Följ Svenskt Vatten AB

Taggar

svenskt vatten utveckling 209 avlopp 151 Svenskt Vatten 143 dricksvatten 132 vattenmiljöfrågor 118 vattentjänstföretag 104 miljö 99 kranvatten 81 vatten 77 reningsverk 64 rörnät 44 klimat 36 anammox 29 dagvatten 19 forskning 19 management 18 lena söderberg 18 avloppsslam 17 biogas 16 avloppsvatten 15 avlopp & miljö 15 biogasproduktion 13 slam 13 kranvattentävling 12 avloppshantering 11 Revaq 11 östersjön 11 energieffektivisering 11 fosfor 10 läkemedel 10 biofilter 9 biologisk avloppsvattenrening 9 ledningsnät 9 Avloppsreningsverk 9 VA-kluster Mälardalen 9 dagvattensystem 9 avloppsvattenrening 9 återföring av växtnäring och organiskt material 8 regn 8 kadmium 8 hygienisering 8 VA-taxa 8 stockholms skärgård 8 miljöföroreningar 8 råvatten 8 hälsa 8 utveckling 8 ledningssystem 7 modellering 7 vattenavledning 7 VA-system 7 nyckeltal 7 vattenskydd 7 översvämningstyper 7 projektprogram 6 ovidkommande vatten 6 tillskottsvatten 6 klimatförändringar 6 kväverening 6 benchmarking 6 klimatanpassning 6 rötning 6 vattenkvalitet 6 mikroorganismer 5 processmodellering och reglering 5 kretslopp 5 riskanalys 5 Vattenstämman 5 klosettvatten 5 mitt vatten 5 va-teknik södra 5 rejektvatten 5 årsrapport 5 kväve 5 samverkan 5 industridoktorander 5 avloppsledning 4 avloppssystem 4 vattenverk 4 organisation 4 förnyelse 4 matavfall 4 tungmetaller 4 läkemedelsrester 4 Världstoalettdagen 4 korrosion 4 lustgas 4 livscykelanalys 4 norovirus 4 silver 4 processmodellering och reglerteknik 4 biltvätt 4 cryptosporidium 4 ytvatten 4 vattenledning 4 gödsling 4 vattenfilmtävling 4 kranvattentävlingen 2015 4 patogener 4 grön infrastruktur 4 metan 4 dagvattenhantering 4 gödsel 4 magsjuka 3 översvämning 3 juridik 3 Dagvattenrening 3 avvattning 3 arbetsmiljö 3 sveriges godaste kranvatten 3 elanvändning 3 klimatförändring 3 täthet 3 VASS 3 sediment 3 beredning 3 rörnät & klimat 3 polyetenrör 3 QMRA 3 distribution 3 hållbarhet 3 Mattias Klum 3 infrastruktur 3 badvatten 3 utsläpp 3 systemanalys 3 spårelement 3 energianvändning 3 dricks 3 deammonifikation 3 slamspridning 3 dricksvattenkvalitet 3 hållbarhetsindex 3 forskningsprogram 3 virus 3 näringsämnen 3 PFAS 3 fordonsgas 3 dräneringsvatten 3 växthusgaser 3 ansvar 3 nitritation 3 plaströr 2 klordioxid 2 desinfektion 2 samhällsplanering 2 ammonium 2 innovation 2 avlopp och miljö 2 spillvatten 2 prioriterade ämnen 2 molekylärbiologisk analys 2 ammoniakbehandling 2 uppehållstid 2 kolifager 2 bakterier 2 termofil rötning 2 miljöbedömning 2 Norrköping 2 vattnets värde 2 investeringsnivå 2 karlstad 2 aktivt kol 2 luleå 2 miljöpåverkan 2 fou 2 kluster 2 skiktning 2 mälaren 2 kvicksilver 2 Kretslopp och vatten 2 plast 2 anläggningsavgift 2 ekotoxicitet 2 klosettvattenkvalitet 2 giardia 2 beräkningar 2 vattentjänster 2 stora biltvättarhelgen 2 enskilda avlopp 2 lösta metaller 2 jönköping 2 vismut 2 konstskolor 2 östersund 2 källaröversvämning 2 riskhantering 2 västerås 2 malmö 2 grundvatten 2 flänsförband 2 ledning 2 fulspola 2 svavelväte 2 energiförbrukning 2 kalmar 2 VA-avgift 2 vattendirektivet 2 flödesproportionell provtagning 2 va-ledningar 2 hydrodynamik 2 tv-inspektion 2 vattenskyddsområde 2 emissionsmätning 2 åkermark 2 endotoxin 2 göteborg 2 aminskrubber 2 arbetsskador 2 polyeten 2 Biogasuppgradering 2 olyckor 2 recipient 2 hydraulisk modellering 2 substrat 2 växthusgas 2 ozon 2 strömmar 2 rotinträngningar 2 god redovisningssed 2 uppströmsarbete 2 säkerhet 2 standardisering 2 urea 2 emissioner 2 vattentjänstlagen 2 källsortering 2 experiment 2 spårämnen 2 organisation och juridik 2 vatten och avlopp 2 turbiditet 2 arbetsmiljöarbete 2 indikatorbakterier 2 överläckage 2 nederbörd 2 kommuner 2 LCA 2 efterrötning 2 regnintensitet 2 förnyelseplanering 2 biometan 2 bsap 2 riskbedömning 2 upphandling 2 skog 2 blandning 2 ekonomi 2 fällningsdammar 2 klimatpåverkan 2 kommunikation 2 inventering 2 kvalitet 2 riskvärdering 2 taxestatistik 2 vattenskrubber 2 dagvattenkvalitet 2 kemisk fällning 2 eutrofiering 2 föroreningar 2 parasiter 2 vattenförsörjning 2 vattenresan 2 pfos 2 vattenanalys 2 