Följ Svenskt Vatten AB

Taggar

svenskt vatten utveckling 210 avlopp 151 Svenskt Vatten 143 dricksvatten 132 vattenmiljöfrågor 118 vattentjänstföretag 104 miljö 99 kranvatten 81 vatten 77 reningsverk 64 rörnät 44 klimat 36 anammox 29 forskning 19 dagvatten 19 lena söderberg 18 management 18 avloppsslam 17 biogas 16 avlopp & miljö 15 avloppsvatten 15 slam 13 biogasproduktion 13 kranvattentävling 12 östersjön 11 energieffektivisering 11 Revaq 11 avloppshantering 11 fosfor 10 läkemedel 10 VA-kluster Mälardalen 9 dagvattensystem 9 Avloppsreningsverk 9 biologisk avloppsvattenrening 9 biofilter 9 avloppsvattenrening 9 ledningsnät 9 utveckling 8 stockholms skärgård 8 VA-taxa 8 råvatten 8 regn 8 hygienisering 8 återföring av växtnäring och organiskt material 8 kadmium 8 hälsa 8 miljöföroreningar 8 vattenskydd 7 ledningssystem 7 modellering 7 VA-system 7 nyckeltal 7 vattenavledning 7 översvämningstyper 7 kväverening 6 vattenkvalitet 6 projektprogram 6 tillskottsvatten 6 benchmarking 6 klimatförändringar 6 ovidkommande vatten 6 rötning 6 klimatanpassning 6 samverkan 5 kväve 5 rejektvatten 5 riskanalys 5 mitt vatten 5 kretslopp 5 industridoktorander 5 årsrapport 5 processmodellering och reglering 5 Vattenstämman 5 klosettvatten 5 va-teknik södra 5 mikroorganismer 5 grön infrastruktur 4 vattenverk 4 patogener 4 organisation 4 gödsling 4 Världstoalettdagen 4 gödsel 4 lustgas 4 tungmetaller 4 biltvätt 4 matavfall 4 livscykelanalys 4 läkemedelsrester 4 kranvattentävlingen 2015 4 silver 4 ytvatten 4 förnyelse 4 norovirus 4 juridik 4 vattenledning 4 korrosion 4 vattenfilmtävling 4 cryptosporidium 4 avloppssystem 4 avloppsledning 4 metan 4 processmodellering och reglerteknik 4 dagvattenhantering 4 ansvar 3 slamspridning 3 PFAS 3 översvämning 3 avvattning 3 arbetsmiljö 3 utsläpp 3 systemanalys 3 infrastruktur 3 Mattias Klum 3 elanvändning 3 fordonsgas 3 distribution 3 QMRA 3 sediment 3 beredning 3 rörnät & klimat 3 klimatförändring 3 hållbarhet 3 VASS 3 polyetenrör 3 sveriges godaste kranvatten 3 badvatten 3 täthet 3 Dagvattenrening 3 spårelement 3 energianvändning 3 magsjuka 3 deammonifikation 3 dricks 3 näringsämnen 3 forskningsprogram 3 hållbarhetsindex 3 virus 3 dricksvattenkvalitet 3 nitritation 3 dräneringsvatten 3 växthusgaser 3 kommunikation 2 klimatpåverkan 2 skog 2 biometan 2 kommuner 2 vismut 2 turbiditet 2 vattentjänster 2 östersund 2 rotinträngningar 2 beräkningar 2 bakterier 2 riskvärdering 2 göteborg 2 flödesproportionell provtagning 2 investeringsnivå 2 ledning 2 giardia 2 anläggningsavgift 2 fou 2 svavelväte 2 kluster 2 kvicksilver 2 skiktning 2 Kretslopp och vatten 2 lösta metaller 2 malmö 2 miljöpåverkan 2 grundvatten 2 termofil rötning 2 uppehållstid 2 stora biltvättarhelgen 2 klosettvattenkvalitet 2 jönköping 2 karlstad 2 aktivt kol 2 källaröversvämning 2 konstskolor 2 vattnets värde 2 flänsförband 2 va-ledningar 2 