Följ Svenskt Vatten AB

Taggar

Svenskt Vatten Utveckling 208 avlopp 94 miljö 77 dricksvatten 54 rörnät 45 klimat 37 anammox 28 Svenskt Vatten 22 avloppsslam 21 management 19 Dagvatten 19 forskning 19 avlopp & miljö 15 biogasproduktion 13 biogas 12 avloppsvattenrening 11 ledningsnät 10 vattenmiljöfrågor 10 vattentjänstföretag 10 energieffektivisering 10 råvatten 9 slam 9 biologisk avloppsvattenrening 9 vatten 9 VA-kluster Mälardalen 9 reningsverk 9 dagvattensystem 9 Avloppsreningsverk 9 biofilter 9 Fosfor 9 återföring av växtnäring och organiskt material 8 utveckling 8 hälsa 8 miljöföroreningar 8 hygienisering 8 stockholms skärgård 8 nyckeltal 7 regn 7 samverkan 7 klimatförändringar 7 vattenavledning 7 ledningssystem 7 tillskottsvatten 7 översvämningstyper 7 VA-system 7 modellering 7 vattenkvalitet 7 VA-teknik Södra 6 projektprogram 6 ovidkommande vatten 6 ytvatten 6 processmodellering och reglering 5 tungmetaller 5 läkemedel 5 benchmarking 5 kväverening 5 gödsel 5 grön infrastruktur 5 patogener 5 dagvattenhantering 5 industridoktorander 5 klosettvatten 5 vattenskydd 5 mikroorganismer 5 förbränning 4 processmodellering och reglerteknik 4 rötning 4 utsläpp 4 badvatten 4 energianvändning 4 Norovirus 4 livscykelanalys 4 ansvar 4 avloppsvatten 4 kväve 4 metan 4 vattenverk 4 matavfall 4 cryptosporidium 4 juridik 4 årsrapport 4 organisation 4 QMRA 4 lustgas 4 täthet 3 recipient 3 Dagvattenrening 3 vattenledning 3 läkemedelsrester 3 flödesmätning 3 slamspridning 3 rörnät & klimat 3 Revaq 3 virus 3 avloppssystem 3 ekonomi 3 spårelement 3 föroreningar 3 avloppsledning 3 rejektvatten 3 beredning 3 polyetenrör 3 klimatförändring 3 dräneringsvatten 3 dricks 3 grundvatten 3 växthusgaser 3 riskanalys 3 dricksvattenkvalitet 3 silver 3 elanvändning 3 forskningsprogram 3 gödsling 3 hydraulisk modellering 3 innovation 3 riskbedömning 3 korrosion 3 systemanalys 3 avvattning 3 bakterier 2 skog 2 ozonering 2 inventering 2 substrat 2 aktivt kol 2 översvämning 2 struvit 2 källaröversvämning 2 vatten och avlopp 2 näringsämnen 2 mikroföroreningar 2 experiment 2 finansiering 2 ledning 2 klosettvattenkvalitet 2 LCA 2 metanemissioner 2 ekotoxicitet 2 arbetsskador 2 riskvärdering 2 återvinning 2 zoonotisk 2 svartvatten 2 kommuner 2 emissioner 2 parasiter 2 växthusgas 2 upphandling 2 kväveavskiljning 2 biometan 2 magsjuka 2 plaströr 2 mälaren 2 lagstiftning 2 pastörisering 2 efterrötning 2 endotoxin 2 tidig varning 2 tv-inspektion 2 VA-taxa 2 kranvatten 2 giardia 2 säkerhet 2 desinfektion 2 Biogasuppgradering 2 vattenskrubber 2 aminskrubber 2 kluster 2 ammoniakbehandling 2 miljöpåverkan 2 organiska föreningar 2 standardisering 2 Europa 2 himmerfjärden 2 eutrofiering 2 hydrodynamik 2 strömmar 2 skiktning 2 blandning 2 plast 2 polyeten 2 vattentjänster 2 Mikroplast 2 vismut 2 biologisk behandling 2 enskilda avlopp 2 beräkningar 2 bassänginfiltration 2 miljöbedömning 2 kemisk fällning 2 deammonifikation 2 nitritation 2 avlopp och miljö 2 organisation och juridik 2 god redovisningssed 2 vattentjänstlagen 2 Uppströmsarbete 2 klimatpåverkan 2 energiförbrukning 2 olyckor 2 dagvattendammar 2 dagvattenkvalitet 2 patogen 2 indikatorbakterier 2 förbehandling 