Följ Svenskt Vatten AB

Taggar

svenskt vatten utveckling 203 avlopp 143 Svenskt Vatten 138 dricksvatten 128 vattenmiljöfrågor 114 vattentjänstföretag 99 miljö 91 kranvatten 77 vatten 75 reningsverk 59 rörnät 42 klimat 34 anammox 28 forskning 19 management 18 lena söderberg 18 dagvatten 16 avloppsslam 16 biogas 15 avlopp & miljö 15 avloppsvatten 14 biogasproduktion 13 slam 13 kranvattentävling 12 energieffektivisering 11 avloppshantering 11 östersjön 11 läkemedel 10 Revaq 10 fosfor 10 biofilter 9 VA-kluster Mälardalen 9 biologisk avloppsvattenrening 9 avloppsvattenrening 9 Avloppsreningsverk 9 dagvattensystem 9 kadmium 8 stockholms skärgård 8 utveckling 8 råvatten 8 ledningsnät 8 miljöföroreningar 8 regn 8 återföring av växtnäring och organiskt material 8 VA-taxa 7 modellering 7 ledningssystem 7 hygienisering 7 översvämningstyper 7 hälsa 7 vattenskydd 7 nyckeltal 7 VA-system 7 vattenavledning 7 klimatförändringar 6 benchmarking 6 tillskottsvatten 6 ovidkommande vatten 6 rötning 6 vattenkvalitet 6 projektprogram 6 klimatanpassning 5 riskanalys 5 årsrapport 5 processmodellering och reglering 5 kretslopp 5 industridoktorander 5 va-teknik södra 5 kväve 5 Vattenstämman 5 klosettvatten 5 mitt vatten 5 mikroorganismer 5 kväverening 5 ytvatten 4 matavfall 4 cryptosporidium 4 samverkan 4 tungmetaller 4 silver 4 korrosion 4 biltvätt 4 organisation 4 metan 4 förnyelse 4 kranvattentävlingen 2015 4 avloppsledning 4 grön infrastruktur 4 gödsling 4 vattenfilmtävling 4 vattenledning 4 processmodellering och reglerteknik 4 gödsel 4 lustgas 4 avloppssystem 4 norovirus 4 patogener 4 livscykelanalys 4 läkemedelsrester 4 rejektvatten 4 dagvattenhantering 4 forskningsprogram 3 virus 3 dräneringsvatten 3 hållbarhetsindex 3 spårelement 3 nitritation 3 avvattning 3 växthusgaser 3 fordonsgas 3 beredning 3 näringsämnen 3 PFAS 3 sediment 3 hållbarhet 3 dricksvattenkvalitet 3 täthet 3 vattenverk 3 Dagvattenrening 3 Världstoalettdagen 3 slamspridning 3 klimatförändring 3 juridik 3 energianvändning 3 deammonifikation 3 distribution 3 utsläpp 3 elanvändning 3 dricks 3 arbetsmiljö 3 rörnät & klimat 3 sveriges godaste kranvatten 3 infrastruktur 3 QMRA 3 badvatten 3 systemanalys 3 magsjuka 3 polyetenrör 3 Mattias Klum 3 översvämning 2 vatten och avlopp 2 kvicksilver 2 växthusgas 2 substrat 2 fällningsdammar 2 plaströr 2 ozon 2 plast 2 blandning 2 konstskola 2 termofil rötning 2 ekonomi 2 klimatpåverkan 2 mälaren 2 beräkningar 2 klosettvattenkvalitet 2 källaröversvämning 2 riskhantering 2 ansvar 2 lösta metaller 2 riskbedömning 2 vattendirektivet 2 desinfektion 2 anläggningsavgift 2 malmö 2 vismut 2 taxor 2 himmerfjärden 2 svavelväte 2 va-ledningar 2 skog 2 pastörisering 2 recipient 2 förnyelseplanering 2 kemisk fällning 2 spillvatten 2 