Följ Svenskt Vatten AB

Taggar

svenskt vatten utveckling 184 avlopp 90 miljö 72 dricksvatten 47 rörnät 45 klimat 37 anammox 28 Svenskt Vatten 21 forskning 19 management 18 avloppsslam 18 dagvatten 17 avlopp & miljö 15 biogasproduktion 13 biogas 11 avloppsvattenrening 10 ledningsnät 10 energieffektivisering 10 biologisk avloppsvattenrening 9 dagvattensystem 9 Avloppsreningsverk 9 VA-kluster Mälardalen 9 biofilter 9 slam 9 hygienisering 8 stockholms skärgård 8 miljöföroreningar 8 återföring av växtnäring och organiskt material 8 hälsa 8 utveckling 8 råvatten 7 fosfor 7 VA-system 7 modellering 7 översvämningstyper 7 tillskottsvatten 7 vattenavledning 7 klimatförändringar 7 ledningssystem 7 nyckeltal 7 regn 7 vattenkvalitet 6 projektprogram 6 ovidkommande vatten 6 industridoktorander 5 mikroorganismer 5 samverkan 5 vattenskydd 5 reningsverk 5 grön infrastruktur 5 kväverening 5 läkemedel 5 gödsel 5 dagvattenhantering 5 vatten 5 vattenmiljöfrågor 5 benchmarking 5 tungmetaller 5 ytvatten 5 processmodellering och reglering 5 klosettvatten 5 va-teknik södra 5 QMRA 4 vattentjänstföretag 4 livscykelanalys 4 avloppsvatten 4 kväve 4 organisation 4 lustgas 4 badvatten 4 metan 4 matavfall 4 cryptosporidium 4 utsläpp 4 juridik 4 rötning 4 energianvändning 4 patogener 4 processmodellering och reglerteknik 4 ansvar 4 vattenverk 4 årsrapport 4 ekonomi 3 elanvändning 3 hydraulisk modellering 3 dricksvattenkvalitet 3 avvattning 3 korrosion 3 beredning 3 täthet 3 rejektvatten 3 polyetenrör 3 vattenledning 3 dricks 3 spårelement 3 recipient 3 växthusgaser 3 rörnät & klimat 3 avloppssystem 3 riskanalys 3 systemanalys 3 läkemedelsrester 3 gödsling 3 silver 3 forskningsprogram 3 Dagvattenrening 3 dräneringsvatten 3 slamspridning 3 avloppsledning 3 Revaq 3 norovirus 3 bräddning 2 kvalitet 2 arbetsmiljö 2 grundvatten 2 fordonsgas 2 distribution 2 klimatförändring 2 flänsförband 2 beräkningar 2 klordioxid 2 inventering 2 skog 2 överläckage 2 förbränning 2 substrat 2 experiment 2 aktivt kol 2 vatten och avlopp 2 näringsämnen 2 källaröversvämning 2 flödesmätning 2 översvämning 2 ledning 2 LCA 2 klosettvattenkvalitet 2 arbetsskador 2 riskvärdering 2 finansiering 2 emissioner 2 kommuner 2 parasiter 2 svartvatten 2 växthusgas 2 ekotoxicitet 2 säkerhet 2 biometan 2 zoonotisk 2 magsjuka 2 mälaren 2 kväveavskiljning 2 plaströr 2 endotoxin 2 tv-inspektion 2 pastörisering 2 efterrötning 2 giardia 2 VA-taxa 2 kranvatten 2 upphandling 2 desinfektion 2 kluster 2 Biogasuppgradering 2 vattenskrubber 2 aminskrubber 2 innovation 2 standardisering 2 himmerfjärden 2 eutrofiering 2 hydrodynamik 2 strömmar 2 skiktning 2 blandning 2 ammoniakbehandling 2 plast 2 polyeten 2 miljöpåverkan 2 biologisk behandling 2 vattentjänster 2 riskbedömning 2 enskilda avlopp 2 vismut 2 bakterier 2 miljöbedömning 2 kemisk fällning 2 energiförbrukning 2 deammonifikation 2 nitritation 2 föroreningar 2 klimatpåverkan 2 dagvattendammar 2 olyckor 2 god redovisningssed 2 vattentjänstlagen 2 indikatorbakterier 2 patogen 2 kolifager 2 dagvattenkvalitet 2 kommunikation 2 avlopp och miljö 2 organisation och juridik 2 emissionsmätning 2 ozon 2 kvicksilver 2 avloppsledningsnät 2 hydraulisk beräkning 2 sediment 2 