2 kommunikation 2 kolifager 2 bräddning 2 ozon 2 avloppsledningsnät 2 hydraulisk beräkning 2 emissionsmätning 2 SVU-rapport 2 bräddstatistik 2 slamaska 2 kvicksilver 2 sediment 2 kvalitet 2 arbetsmiljöarbete 2 källsortering 2 va-ledningar 2 förnyelseplanering 2 VA-lagstiftning 2 termofil rötning 2 spårämnen 2 arbetsmiljö 2 urea 2 Organiska ämnen 2 naturligt organiskt material 2 Regnintensitet 2 distribution 2 aska 2 fordonsgas 2 klordioxid 2 tillit 2 flänsförband 2 överläckage 2 pfoa 1 mikrobiologisk barriär 1 fullskaleanläggning 1 branschstandard 1 escherichia coli 1 intestinala enterokocker 1 badvattenkvalitet 1 kväveberikning 1 styrdokument 1 analysmetod 1 tillämpning 1 täthetsprovning 1 tryckprovning 1 täthetsprovningsmetod 1 vav p78 1 en 805 1 tungmetallupptag 1 urbana träd 1 silverupptag 1 förnyelsetakt 1 åldersfördelning 1 materialfördelning 1 rörmaterial 1 läckstatistik 1 kommunalt vatten 1 ekonomiska effekter 1 nivåmätning 1 spillvattennät 1 dagvattennät 1 datormodellering 1 swmm 1 mikeurban 1 biocid 1 resursförbrukning 1 växttillgänglighet 1 fosforbalans 1 kemiskt fällt slam 1 markanalyser 1 mykorrhiza 1 distributionssystem 1 svetsar 1 mikrobiologiska risker 1 strandbetande nötkreatur 1 indikatororganismer 1 bacteroidales 1 mikrobiell källspårning 1 stokastisk simulering 1 hydrodynamisk modellering 1 neurologiska symptom 1 reningsanläggningar 1 suspenderat material 1 filtermaterial 1 avgiftssystem 1 avlagringar 1 miljörapportering 1 kommunal va-plan 1 va-strategi 1 va-policy 1 vattenplanering 1 förvaltningsövergripande 1 befolkningsförändringar 1 förhydrolys 1 hydroimpact 1 spårämnesanalyser 1 uppslutningsmetoder 1 provbearbetning 1 gastroenterit 1 anaerobisk rötning 1 mekanisk förbehandling 1 dispergering 1 membranfilter 1 matavfallskvarnar (mak) 1 gassensorer 1 åtgärdskostnader 1 kolstål 1 bräddavlopp 1 dimensionering 1 hållbarhetsanalys 1 avsättning 1 ultrafiltrering 1 luftning 1 termisk behandling 1 livslängdsbedömning 1 internbelastning av fosfor 1 modellering av näringsämnen 1 kyrkogårdar 1 aktivt slam 1 särredovisning 1 processmodellering 1 läck- och dräneringsvattentillskott 1 tätningsring 1 pedagogiskt material 1 anaerob 1 intensitet-varaktighet 1 urban hydrologi 1 dimensionerande regn 1 reduktion 1 antiodör 1 årsrapport 2012 1 anaerob behandling 1 sorterande system 1 snabbfi lter 1 filtralite 1 havsnivåer 1 doppler 1 läcka 1 genosorb 1 utläckage 1 ammoniummetoden 1 bakteriekontroll 1 pfaa 1 digitalröntgen 1 kommunikationsprojekt 1 skolsidor 1 bebyggelsetyp 1 avrinningskoefficient 1 humus 1 löslighet krita 1 restaluminium 1 kopparutlösning 1 kopparledningar 1 experimentell undersökning 1 riggprovning 1 VA-avgift 1 kartsymboler 1 va-symboler 1 va-karta 1 kodlista 1 objektkoder 1 funktionskoder 1 torrsubstans 1 förångning 1 flyktiga fettsyror 1 organiska syror 1 processtabilitet 1 värderingsmodell 1 latrin 1 antimon 1 source finder 1 Nordic Poly Mark 1 organisationsformer 1 multi-utility 1 bolagslösningar 1 metanutsläpp 1 gasdistribution 1 spillvattenhantering 1 nanofiltration 1 provningsmetod 1 mikrobiologisk risk 1 diffusa källor 1 membranfiltrering 1 provtryckning 1 litteratursammanställning 1 