 128 vattenmiljöfrågor 114 vattentjänstföretag 99 miljö 91 kranvatten 77 vatten 75 reningsverk 59 rörnät 42 klimat 34 anammox 28 forskning 19 management 18 lena söderberg 18 dagvatten 16 avloppsslam 16 biogas 15 avlopp & miljö 15 avloppsvatten 14 biogasproduktion 13 slam 13 kranvattentävling 12 energieffektivisering 11 avloppshantering 11 östersjön 11 läkemedel 10 Revaq 10 fosfor 10 biofilter 9 VA-kluster Mälardalen 9 biologisk avloppsvattenrening 9 avloppsvattenrening 9 Avloppsreningsverk 9 dagvattensystem 9 kadmium 8 stockholms skärgård 8 utveckling 8 råvatten 8 ledningsnät 8 miljöföroreningar 8 regn 8 återföring av växtnäring och organiskt material 8 VA-taxa 7 modellering 7 ledningssystem 7 hygienisering 7 översvämningstyper 7 hälsa 7 vattenskydd 7 nyckeltal 7 VA-system 7 vattenavledning 7 klimatförändringar 6 benchmarking 6 tillskottsvatten 6 ovidkommande vatten 6 rötning 6 vattenkvalitet 6 projektprogram 6 klimatanpassning 5 riskanalys 5 årsrapport 5 processmodellering och reglering 5 kretslopp 5 industridoktorander 5 va-teknik södra 5 kväve 5 Vattenstämman 5 klosettvatten 5 mitt vatten 5 mikroorganismer 5 kväverening 5 ytvatten 4 matavfall 4 cryptosporidium 4 samverkan 4 tungmetaller 4 silver 4 korrosion 4 biltvätt 4 organisation 4 metan 4 förnyelse 4 kranvattentävlingen 2015 4 avloppsledning 4 grön infrastruktur 4 gödsling 4 vattenfilmtävling 4 vattenledning 4 processmodellering och reglerteknik 4 gödsel 4 lustgas 4 avloppssystem 4 norovirus 4 patogener 4 livscykelanalys 4 läkemedelsrester 4 rejektvatten 4 dagvattenhantering 4 forskningsprogram 3 virus 3 dräneringsvatten 3 hållbarhetsindex 3 spårelement 3 nitritation 3 avvattning 3 växthusgaser 3 fordonsgas 3 beredning 3 näringsämnen 3 PFAS 3 sediment 3 hållbarhet 3 dricksvattenkvalitet 3 täthet 3 vattenverk 3 Dagvattenrening 3 Världstoalettdagen 3 slamspridning 3 klimatförändring 3 juridik 3 energianvändning 3 deammonifikation 3 distribution 3 utsläpp 3 elanvändning 3 dricks 3 arbetsmiljö 3 rörnät & klimat 3 sveriges godaste kranvatten 3 infrastruktur 3 QMRA 3 badvatten 3 systemanalys 3 magsjuka 3 polyetenrör 3 Mattias Klum 3 översvämning 2 vatten och avlopp 2 kvicksilver 2 växthusgas 2 substrat 2 fällningsdammar 2 plaströr 2 ozon 2 plast 2 blandning 2 konstskola 2 termofil rötning 2 ekonomi 2 klimatpåverkan 2 mälaren 2 beräkningar 2 klosettvattenkvalitet 2 källaröversvämning 2 riskhantering 2 ansvar 2 lösta metaller 2 riskbedömning 2 vattendirektivet 2 desinfektion 2 anläggningsavgift 2 malmö 2 vismut 2 taxor 2 himmerfjärden 2 svavelväte 2 va-ledningar 2 skog 2 pastörisering 2 recipient 2 förnyelseplanering 2 kemisk fällning 2 spillvatten 2 innovation 2 experiment 2 strömmar 2 samhällsplanering 2 energiförbrukning 2 västerås 2 föroreningar 2 regnintensitet 2 luleå 2 stora biltvättarhelgen 2 källsortering 2 jönköping 2 polyeten 2 emissioner 2 rotinträngningar 2 vattnets värde 2 turbiditet 2 vattenresan 2 svartvatten 2 Biogasuppgradering 2 biometan 2 kalmar 2 kväveavskiljning 2 arbetsskador 2 bsap 2 göteborg 2 prioriterade ämnen 2 molekylärbiologisk analys 2 giardia 2 flödesproportionell provtagning 2 flödesmätning 2 Norrköping 2 pfos 2 miljöbedömning 2 fou 2 miljöpåverkan 2 efterrötning 2 kolifager 2 investeringsnivå 2 aminskrubber 2 spårämnen 2 avlopp och miljö 2 åkermark 2 överläckage 2 enskilda avlopp 2 Kretslopp och vatten 2 säkerhet 2 bakterier 2 Göteborgs stad 2 karlstad 2 emissionsmätning 2 ledning 2 ekotoxicitet 2 vattentjänstlagen 2 LCA 2 hydraulisk modellering 2 god redovisningssed 2 grundvatten 2 parasiter 2 tv-inspektion 2 vattenskyddsområde 2 VA-avgift 2 olyckor 2 östersund 2 vattentjänster 2 arbetsmiljöarbete 2 VASS 2 övergödning 2 kluster 2 standardisering 2 skiktning 2 kommuner 2 konstskolor 2 kvalitet 2 nederbörd 2 flänsförband 2 inventering 2 uppströmsarbete 2 hydrodynamik 2 vattenskrubber 2 vattenanalys 2 indikatorbakterier 2 ammonium 2 klordioxid 2 riskvärdering 2 uppehållstid 2 upphandling 