kalmar 2 luleå 2 riskhantering 2 västerås 2 ekotoxicitet 2 fulspola 2 enskilda avlopp 2 energiförbrukning 2 hydrodynamik 2 plast 2 mälaren 2 vattenskyddsområde 2 tv-inspektion 2 olyckor 2 endotoxin 2 emissionsmätning 2 åkermark 2 aminskrubber 2 Norrköping 2 polyeten 2 Biogasuppgradering 2 arbetsskador 2 VA-avgift 2 strömmar 2 hydraulisk modellering 2 recipient 2 miljöbedömning 2 kolifager 2 ozon 2 god redovisningssed 2 säkerhet 2 växthusgas 2 uppströmsarbete 2 standardisering 2 substrat 2 vattendirektivet 2 emissioner 2 vattentjänstlagen 2 prioriterade ämnen 2 spårämnen 2 experiment 2 molekylärbiologisk analys 2 överläckage 2 organisation och juridik 2 ammoniakbehandling 2 arbetsmiljöarbete 2 indikatorbakterier 2 vatten och avlopp 2 källsortering 2 blandning 2 nederbörd 2 avlopp och miljö 2 LCA 2 regnintensitet 2 spillvatten 2 innovation 2 bsap 2 desinfektion 2 upphandling 2 förnyelseplanering 2 efterrötning 2 samhällsplanering 2 ekonomi 2 fällningsdammar 2 kvalitet 2 klordioxid 2 plaströr 2 vattenskrubber 2 ammonium 2 inventering 2 eutrofiering 2 kemisk fällning 2 taxestatistik 2 riskbedömning 2 pfos 2 vattenförsörjning 2 Göteborgs stad 2 vattenresan 2 parasiter 2 föroreningar 2 konstskola 2 övergödning 2 himmerfjärden 2 vattenanalys 2 pastörisering 2 kväveavskiljning 2 taxor 2 flödesmätning 2 svartvatten 2 dagvattenkvalitet 2 urea 2 Fosforutnyttjande 1 klimatsäkert samhälle 1 hållbar stadsutveckling 1 kemi 1 ABVA 1 Egen förvaltning 1 datainsamling 1 vattenpolitik 1 provning 1 svu 1 mikrobiologisk barriär 1 membranuppgradering 1 diklofenak 1 antiodör 1 hållbarhetscertifiering av stadsdelar 1 förorenat vatten 1 klor 1 avgasning 1 zink 1 åtgärdsplanering 1 19 november 1 va-karta 1 utläckage 1 kraftig nederbörd 1 sadelgrenar 1 kvalitetskontroll 1 chemsec 1 bottenfauna 1 va-teknik 1 sveriges godaste kranvtten 1 dagvattenfilter 1 tillit 1 hushållsdagvatten 1 utmaningar 1 mikrobiologisk risk 1 barriär 1 e.coli 1 sammanklämning 1 membranteknik 1 antibiotikaresistens 1 spårämnesanalyser 1 pipescanner 1 samhällsekonomisk analys 1 onlinemätning 1 vattenmätare 1 regional vattenförsörjningsplan 1 kodlista 1 klustre 1 textilier 1 infektionsrisk 1 csr 1 Toe-in 1 multivariat data analys 1 livslängdsbedömning 1 mikrobiologi 1 mikrobiell riskbedömning 1 ventiler 1 emissionsdeklarationen 1 omvärldsanalys 1 jordbruk 1 oundvikliga vattenförluster 1 mälarens värde 1 spillvattenförande system 1 provningsmetod 1 läcksökning 1 prissättning 1 tätningsringar 1 remote field technology 1 prioritering 1 dricksvattenförsörjning 1 spillvattennät 1 beständighet 1 ledningsnätet 1 bräddstatistik 1 uppslutningsmetoder 1 litteratursammanställning 1 slampåverkan 1 förnyelsetakt 1 siloxaner 1 utbildning 1 SPCR 178 1 statistik 1 utspädningseffekt 1 optimering 1 absorbans 1 förfrågningsunderlag 1 va-strategi 1 intresse 1 tryckvattenledning 1 mistrapharma 