näringsutnyttjande 1 va-verksamheter 1 gdp-verktyget 1 mra-modellen 1 sensorisk analys 1 kommunala reningsverk 1 luktavskiljning 1 skogsgödsling 1 infektionsrisk 1 vattenaspekter 1 PFAS 1 Folkhälsomyndigheten 1 ultrafilter 1 högupplöst nederbörd 1 regnmätning 1 avskrivningar 1 ABVA 1 gråvatten 1 slamvolymindex 1 sammanklämning 1 squeeze-off 1 reningsmetoder 1 föroreningsmängd 1 utspädningseffekt 1 åtgärdsarbete 1 beräkningsverktyg 1 systemgräns 1 enskilda avloppsanläggningar 1 mikrobiell riskanalys 1 mikroskräp 1 lakvatten 1 gummiringsfog 1 tätningsringar 1 VA-utbyggnad 1 sorption 1 miljörisker 1 va-förvaltning 1 va-administration 1 plan- och bygglagstiftning 1 värdering av ekosystemtjänster 1 vattens värde 1 analys av vattensystem 1 aktörsanalys 1 mälarens värde 1 vombsjöns värde 1 kraftig nederbörd 1 slamåterföring 1 substansflödesanalys 1 urbant avloppsvatten 1 tryckvattenledning 1 etenplast 1 svällningseffekter 1 utraljud- och mikrovågstekniker 1 elektrosvetsmuffar 1 sadelgrenar 1 vattenskyddsområden 1 allmänt va 1 takvatten 1 inläckage 1 upptag i gröda 1 ledningsförnyelse 1 anläggningsavgift 1 korrosionshastigheter 1 fältexponering 1 förzinkat stål 1 pe-rör 1 allmänna råd 1 extrema dygnsregn 1 100-åriga trender 1 dygnsregnsdisaggregering 1 samband havsnivå-regn 1 samband havsnivå–regn 1 afff 1 perfluor 1 brandsläckskum 1 klustre 1 avløpsvann 1 minska slammängd 1 förbättra slamkvaliteten 1 anaerob rötning 1 bde-209 1 klorparaffiner 1 rejektvattenbehandling 1 satsvis biologisk reaktor (sbr) 1 slamlagring 1 processindikatorer 1 ct-värde 1 levande celler 1 diesel detektion 1 multivariat data analys 1 syrereglering 1 ammoniumreglering 1 luftningsprocess 1 avloppspåverkan 1 logreduktion 1 torrötning 1 avvattnat rötslam 1 mikrobiologiska metoder 1 barriärverkan 1 uv-behandling 1 ledningsnätet 1 läkemedelsrening 1 Beredskapsplanering 1 interkommunal 1 hydrologisk modellering 1 betande kor 1 offentligt-privat 1 elektromuffsvets 1 kemikalieanvändning 1 ramdirektivets prioriterade ämnen 1 Visa alla taggar
SVU-rapport C SGC2013-282: Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan – En nulägesanalys (Avlopp & miljö)

SVU-rapport C SGC2013-282: Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan – En nulägesanalys (Avlopp & miljö)

Nyheter   •   Jun 14, 2013 09:28 CEST

Metanutsläppen för fordonsgas i Sverige, över hela kedjan, domineras av bidraget från produktion och uppgradering av biogas och ligger i medel på ca 3 g/kWh. Men när bästa tillgängliga teknik tillämpas för nytillkommande produktion faller utsläppen markant, ner till ca 0,45 g/kWh. Författare: Lotta Göthe, Miljöbyrån Ecoplan

SVU-rapport C SGC2013-270: Biogasuppgradering – Granskning av kommersiella tekniker (Avlopp & miljö)

SVU-rapport C SGC2013-270: Biogasuppgradering – Granskning av kommersiella tekniker (Avlopp & miljö)

Nyheter   •   Mar 01, 2013 15:01 CET

Rapporten jämför existerande tekniker för uppgradering av biogas. Investeringskostnad och driftkostnader diskuteras och presenteras. Även information om kryogena metoder samt småskalig uppgradering tas upp. Observera att rapporten är på engelska. En längre svensk sammanfattning finns att ladda ner.