arbetsmiljöarbete 2 bräddstatistik 2 källsortering 2 va-ledningar 2 förnyelseplanering 2 virus 2 spårämnen 2 VA-lagstiftning 2 SVU-rapport 2 urea 2 termofil rötning 2 KNA 1 uppströmsarbete 1 va-bolag 1 va-område 1 hållbarhetscertifiering av stadsdelar 1 pfoa 1 mikrobiologisk barriär 1 fullskaleanläggning 1 branschstandard 1 escherichia coli 1 intestinala enterokocker 1 badvattenkvalitet 1 kväveberikning 1 styrdokument 1 analysmetod 1 tillämpning 1 täthetsprovning 1 tryckprovning 1 täthetsprovningsmetod 1 vav p78 1 en 805 1 tungmetallupptag 1 urbana träd 1 silverupptag 1 förnyelsetakt 1 åldersfördelning 1 materialfördelning 1 rörmaterial 1 läckstatistik 1 kommunalt vatten 1 ekonomiska effekter 1 nivåmätning 1 spillvattennät 1 dagvattennät 1 datormodellering 1 swmm 1 mikeurban 1 biocid 1 resursförbrukning 1 växttillgänglighet 1 fosforbalans 1 kemiskt fällt slam 1 markanalyser 1 mykorrhiza 1 distributionssystem 1 svetsar 1 mikrobiologiska risker 1 strandbetande nötkreatur 1 indikatororganismer 1 bacteroidales 1 mikrobiell källspårning 1 stokastisk simulering 1 hydrodynamisk modellering 1 neurologiska symptom 1 reningsanläggningar 1 suspenderat material 1 filtermaterial 1 avgiftssystem 1 avlagringar 1 struvit 1 miljörapportering 1 kommunal va-plan 1 va-strategi 1 va-policy 1 vattenplanering 1 förvaltningsövergripande 1 befolkningsförändringar 1 förhydrolys 1 hydroimpact 1 spårämnesanalyser 1 uppslutningsmetoder 1 provbearbetning 1 gastroenterit 1 anaerobisk rötning 1 mekanisk förbehandling 1 dispergering 1 membranfilter 1 matavfallskvarnar (mak) 1 gassensorer 1 åtgärdskostnader 1 kolstål 1 bräddavlopp 1 dimensionering 1 hållbarhetsanalys 1 avsättning 1 ultrafiltrering 1 luftning 1 termisk behandling 1 livslängdsbedömning 1 internbelastning av fosfor 1 modellering av näringsämnen 1 kyrkogårdar 1 aktivt slam 1 särredovisning 1 processmodellering 1 läck- och dräneringsvattentillskott 1 tätningsring 1 pedagogiskt material 1 anaerob 1 intensitet-varaktighet 1 urban hydrologi 1 dimensionerande regn 1 reduktion 1 antiodör 1 årsrapport 2012 1 anaerob behandling 1 sorterande system 1 snabbfi lter 1 filtralite 1 havsnivåer 1 doppler 1 läcka 1 genosorb 1 utläckage 1 ammoniummetoden 1 bakteriekontroll 1 pfaa 1 digitalröntgen 1 kommunikationsprojekt 1 skolsidor 1 bebyggelsetyp 1 avrinningskoefficient 1 humus 1 löslighet krita 1 restaluminium 1 kopparutlösning 1 organiska föreningar 1 kopparledningar 1 experimentell undersökning 1 riggprovning 1 VA-avgift 1 kartsymboler 1 va-symboler 1 va-karta 1 kodlista 1 objektkoder 1 funktionskoder 1 torrsubstans 1 förångning 1 flyktiga fettsyror 1 organiska syror 1 processtabilitet 1 värderingsmodell 1 latrin 1 mikroplast 1 antimon 1 source finder 1 Nordic Poly Mark 1 organisationsformer 1 multi-utility 1 bolagslösningar 1 metanutsläpp 1 gasdistribution 1 spillvattenhantering 1 nanofiltration 1 provningsmetod 1 mikrobiologisk risk 1 diffusa källor 1 provtryckning 1 litteratursammanställning 1 näringsutnyttjande 1 va-verksamheter 1 gdp-verktyget 1 mra-modellen 1 sensorisk analys 1 kommunala reningsverk 1 luktavskiljning 1 skogsgödsling 1 infektionsrisk 1 vattenaspekter 1 PFAS 1 högupplöst nederbörd 1 regnmätning 1 