1 aktivt slam 1 bakterieenzym 1 sorption 1 urbana översvämningar 1 slutrapport 1 vattensäkerhetsplan 1 processmodellering 1 Källsorterat toalettavfall 1 silverupptag 1 digitalröntgen 1 godaste vattnet 1 vann 1 fultorka 1 humusämnen 1 calici 1 sedimentationsdammar 1 kommunala reningsverk 1 gastroenterit 1 organiska ämnen 1 multi-utility 1 hållbarhetsanalys 1 uthålligt samhällsbyggande 1 resursförbrukning 1 föreskrifter 1 organisationsformer 1 indikatorbakterie 1 managment 1 långsiktig strategisk planering 1 omvänd osmos 1 forskningskluster 1 gröna tak 1 bde-209 1 marenzelleria 1 skolsidor 1 va-avgifter 1 e. coli 1 drift och underhåll 1 metanutvinning 1 enskilda avloppsanläggningar 1 flyktiga fettsyror 1 ytledes 1 branschstandard 1 svällningseffekter 1 systemgräns 1 mineralgödsel 1 vattenmyndighet 1 mikroföroreningar 1 avloppsledningsnät 1 β-glukan 1 geografiska informationssystem 1 lagring 1 syrereglering 1 molekylärbiologi 1 satsvisa reaktorer 1 markanalyser 1 restaluminium 1 enterococcus 1 avvattnat rötslam 1 markbädd 1 verktyg 1 slamhantering 1 bsm 1 biofilm 1 brandövning 1 växtnäring 1 servisledning 1 energi 1 rost 1 gdp-verktyget 1 klorparaffiner 1 snus 1 avloppspåverkan 1 tillsyn 1 organisaton 1 skarvar 1 vattentaxa 1 politisk styrning 1 avrinningsområde 1 slamvolymindex 1 reningsanläggningar 1 förstörande 1 skydd 1 hydrologisk modellering 1 teknikprogrammet 1 partnering 1 infiltrationsanläggningar 1 fekalier 1 radiografi 1 integritet 1 mra-modellen 1 va-område 1 källsorterat matavfall 1 luftning 1 Världsvattendagen 1 utlysning 1 Kretsloppstävlingen 2016 1 ct-värde 1 Beredskapsplanering 1 sårbarhet 1 bacteroidales 1 luktavskiljning 1 betande kor 1 enzymer 1 hållbarhetskriterier 1 metallkoncentration 1 bräddning 1 COD-analys 1 analysmetod 1 kommunal va-plan 1 måltidsdryck 1 intestinala enterokocker 1 lakvatten 1 vägledande domar 1 anna linusson 1 litteraturstudie 1 anaerob behandling 1 vattenskyddsområden 1 internbelastning av fosfor 1 vattenbranschen 1 trädrötter 1 vakuum 1 ledningshaveri 1 dagvattenledningar 1 röntgen 1 filtralite 1 havsnivåer 1 jonbyte 1 kranvattentävlingen 1 ledningsförnyelse 1 påbyggnad 1 fisk 1 vattens värde 1 våtmarker 1 neurologiska symptom 1 membranfilter 1 avløpsvann 1 Visa alla taggar
SVU-rapport 2014-20: Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i dricksvatten (dricksvatten)

SVU-rapport 2014-20: Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i dricksvatten (dricksvatten)

Nyheter   •   Jan 23, 2015 10:26 CET

Projektet analyserar rå- och dricksvatten från hela Sverige, och syftade till att belysa vilka olika typer och halter av PFAA som kan förekomma i olika typer av vattentäkter, samt hur vanligt det är med problematiska halter av PFAA i rå- och dricksvatten i Sverige. Författare: Katrin Holmström, Sandra Wetterstrand, Sweco Environment; Gullvy Hedenberg, Svenskt Vatten