Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2013-03: Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning (Rörnät)

Nyhet -

SVU-rapport 2013-03: Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning (Rörnät)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2013-03
Titel: Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning
Författare: Jenny Uusijärvi, Norrköping Vatten
Område: Rörnät

Sammandrag: 2007 startade Norrköping Vatten ett läcksökningsprojekt med syfte att minska in- och utläckage från ledningsnätet. Rapporten beskriver arbetet och de resultat som uppnåtts.

Sammanfattning: För dem som arbetar med dricksvattenproduktion, spillvattenrening och ledningsnät är vattenläckor och tillskottsvatten välkända problem. I början av 2007 startade Norrköping Vatten ett treårigt projekt med syfte att minska utläckaget från dricksvattennätet samt inläckaget till spillvattennätet. Projektets uppdrag var att med hjälp av mätningar i fält genomföra en analys av ledningsnäten och prioritera nödvändiga åtgärder. Utöver detta skulle olika metoder för läcksökning testas och utvärderas och sammanställas som en handbok för framtida läcksökningsarbete.

Av de metoder som testades var det den ”hemsnickrade” ammoniummetoden som blev den huvudsakliga läcksökningsmetod som användes. Arbetssättet innebär att utspätt spillvatten lokaliseras genom provtagning och analys av ammonium i brunnar på spillvattennätet. Ett antal knutpunkter på nätet väljs som utgångspunkter för provtagningen och om ammoniumhalterna i knutpunkterna är låga, följs nätet uppströms med provtagning i varje brunn tills inläckaget ringats in. Metoden utvecklades för läcksökning efter tillskottsvatten, men med tiden visade den sig dock vara lika effektiv för ett systematiskt letande efter dricksvattenläckor.

Under drygt ett års tid koncentrerades arbetet till Skärblacka, ett mindre samhälle utanför Norrköpings tätort som under en längre tid haft problem med både högt utläckage och stora mängder tillskottsvatten. Resultatet från läcksökningsarbetet ledde till ett stort antal åtgärder både på dricksvatten-, spillvatten- och dagvattennätet. Med hjälp av ammoniummetoden lokaliserades 22 st dricksvattenläckor vilket medförde att utläckaget minskade med drygt 1 000 m3/dygn! Volymen tillskottsvatten minskade med 460 000 m3 mellan 2007 och 2010, vilket motsvarar en minskning från 76 till 62 % av den totala volymen inkommande vatten. Antalet bräddtillfällen från ledningsnät, pumpstationer och reningsverk var också färre efter genomförda åtgärder jämfört med tidigare år.

Minskade volymer av tillskottsvatten och utläckande dricksvatten leder, förhoppningsvis, även till en minskad energiförbrukning. Förändrade driftförhållanden i Skärblacka mellan 2009 och 2010 gör det dock svårt att utvärdera effekten av läcksökningsarbetet. En teoretisk beräkning av energiminskningen genomfördes med hjälp av nyckeltal för vattenproduktion, reningsverk och pumpstationer och antaganden om hur stor del av den totala energianvändningen som går att påverka genom ett minskat flöde. De minskade volymerna utläckage och tillskottsvatten i Skärblacka skulle på det sättet inneburit att den påverkbara energiförbrukningen minskat med 34 %.

Sedan projektet avslutades har läcksökningsarbetet drivits vidare inom ordinarie driftorganisation, med lärdomar från projektet som grund för nya mål och förfinade arbetsmetoder. Nya erfarenheter har visat att insatser på huvudledningsnätet ofta inte är tillräckligt utan att åtgärder på servisledningar också är nödvändigt för att kunna minska tillskottsvattnet.

Sökord: Läcksökning, utläckage, tillskottsvatten, ammoniummetoden, energieffektivisering
Keywords: Leak detection, water loss, infiltration water, ammonium method Sökord:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2013-02
, Ny metod för läcksökning, Maria Rothman, Norrköping Vatten; Staffan Abrahamson, Nils Karlsson, Lars-Gunnar Huss, Tommy Johansson, Jan-Olof Ousbäck, Jonas Rahm, Carl Samuelsson, Anders Örbom, FOI; Dan Axelsson, Cinside
2012-13, Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten, Ulf Lundblad, Jonas Backö
2011-17, Undersökning av täthet hos flänsförband i grova plaströr med beräkningar och experiment, Lars Jacobsson, Hans Andersson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
C Norconsult 2011-11-14, Tillskottsvatten i avloppsledningsnät, Bertil Forsberg, Norconsult AB
2011-14, Rörmaterial i svenska VA-ledningar - egenskaper och livslängd, Annika Malm, Göteborg Vatten, Anders Horstmark, Eslövs kommun; Göran Larsson, Avesta kommun: Jenny Uusijärvi, Norrköping Vatten; André Meyer, Solna Vatten; Elin Jansson, Uppsala Vatten

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till e-postadressen: (SVU@svensktvatten.se).
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96