Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2014-21: Reduktion av läkemedelsrester ... (avlopp och miljö)

Nyhet -

SVU-rapport 2014-21: Reduktion av läkemedelsrester ... (avlopp och miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2014-21 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Reduktion av läkemedelsrester och andra organiska föroreningar vid hygienisering av avloppsslam
Författare: Jonas Malmborg, Tekniska verken i Linköping AB
Område: Avlopp och miljö

Sammandrag: Projektet har undersökt reduktionen av läkemedelsrester, C10-C13 klorparaffiner och BDE-209 vid sex olika hygieniseringstekniker samt vid mesofil rötning. Studien presenterar en metod för spikning av läkemedel till avloppsslam samt har bestämt inbindningen till slam för ett antal läkemedel. 

Sammanfattning: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Hållbar Återföring av Fosfor” föreslår reglering av hygieniserande behandling för avloppsslam avsedd för produktiv mark. I uppdraget har ett antal hygieniseringstekniker identifierats som godkända. Alla reducerar bakterier, virus och parasiter i slam, men det finns få studier gjorda på behandlingarnas inverkan på organiska ämnen. Syftet med denna studie har därför varit att utvärdera sju utvalda tekniker m.a.p. reduktion av läkemedelsrester. Studien innefattar även två andra organiska föroreningar som omfattas av Naturvårdsverkets regleringsförslag, det bromerade flamskyddsmedlet BDE-209 och kyl- och smörjmedlet C10–C13 klorparaffiner. Metoden har inneburit tillsats av utvalda läkemedel till avloppsslam i avsikt att förbättra detektion och analysvariation av läkemedlen samt reducera problemet med återbildande metaboliter.
Den goda repeterbarheten (4–15 % spridning) i studien visar att den valda metodiken med spikning av slam har fungerat väl. Det visar också att extraktions- och analysmetoderna är väl lämpade för ändamålet. Samtliga tillsatta föreningar, med undantag för levonorgestrel, detekterades i slammet. Dessutom detekterades tio andra läkemedel samt BDE-209 och C 10–C13 klorparaffiner. Fördelningen mellan slam- och vattenfas bestämdes för 14 läkemedel. Resultaten överensstämmer i stort med litteraturen, t.ex. fördelades könshormoner (96–98 %) och SSRI-preparat (90–99 %) till slam. En signifikant korrelation mellan lipofilicitet (fördelningskvot till fett) och slambindning påvisades. De sju utvärderade teknikerna var mesofil (ej godkänd som hygienisering) och termofil våtrötning, termofil torrötning, Advanced Oxidation Process (AOP), termisk hydrolys, pastörisering och ammoniakbehandling. Ingen av behandlingarna är tillräcklig för att reducera alla typer av organiska ämnen och ingen är heller helt utan påverkan. De flesta teknikerna påverkade vissa lätt nedbrytbara ämnen starkt (t.ex. amlodipin, oxazepam, trimetoprim), men hade smärre eller ingen påverkan på mer stabila substanser. De båda våtrötningsteknikerna (mesofil och termofil) visade sig effektivast i att reducera ett brett spektrum av organiska ämnen. Studien påvisade en signifikant korrelation mellan lipofilicitet och persistens vid våtrötning. Teknikerna är till viss del komplementära. AOP reducerade flera ämnen andra tekniker inte rådde på och var generellt sett mer effektiv mot baser. Termisk hydrolys å sin sida påverkade syror i högre grad. Termisk hydrolys uppvisade även en annan mycket viktig egenskap. Även om rötning reducerade många substanser visade den dålig effektivitet mot könshormoner. Termisk hydrolys avlägsnade däremot de mest potenta könshormonerna, östradiol och etinylöstradiol, fullständigt. Det finns behov av ytterligare studier för att bestämma om den östrogena aktiviteten faktiskt avtar genom termisk hydrolys eller om hormonerna bildar andra aktiva substanser.


Sökord: Avloppsslam, anaerob rötning, hygienisering, läkemedel, BDE-209, klorparaffiner
Keywords: Sewage sludge, anaerobic digestion, hygienization, pharmaceuticals, BDE-209, chlorinated paraffines, micropollutants

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista för 2014-21

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96