övergödning 2 konstskola 2 kväveavskiljning 2 himmerfjärden 2 Göteborgs stad 2 svartvatten 2 pastörisering 2 taxor 2 flödesmätning 2 Fosforutnyttjande 1 klimatsäkert samhälle 1 hållbar stadsutveckling 1 kemi 1 ABVA 1 Egen förvaltning 1 datainsamling 1 vattenpolitik 1 provning 1 svu 1 mikrobiologisk barriär 1 membranuppgradering 1 diklofenak 1 antiodör 1 hållbarhetscertifiering av stadsdelar 1 förorenat vatten 1 klor 1 avgasning 1 zink 1 åtgärdsplanering 1 19 november 1 dagvattenledningar 1 va-karta 1 utläckage 1 kraftig nederbörd 1 vattenskyddsområden 1 kvalitetskontroll 1 chemsec 1 bottenfauna 1 va-teknik 1 sveriges godaste kranvtten 1 vägledande domar 1 tillit 1 hushållsdagvatten 1 kommunal va-plan 1 mikrobiologisk risk 1 barriär 1 e.coli 1 metallkoncentration 1 membranteknik 1 antibiotikaresistens 1 luktavskiljning 1 pipescanner 1 samhällsekonomisk analys 1 onlinemätning 1 spårämnesanalyser 1 regional vattenförsörjningsplan 1 vattenmätare 1 Världsvattendagen 1 kodlista 1 textilier 1 infektionsrisk 1 integritet 1 csr 1 Toe-in 1 livslängdsbedömning 1 mikrobiologi 1 mikrobiell riskbedömning 1 ventiler 1 emissionsdeklarationen 1 omvärldsanalys 1 jordbruk 1 oundvikliga vattenförluster 1 slamvolymindex 1 mälarens värde 1 provningsmetod 1 läcksökning 1 spillvattenförande system 1 tätningsringar 1 remote field technology 1 snus 1 dricksvattenförsörjning 1 spillvattennät 1 beständighet 1 ledningsnätet 1 bräddstatistik 1 växtnäring 1 litteratursammanställning 1 slampåverkan 1 slamhantering 1 förnyelsetakt 1 siloxaner 1 utbildning 1 statistik 1 utspädningseffekt 1 molekylärbiologi 1 absorbans 1 förfrågningsunderlag 1 va-strategi 1 intresse 1 tryckvattenledning 1 mistrapharma 1 aktivt slam 1 bakterieenzym 1 mineralgödsel 1 urbana översvämningar 1 slutrapport 1 vattensäkerhetsplan 1 processmodellering 1 Källsorterat toalettavfall 1 silverupptag 1 drift och underhåll 1 godaste vattnet 1 vann 1 fultorka 1 humusämnen 1 calici 1 sedimentationsdammar 1 kommunala reningsverk 1 gastroenterit 1 organiska ämnen 1 multi-utility 1 managment 1 hållbarhetsanalys 1 resursförbrukning 1 uthålligt samhällsbyggande 1 omvänd osmos 1 forskningskluster 1 föreskrifter 1 bde-209 1 indikatorbakterie 1 skolsidor 1 organisationsformer 1 digitalröntgen 1 gröna tak 1 metanutvinning 1 enskilda avloppsanläggningar 1 flyktiga fettsyror 1 va-avgifter 1 marenzelleria 1 sorption 1 systemgräns 1 ytledes 1 vattenmyndighet 1 mikroföroreningar 1 avloppsledningsnät 1 branschstandard 1 svällningseffekter 1 optimering 1 β-glukan 1 geografiska informationssystem 1 satsvisa reaktorer 1 lagring 1 SPCR 178 1 e. coli 1 syrereglering 1 markanalyser 1 enterococcus 1 restaluminium 1 bsm 1 uppslutningsmetoder 1 brandövning 1 avvattnat rötslam 1 servisledning 1 energi 1 rost 1 prioritering 1 klorparaffiner 1 verktyg 1 markbädd 1 gdp-verktyget 1 prissättning 1 avloppspåverkan 1 vattentaxa 1 tillsyn 1 avrinningsområde 1 biofilm 1 skarvar 1 förstörande 1 skydd 1 multivariat data analys 1 teknikprogrammet 1 politisk styrning 1 reningsanläggningar 1 hydrologisk modellering 1 partnering 1 infiltrationsanläggningar 1 mra-modellen 1 klustre 1 fekalier 1 radiografi 1 va-område 1 källsorterat matavfall 1 Kretsloppstävlingen 2016 1 luftning 1 utlysning 1 ct-värde 1 bacteroidales 1 Beredskapsplanering 1 betande kor 1 sammanklämning 1 sårbarhet 1 enzymer 1 bräddning 1 utmaningar 1 hållbarhetskriterier 1 COD-analys 1 analysmetod 1 dagvattenfilter 1 lakvatten 1 måltidsdryck 1 anna linusson 1 intestinala enterokocker 1 sadelgrenar 1 litteraturstudie 1 anaerob behandling 1 internbelastning av fosfor 1 vattenbranschen 1 trädrötter 1 vakuum 1 ledningshaveri 1 röntgen 1 filtralite 1 havsnivåer 1 jonbyte 1 kranvattentävlingen 1 ledningsförnyelse 1 påbyggnad 1 fisk 1 vattens värde 1 våtmarker 1 neurologiska symptom 1 ammoniumreglering 1 hållbara dagvattenlösningar 1 membranfilter 1 forskning och utveckling 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Hushållspapper är vanligaste fultorkningen  -	En tredjedel av Sveriges befolkning vet inte att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten

Hushållspapper är vanligaste fultorkningen - En tredjedel av Sveriges befolkning vet inte att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:00 CET

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, då globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. Ett stort toalettrelaterat problem i Sverige är att vi spolar ner en mängd saker som inte hör hemma i våra toaletter. En situation som ligger bakom många "fulspolningar" är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten.

Kadmiumhalterna minskar rejält - framgångsrikt detektivarbete vid reningsverk har gett resultat

Kadmiumhalterna minskar rejält - framgångsrikt detektivarbete vid reningsverk har gett resultat

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 12:09 CEST

Avloppsreningsverk som certifierats enligt Revaq har stränga krav på sig att bidra till ett bättre kretslopp. Hälften av det svenska avloppsvattnet renas vid Revaq-certifierade reningsverk och de bedriver ett aktivt arbete som minskar förekomsten av miljöfarliga ämnen i samhället – och därmed i vattnet.

SVU-rapport om verktyg för måluppföljning i regionala vattenförsörjningsplaner med hållbarhetsindex som utgångspunkt (organisation och juridik)

SVU-rapport om verktyg för måluppföljning i regionala vattenförsörjningsplaner med hållbarhetsindex som utgångspunkt (organisation och juridik)

Nyheter   •   Okt 23, 2017 14:49 CEST

Projektet har tagit fram en uppföljningsmodell för regionala vattenförsörjningsplaner med utgångspunkt i Svenskt Vattens hållbarhetsindex. Med hjälp av modellen kan man ta reda på om åtgärder leder mot målen och en hållbar vattenförsörjning.

SVU-rapport om privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (rörnät och klimat)

SVU-rapport om privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (rörnät och klimat)

Nyheter   •   Okt 23, 2017 14:14 CEST

Längden av Sveriges privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten har nu beräknats. Den del av VA-näten som ägs privat är betydande. Ansvaret för drift, underhåll och förnyelse av de privata serviserna ligger på respektive fastighetsägare. Även längden av de allmänna servisledningarna har beräknats.