innovation 2 experiment 2 strömmar 2 samhällsplanering 2 energiförbrukning 2 västerås 2 föroreningar 2 regnintensitet 2 luleå 2 stora biltvättarhelgen 2 källsortering 2 jönköping 2 polyeten 2 emissioner 2 rotinträngningar 2 vattnets värde 2 turbiditet 2 vattenresan 2 svartvatten 2 Biogasuppgradering 2 biometan 2 kalmar 2 kväveavskiljning 2 arbetsskador 2 bsap 2 göteborg 2 prioriterade ämnen 2 molekylärbiologisk analys 2 giardia 2 flödesproportionell provtagning 2 flödesmätning 2 Norrköping 2 pfos 2 miljöbedömning 2 fou 2 miljöpåverkan 2 efterrötning 2 kolifager 2 investeringsnivå 2 aminskrubber 2 spårämnen 2 avlopp och miljö 2 åkermark 2 överläckage 2 enskilda avlopp 2 Kretslopp och vatten 2 säkerhet 2 bakterier 2 Göteborgs stad 2 karlstad 2 emissionsmätning 2 ledning 2 ekotoxicitet 2 vattentjänstlagen 2 LCA 2 hydraulisk modellering 2 god redovisningssed 2 grundvatten 2 parasiter 2 tv-inspektion 2 vattenskyddsområde 2 VA-avgift 2 olyckor 2 östersund 2 vattentjänster 2 arbetsmiljöarbete 2 VASS 2 övergödning 2 kluster 2 standardisering 2 skiktning 2 kommuner 2 konstskolor 2 kvalitet 2 nederbörd 2 flänsförband 2 inventering 2 uppströmsarbete 2 hydrodynamik 2 vattenskrubber 2 vattenanalys 2 indikatorbakterier 2 ammonium 2 klordioxid 2 riskvärdering 2 uppehållstid 2 upphandling 2 kommunikation 2 aktivt kol 2 eutrofiering 2 internbelastning av fosfor 1 anaerob behandling 1 måltidsdryck 1 COD-analys 1 enzymer 1 sårbarhet 1 ct-värde 1 va-område 1 radiografi 1 infiltrationsanläggningar 1 reningsanläggningar 1 skarvar 1 biofilm 1 markbädd 1 avvattnat rötslam 1 restaluminium 1 markanalyser 1 syrereglering 1 e. coli 1 marenzelleria 1 gröna tak 1 organisationsformer 1 föreskrifter 1 uthålligt samhällsbyggande 1 hållbarhetsanalys 1 managment 1 omvänd osmos 1 forskningskluster 1 bde-209 1 skolsidor 1 digitalröntgen 1 drift och underhåll 1 metanutvinning 1 enskilda avloppsanläggningar 1 flyktiga fettsyror 1 sorption 1 systemgräns 1 mineralgödsel 1 vattenmyndighet 1 mikroföroreningar 1 avloppsledningsnät 1 optimering 1 molekylärbiologi 1 satsvisa reaktorer 1 SPCR 178 1 utbildning 1 slamhantering 1 bsm 1 uppslutningsmetoder 1 brandövning 1 växtnäring 1 energi 1 rost 1 prioritering 1 klorparaffiner 1 snus 1 prissättning 1 spillvattenförande system 1 vattentaxa 1 mälarens värde 1 avrinningsområde 1 slamvolymindex 1 förstörande 1 skydd 1 multivariat data analys 1 teknikprogrammet 1 Toe-in 1 integritet 1 mra-modellen 1 klustre 1 kodlista 1 Världsvattendagen 1 vattenmätare 1 Kretsloppstävlingen 2016 1 spårämnesanalyser 1 bacteroidales 1 luktavskiljning 1 betande kor 1 sammanklämning 1 metallkoncentration 1 bräddning 1 utmaningar 1 kommunal va-plan 1 dagvattenfilter 1 lakvatten 1 vägledande domar 1 anna linusson 1 sadelgrenar 1 