2 kommunikation 2 aktivt kol 2 eutrofiering 2 internbelastning av fosfor 1 anaerob behandling 1 måltidsdryck 1 COD-analys 1 enzymer 1 sårbarhet 1 ct-värde 1 va-område 1 radiografi 1 infiltrationsanläggningar 1 reningsanläggningar 1 skarvar 1 biofilm 1 markbädd 1 avvattnat rötslam 1 restaluminium 1 markanalyser 1 syrereglering 1 e. coli 1 marenzelleria 1 gröna tak 1 organisationsformer 1 föreskrifter 1 uthålligt samhällsbyggande 1 hållbarhetsanalys 1 managment 1 omvänd osmos 1 forskningskluster 1 bde-209 1 skolsidor 1 digitalröntgen 1 drift och underhåll 1 metanutvinning 1 enskilda avloppsanläggningar 1 flyktiga fettsyror 1 sorption 1 systemgräns 1 mineralgödsel 1 vattenmyndighet 1 mikroföroreningar 1 avloppsledningsnät 1 optimering 1 molekylärbiologi 1 satsvisa reaktorer 1 SPCR 178 1 utbildning 1 slamhantering 1 bsm 1 uppslutningsmetoder 1 brandövning 1 växtnäring 1 energi 1 rost 1 prioritering 1 klorparaffiner 1 snus 1 prissättning 1 spillvattenförande system 1 vattentaxa 1 mälarens värde 1 avrinningsområde 1 slamvolymindex 1 förstörande 1 skydd 1 multivariat data analys 1 teknikprogrammet 1 Toe-in 1 integritet 1 mra-modellen 1 klustre 1 kodlista 1 Världsvattendagen 1 vattenmätare 1 Kretsloppstävlingen 2016 1 spårämnesanalyser 1 bacteroidales 1 luktavskiljning 1 betande kor 1 sammanklämning 1 metallkoncentration 1 bräddning 1 utmaningar 1 kommunal va-plan 1 dagvattenfilter 1 lakvatten 1 vägledande domar 1 anna linusson 1 sadelgrenar 1 vattenskyddsområden 1 reningsanläggning 1 utläckage 1 va-karta 1 dagvattenledningar 1 konvektivt regn 1 åldersfördelning 1 röntgen 1 karin ols 1 havsnivåer 1 stockholm vatten 1 gassensorer 1 anaerob rötning 1 skräp 1 barriärverkan 1 jonbyte 1 source finder 1 fulspola 1 kranvattentävlingen 1 ledningsförnyelse 1 mat 1 påbyggnad 1 vattens värde 1 foto 1 modeller 1 våtmarker 1 neurologiska symptom 1 ammoniumreglering 1 urrivningsprovning 1 vattenaspekter 1 hållbara dagvattenlösningar 1 mikrobiologiska risker 1 sensorisk analys 1 vattenmiljö 1 forskning och utveckling 1 avsättning 1 konflikt 1 diesel detektion 1 flaskvatten 1 100-åriga trender 1 urlakning 1 tryckprovning 1 25 år 1 cod-toc 1 avrapportering 1 översvämningsmodellering 1 vattenburen smitta 1 finansiering 1 elektromuffsvets 1 hydraulisk beräkning 1 sverige 1 patogen 1 plan- och bygglagstiftning 1 blockregn 1 råvattenkvalité 1 tvätthall 1 bebyggelsetyp 1 bensin 1 mikrobiell barriär 1 energiskog 1 mälardalskluster 1 anläggningen 1 fullskaleanläggning 1 uppströmsåtgärder 1 cementmaterial 1 bisfenol a 1 åtgärdskostnader 1 mittvatten 1 kris 1 beräkningsverktyg 1 magtarmsymtom 1 biologisk behandling 1 VA-utbyggnad 1 mikrobiell riskanalys 1 processindikatorer 1 kostnadsjämförelse 1 datormodellering 1 dagvattenkvalitet 1 va-kluster 1 materialbalanser 1 matavfallskvarnar (mak) 1 läcka 1 processtabilitet 1 badvattenkvalitet 1 tillväxt 1 kolstål 1 chironomus riparius 1 avgiftssystem 1 torrsubstans 1 radar 1 zoonotisk 1 mouse 1 status 1 gasdistribution 1 taxestatistik 1 extrema dygnsregn 1 skärmbassänger 1 vattenförslag 1 organiska föreningar 1 fallstudie Käppala 1 högfluorerade ämnen 1 täthetsprovning 1 material 1 INSTA-CERT 1 strandbetande nötkreatur 1 fallstudier 1 avloppsutsläpp 1 latrin 1 ofp 1 klimatmål 1 reningsteknik 1 certifiering 1 multikriteriabedömning 1 biltvättarhelgen 1 svetsar 1 hälsorisk 1 avancerad rening 1 syrgasbrist 1 fordonsdrift 1 betong 1 humus 1 ultraljud 1 va-bransch 1 vattendrag 1 konsumentprodukter 1 tungmetallupptag 1 täckningsgrad 1 aktörsanalys 1 råvattenkvalitet 1 analys av vattensystem 1 svets 1 patientsäkerhet 1 metanemissioner 1 anaerobisk rötning 1 vombsjöns värde 1 slamförtjockning 1 världsvattenveckan 1 havsmiljö 1 dricksvattensystem 1 vav p78 1 genosorb 1 kryogen uppgradering 1 pfoa 1 redovisning 1 samband havsnivå–regn 1 metodik 1 Visa alla taggar
SVU-rapport 2015-07: GIS-baserad spridningsmodellering av parasiter i ytvattentäkter (dricksvatten)