SVU-rapport om att definiera normaldagvatten – förslag och resonemang  (rörnät, klimat, avlopp, miljö)

SVU-rapport om att definiera normaldagvatten – förslag och resonemang (rörnät, klimat, avlopp, miljö)

Nyheter   •   Okt 10, 2017 13:33 CEST

Utifrån lagstiftningens ramar har förslag till begränsning av VA-huvudmannens skyldighet att hantera enbart normaldagvatten tagits fram. Definition av normaldagvatten kvantitet föreslås utformas som en normal andel hårdgjord yta för olika bostadsbebyggelsetyper, medan normaldagvatten kvalitet utgår från det förväntade innehållet av de vanligaste föroreningarna.

Media no image

Medvind för svensk biogas – trots snålblåst

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 13:05 CEST

Pressmeddelande från Avfall Sverige, Energigas Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenskt Vatten. Sveriges biogasproduktion ökade med fyra procent under år 2016, jämfört med året innan. Allt mer av denna biogas uppgraderas också till fordonsgas, hela 64 procent. Konkurrensen från subventionerad biogas har blivit tuff för många svenska producenter.

Lägsta höjningen av vatten- och avloppstaxorna på över tio år

Lägsta höjningen av vatten- och avloppstaxorna på över tio år

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 10:10 CEST

Ny statistisk från branschorganisationen Svenskt Vatten visar att 2017 är ökningen sammantaget lägre än på över tio år, om än med stora variationer mellan kommunerna.

Rapporten Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp är klar

Rapporten Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp är klar

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 11:54 CEST

Svenskt Vatten har initierat en studie som genomförts av RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. Rapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp behöver stiga med 100%, alltså fördubblas, i dagens penningvärde under de kommande 20 åren

Pressinbjudan: Efter Harvey’s framfart i Houston, vilka klimatanpassningsutmaningar har vi i Sverige?

Pressinbjudan: Efter Harvey’s framfart i Houston, vilka klimatanpassningsutmaningar har vi i Sverige?

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 14:22 CEST

Tisdag den 5 september 2017 på Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4 i Malmö. Start kl 9.00 (kaffe serveras från kl 8.30) Svenskt Vatten bjuder in till ett heldagsseminarium med fokus på klimatanpassningsutredningens innehåll. Under dagen kommer vi också diskutera de frågor som inte utredningen gav svar på . Media hälsas välkomna!

SVU-rapport om rejektvattenbehandling – en kunskapssammanställning (avlopp och miljö)

SVU-rapport om rejektvattenbehandling – en kunskapssammanställning (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Sep 04, 2017 12:03 CEST

Strängare reningskrav avseende kväve är att vänta vid flera reningsverk i Sverige. Med rejektvattnets höga kvävekoncentration kan separat rening av detta utgöra ett viktigt komplement för den totala kvävereduktion. Denna rapport utgör en kunskapssammanställning med genomgång av en rad olika rejektvattenbehandlingsmetoder.

SVU-rapport om ammoniakhygienisering för säker användning av slam i odling  (avlopp och miljö)

SVU-rapport om ammoniakhygienisering för säker användning av slam i odling (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Sep 01, 2017 12:38 CEST

Behandling av avloppsslam med ammoniak är en billig och effektiv process som ger ett hygieniserat slam med ett kväveinnehåll som kan tas upp av grödorna vid gödsling med slammet. Rapporten sammanställer kunskapsläget och redogör för ett pilotförsök i Uppsala.

SVU-rapport om enzym i dricksvatten som indikator på bakteriell belastning  (dricksvatten och hälsa)

SVU-rapport om enzym i dricksvatten som indikator på bakteriell belastning (dricksvatten och hälsa)

Nyheter   •   Aug 08, 2017 13:40 CEST

Traditionell bakterieodling är tidskrävande. Målsättningen med projektet var att undersöka om en teknik för att bestämma bakteriemassa med ett enzym skulle kunna komplettera den vanliga bakteriologiska kontrollen av dricksvatten. Resultaten indikerar att den undersökta metoden kan komplettera bakterieodling när det behövs snabbare svar.