vattenskyddsområden 1 reningsanläggning 1 utläckage 1 va-karta 1 dagvattenledningar 1 konvektivt regn 1 åldersfördelning 1 röntgen 1 karin ols 1 havsnivåer 1 stockholm vatten 1 gassensorer 1 anaerob rötning 1 skräp 1 barriärverkan 1 jonbyte 1 source finder 1 fulspola 1 kranvattentävlingen 1 ledningsförnyelse 1 mat 1 påbyggnad 1 vattens värde 1 foto 1 modeller 1 våtmarker 1 neurologiska symptom 1 ammoniumreglering 1 urrivningsprovning 1 vattenaspekter 1 hållbara dagvattenlösningar 1 mikrobiologiska risker 1 sensorisk analys 1 vattenmiljö 1 forskning och utveckling 1 avsättning 1 konflikt 1 diesel detektion 1 flaskvatten 1 100-åriga trender 1 urlakning 1 tryckprovning 1 25 år 1 cod-toc 1 avrapportering 1 översvämningsmodellering 1 vattenburen smitta 1 finansiering 1 elektromuffsvets 1 hydraulisk beräkning 1 sverige 1 patogen 1 plan- och bygglagstiftning 1 blockregn 1 råvattenkvalité 1 tvätthall 1 bebyggelsetyp 1 bensin 1 mikrobiell barriär 1 energiskog 1 mälardalskluster 1 anläggningen 1 fullskaleanläggning 1 uppströmsåtgärder 1 cementmaterial 1 bisfenol a 1 åtgärdskostnader 1 mittvatten 1 kris 1 beräkningsverktyg 1 magtarmsymtom 1 biologisk behandling 1 VA-utbyggnad 1 mikrobiell riskanalys 1 processindikatorer 1 kostnadsjämförelse 1 datormodellering 1 dagvattenkvalitet 1 va-kluster 1 materialbalanser 1 matavfallskvarnar (mak) 1 läcka 1 processtabilitet 1 badvattenkvalitet 1 tillväxt 1 kolstål 1 chironomus riparius 1 avgiftssystem 1 torrsubstans 1 radar 1 zoonotisk 1 mouse 1 status 1 gasdistribution 1 taxestatistik 1 extrema dygnsregn 1 skärmbassänger 1 vattenförslag 1 organiska föreningar 1 fallstudie Käppala 1 högfluorerade ämnen 1 täthetsprovning 1 material 1 INSTA-CERT 1 strandbetande nötkreatur 1 fallstudier 1 avloppsutsläpp 1 latrin 1 ofp 1 klimatmål 1 reningsteknik 1 certifiering 1 multikriteriabedömning 1 biltvättarhelgen 1 svetsar 1 hälsorisk 1 avancerad rening 1 syrgasbrist 1 fordonsdrift 1 betong 1 humus 1 ultraljud 1 va-bransch 1 vattendrag 1 konsumentprodukter 1 tungmetallupptag 1 täckningsgrad 1 aktörsanalys 1 råvattenkvalitet 1 analys av vattensystem 1 svets 1 patientsäkerhet 1 metanemissioner 1 anaerobisk rötning 1 vombsjöns värde 1 slamförtjockning 1 världsvattenveckan 1 havsmiljö 1 dricksvattensystem 1 vav p78 1 genosorb 1 kryogen uppgradering 1 pfoa 1 redovisning 1 samband havsnivå–regn 1 metodik 1 Visa alla taggar
SVU-rapport 2013-03: Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning (Rörnät)

SVU-rapport 2013-03: Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning (Rörnät)

Nyheter   •   Mar 05, 2013 14:04 CET

2007 startade Norrköping Vatten ett läcksökningsprojekt med syfte att minska in- och utläckage från ledningsnätet. Rapporten beskriver arbetet och de resultat som uppnåtts