SVU-rapport 2015-07: GIS-baserad spridningsmodellering av parasiter i ytvattentäkter (dricksvatten)

Nyheter   •   Sep 11, 2015 10:41 CEST

Den GIS-baserade hydrologiska modellen SWAT (Soil and Water Assessment Tool) har använts för att beräkna halter av E. coli och Cryptosporidium genom påverkan från människor och djur i tre avrinningsområden. Scenariomodelleringen visar halter och mikrobiell risk vid olika infektionsnivåer samt effekten av sju åtgärdsalternativ. Författare: Johan Åström, Tyréns AB; Viktor Johansson, Chalmers.

SVU-rapport 2014-23: Nya processvägar för effektiv slamhantering (avlopp och miljö)

SVU-rapport 2014-23: Nya processvägar för effektiv slamhantering (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Mar 05, 2015 16:22 CET

Syftet med denna rapport har varit att sammanfatta resultaten från EU-projektet ROUTES. I projektet utvärderades tekniker för att minska slammängder och förbättra slamkvaliteten för att uppnå en hållbar slambehandling och avsättning. Resultaten från benchmarking visar att teknikerna fungerar praktiskt, men att det krävs mer forskning innan de kan användas i full skala. Förf: Bertholds och Olofsson

SVU-rapport C SLU2013-061: System för återföring av fosfor i källsorterade fraktion av urin, fekalier, matavfall och i liknande rötat samhälls- och lantbruksavfall (Avlopp & Miljö)

SVU-rapport C SLU2013-061: System för återföring av fosfor i källsorterade fraktion av urin, fekalier, matavfall och i liknande rötat samhälls- och lantbruksavfall (Avlopp & Miljö)

Nyheter   •   Okt 03, 2013 09:53 CEST

Rapporten går igenom hur mycket fosfor och kväve som kan återföras till odling genom källsortering av urin, fekalier, klosettvatten och matavfall, samt vilka konsekvenser detta kan ha på energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Några vanliga tekniker för att koncentrera fosforn i gödsel gås också igenom. Författare: Håkan Jönsson, Åke Nordberg, Björn Vinnerås, SLU

SVU-rapport 2013-16: Geografiska informationssystem för analys av parasitkällor i ytvattentäkter (Dricksvatten)

SVU-rapport 2013-16: Geografiska informationssystem för analys av parasitkällor i ytvattentäkter (Dricksvatten)

Nyheter   •   Sep 03, 2013 14:14 CEST

Rapporten beskriver GIS-baserade hydrologiska modeller för generering och spridning av Cryptosporidium och Giardia i ytvattentäkter. Aktuella uppgifter om prevalens hos däggdjur och fåglar har sammanställts för nordiska förhållanden. Utifrån situationen i Trollhättans och Östersunds kommun diskuteras förutsättningarna för modellering. Författare: Johan Åström, Tyréns AB