SVU-rapport om kommunikation med konsumenter vid störningar i dricksvattenförsörjningen (dricksvatten och hälsa)

SVU-rapport om kommunikation med konsumenter vid störningar i dricksvattenförsörjningen (dricksvatten och hälsa)

Nyheter   •   Jul 06, 2017 12:00 CEST

I studien undersöks hur informations- och kommunikationsstrategier implementeras i flera kommuner samt hur kedjan händelse-beslut-kommunikation fungerar. Konsumenternas nöjdhet med informationen har undersökts vid normala driftstörningar på ledningsnätet. Rekommendationer till kommuner och dricksvattenproducenter finns beskrivna.

SVU-rapport om sidoströmshydrolys och biologisk fosforavskiljning på svenska avloppsreningsverk  (avlopp och miljö)

SVU-rapport om sidoströmshydrolys och biologisk fosforavskiljning på svenska avloppsreningsverk (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Jul 05, 2017 14:27 CEST

Projektet har sammanställt och utvärderat drifterfarenheter från svenska avloppsreningsverk som använder sidoströmshydrolys för biologisk fosforrening och intern produktion av kolkälla. Syftet var att ta fram riktlinjer för dimensionering, drift och uppföljning.

C-SVU-rapport med Dag&Näts Verksamhetsberättelse 2016  (rörnät, klimat, avlopp och miljö)

C-SVU-rapport med Dag&Näts Verksamhetsberättelse 2016 (rörnät, klimat, avlopp och miljö)

Nyheter   •   Jul 04, 2017 16:11 CEST

Dag&Nät ingår i Svenskt Vatten Utvecklings satsning på högskoleprogram och utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Rapporten ger en överblick över Dag&Näts verksamhet 2016.

SVU-rapport om datormodellering av avloppsreningsverk för övergripande hållbarhetsanalys  (avlopp och miljö)

SVU-rapport om datormodellering av avloppsreningsverk för övergripande hållbarhetsanalys (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Jul 04, 2017 14:30 CEST

Genom att använda dynamiska modeller och kombinera resultat från årslånga simuleringar av ARV med livscykelanalys kan olika driftstrategier utvecklas och utvärderas utifrån en uppsättning hållbarhetskriterier för att maximera resursutvinning och energieffektivitet samtidigt som vattenkvalitén bibehålls och driftskostnaderna kontrolleras. Metodiken har tillämpats vid en fallstudie av Käppalaverket.

SVU-rapport om källsorterande system för spillvatten och matavfall... (rörnät, klimat, avlopp, miljö, organisation och juridik)

SVU-rapport om källsorterande system för spillvatten och matavfall... (rörnät, klimat, avlopp, miljö, organisation och juridik)

Nyheter   •   Jul 03, 2017 15:58 CEST

Att införa källsorterande system kan vara ett sätt att klara framtidens krav på utsläpp till recipient och kretslopp av växtnäringsämnen. Projektets syfte var att stötta svenska VA-aktörer genom att 1) sammanställa befintliga erfarenheter av källsorterande system, 2) genomföra en ekonomisk analys utifrån kostnader och samhällsnytta, samt 3) belysa centrala planerings- och implementeringsfrågor.

C-SVU-report about the impact of infiltration and inflow on wastewater treatment plants  (rörnät, klimat, avlopp och miljö)

C-SVU-report about the impact of infiltration and inflow on wastewater treatment plants (rörnät, klimat, avlopp och miljö)

Nyheter   •   Jun 22, 2017 16:25 CEST

Av litteraturstudien framgår att tillskottsvatten är ett problem för drift, ekonomi och reningsresultat för många reningsverk men att kvantifieringen och regleringen varierar. I fallstudien, där 11 svenska reningsverk ingår, var medianflödet 250-500 l/P/d medan 99-percentilen för flödet varierade mellan 500 och 1500 l/P/d mellan reningsverken.

C-SVU-rapport med VA-kluster Mälardalens verksamhetsberättelse 2016  (avlopp och miljö)

C-SVU-rapport med VA-kluster Mälardalens verksamhetsberättelse 2016 (avlopp och miljö)

Nyheter   •   Jun 22, 2017 14:01 CEST

VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Rapporten beskriver klustrets verksamhet för 2016.

​Regeringens satsning mot torka välkommen - men otillräcklig

​Regeringens satsning mot torka välkommen - men otillräcklig

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2017 13:42 CEST

Svenskt Vatten anser det viktigt och bra att regeringen uppmärksammar problemet med vattenbrist, även om denna satsning saknar tillräckligt helhetsperspektiv. Behoven av till exempel vattenskyddsområden uppmärksammas inte alls. Många vattentäkter saknar idag tillräckligt skydd och en majoritet av kommunerna har inga reservalternativ att ta till vid kris.