avskrivningar 1 förbehandling 1 ABVA 1 gråvatten 1 slamvolymindex 1 sammanklämning 1 squeeze-off 1 föroreningsmängd 1 utspädningseffekt 1 åtgärdsarbete 1 beräkningsverktyg 1 systemgräns 1 enskilda avloppsanläggningar 1 mikrobiell riskanalys 1 mikroskräp 1 lakvatten 1 gummiringsfog 1 tätningsringar 1 VA-utbyggnad 1 sorption 1 miljörisker 1 va-förvaltning 1 va-administration 1 plan- och bygglagstiftning 1 värdering av ekosystemtjänster 1 vattens värde 1 analys av vattensystem 1 aktörsanalys 1 mälarens värde 1 vombsjöns värde 1 kraftig nederbörd 1 slamåterföring 1 organiska ämnen 1 substansflödesanalys 1 urbant avloppsvatten 1 naturligt organiskt material 1 tryckvattenledning 1 etenplast 1 svällningseffekter 1 utraljud- och mikrovågstekniker 1 elektrosvetsmuffar 1 sadelgrenar 1 vattenskyddsområden 1 allmänt va 1 takvatten 1 inläckage 1 upptag i gröda 1 ledningsförnyelse 1 anläggningsavgift 1 korrosionshastigheter 1 fältexponering 1 förzinkat stål 1 ozonering 1 pe-rör 1 allmänna råd 1 extrema dygnsregn 1 100-åriga trender 1 dygnsregnsdisaggregering 1 samband havsnivå-regn 1 samband havsnivå–regn 1 afff 1 perfluor 1 brandsläckskum 1 klustre 1 avløpsvann 1 minska slammängd 1 förbättra slamkvaliteten 1 anaerob rötning 1 bde-209 1 klorparaffiner 1 rejektvattenbehandling 1 satsvis biologisk reaktor (sbr) 1 slamlagring 1 mikroföroreningar 1 processindikatorer 1 ct-värde 1 levande celler 1 diesel detektion 1 multivariat data analys 1 syrereglering 1 ammoniumreglering 1 luftningsprocess 1 avloppspåverkan 1 logreduktion 1 torrötning 1 avvattnat rötslam 1 metanemissioner 1 mikrobiologiska metoder 1 barriärverkan 1 uv-behandling 1 ledningsnätet 1 läkemedelsrening 1 Beredskapsplanering 1 hydrologisk modellering 1 betande kor 1 offentligt-privat 1 elektromuffsvets 1 kemikalieanvändning 1 ramdirektivets prioriterade ämnen 1 biologisk rening med rörliga bärare 1 trekammarbrunnsslam 1 bod-cod 1 cod-toc 1 parametersamband 1 materialbalanser 1 dagvattenfilter 1 hållbara vattentjänster 1 säkert dricksvatten 1 hållbara dagvattenlösningar 1 Visa alla taggar
SVU-rapport 2014-24: Verifiera desinfektionseffekten med naturligt förekommande mikroorganismer (dricksvatten)

SVU-rapport 2014-24: Verifiera desinfektionseffekten med naturligt förekommande mikroorganismer (dricksvatten)

Nyheter   •   Mar 26, 2015 14:00 CET

Desinfektionsförsök med klor respektive klor/klordioxid med vatten spikat med naturligt förekommande kolifager och vid varierande pH-förhållanden. Syftet har varit att hitta kolifager som kan användas som processindikatorer för att säkerställa desinfektionseffekten i dricksvattenverk. Författare: Emma Forsberg, Göteborgs Stad – Kretslopp och vatten

SVU-rapport 2011-08: Tätorters inverkan på recipienters bakteriella status

SVU-rapport 2011-08: Tätorters inverkan på recipienters bakteriella status

Nyheter   •   Okt 18, 2011 09:12 CEST

Syftet med projektet har varit att följa indikatorbakterierna Escherichia coli och intestinala enterokocker från källorna i en tätort till recipienten, kvantifiera mäng-derna längs de olika transportvägarna, samt analysera de viktigaste påverkans-faktorerna för koncentrationerna i dagvatten, avloppsvatten och i en recipient.