Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2015-07: GIS-baserad spridningsmodellering av parasiter i ytvattentäkter (dricksvatten)

Nyhet -

SVU-rapport 2015-07: GIS-baserad spridningsmodellering av parasiter i ytvattentäkter (dricksvatten)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2015-07 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: GIS-baserad spridningsmodellering av parasiter i ytvattentäkter
Författare: Johan Åström, Tyréns AB; Viktor Johansson, Chalmers
Område: Dricksvatten
Direktlänk till pdf:
http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2015-07.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Den GIS-baserade hydrologiska modellen SWAT (Soil and Water Assessment Tool) har använts för att beräkna halter av E. coli och Cryptosporidium genom påverkan från människor och djur i tre avrinningsområden. Scenariomodelleringen visar halter och mikrobiell risk vid olika infektionsnivåer samt effekten av sju åtgärdsalternativ.

Sammanfattning:  Patogenerna Cryptosporidium och Giardia har under senare år orsakat kostsamma vattenburna sjukdomsutbrott i Norden. Geografiska informationssystem (GIS) kan vara till hjälp för att lokalisera spridningskällor i avrinningsområdet, och kan i kombination med hydrologisk modellering ge nya perspektiv och vara ett kraftfullt verktyg för hälsoriskanalys av råvattnet. Syftet med projektet var att utvärdera användbarheten av Soil and Water Assessment Tool (SWAT) som ett verktyg för att analysera källor och spridning av E. coli samt olika arter av parasiten Cryptosporidium i ytvattentäkter.

Tre SWAT-modeller sattes upp, två inom Göta älvs avrinningsområde (Slumpån samt uppströms Trollhättans råvattenintag) och ett inom Mälarens avrinningsområde (uppströms Stäket). Spridningskällorna omfattade kommunala avlopp (utsläpp från avloppsreningsverk och bräddpunkter), enskilda avlopp, stallgödselspridning samt betesdjur. För att ge en representativ bild av förhållanden som är relevanta för riskanalysen modellerades olika scenarier. Fem basscenarier valdes för att beskriva troliga situationer när det gäller spridning av fekalt material och olika förekomstnivåer (prevalens) av Cryptosporidium-infektion hos människor och djur. Scenariet S0A visar totalantalet Cryptosporidium, vilket kan jämföras med svaret från traditionell parasitanalys av vattenprover, utan hänsyn till om arterna från djur kan infektera människor (zoonotiska arter) eller inte. Scenariet S0B visar att om infektionsnivåerna av den zoonotiska arten C. parvum är så låga som de verkar vara hos svenska djurbesättningar, blir halterna av arter som infekterar människor avsevärt lägre än totalantalet. Förekomsten 50 procent hos enbart djur (S0C) respektive hos både djur och människor (S0D) medförde högre halter, särskilt vid hög gödslingsdos (25 ton/ha).

Sju åtgärdsscenarier (S1–S7) analyserades där effekten av åtgärder inom avrinningsområdet redovisades i förhållande till scenariet S0D. De mest effektiva åtgärderna för att minska de högsta halterna av Cryptosporidium vid modellernas utloppsnoder skulle för modellområdet Slumpån vara gödsling enbart under våren, för Trollhättan reducerad påverkan från bräddavlopp och för Mälaren reducerad påverkan från avloppsreningsverk. Passningen mellan modellerade och uppmätta halter av E. coli var bäst för modellområdet Trollhättan. För det området genomfördes en infektionsriskanalys (MRA) som visade att basscenarierna skulle kräva mellan 99,99 och 99,99999 procents reduktion på vattenverket (4 och 7 log-enheter) för att ligga under en årlig infektionsrisk av 1 infekterad per 10 000 invånare och år.

Avrinningsområden med förhållandevis detaljerad information om punktkällor och diffusa källor (Slumpån) lämpar sig bättre för analys med SWAT-verktyget än stora avrinningsområden med knapphändig information om punktkällorna (Mälaren) eller där inflödet till modellområdet i hög grad styr de mikrobiologiska halterna vid utloppsnoden (Trollhättan). SWAT skulle även kunna användas för spridningsberäkning för andra patogener, exempelvis norovirus.

Sökord: Cryptosporidium, zoonotisk, E. coli, hydrologisk modellering, QMRA, råvatten, enskilda avlopp, betande kor, gödsel
Keywords: Cryptosporidium, zoonotic, E. coli, hydrological modelling, QMRA, raw water, on-site sewers, grazing cattle, manure

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_2015-07.pdf

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma