Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C SGC2013-282: Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan – En nulägesanalys (Avlopp & miljö)

Nyhet -

SVU-rapport C SGC2013-282: Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan – En nulägesanalys (Avlopp & miljö)

Information om ny c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr: C SGC2013-282
Titel: Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan – En nulägesanalys
Författare: Lotta Göthe, Miljöbyrån Ecoplan
Område: Avlopp & miljö

Sammandrag: Metanutsläppen för fordonsgas i Sverige, över hela kedjan, domineras av bidraget från produktion och uppgradering av biogas och ligger i medel på ca 3 g/kWh. Men när bästa tillgängliga teknik tillämpas för nytillkommande produktion faller utsläppen markant, ner till ca 0,45 g/kWh.

Sammanfattning: Miljö- och klimatnyttan med biogasen är utredd i flera livscykelanalyser. En av de faktorer som pekas ut som avgörande för klimatnyttan är utsläppen av metan, som kan uppstå i flera led av kedjan. Anledningen att läckaget av metan är viktig att hålla nere är att metanet är en så pass stark växthusgas, på 25 CO2-ekvivalenter. De samlade förlusterna av biogas kan uppgå till 10-20 % innan det ger en negativ klimatnytta jämfört med fossilbaserade system. När det gäller utsläpp av naturgas är siffran betydligt lägre då denna är fossil.

Syftet med denna rapport är att sammanställa känd kunskap om var metanutsläpp uppstår och hur stora utsläppen är. Målet är även att peka ut områden där fortsatt förbättringsarbete är av speciellt intresse för respektive ansvarig myndighet, företag och organisation som berörs.

Rapporten beräknar och fokuserar således endast på en emissionspost med relevans för klimatnyttan med fordonsgas. Positiva effekter som exempelvis om metanutsläppen minskar på andra områden lyfts inte med i beräkningarna. Sammanställningen i denna rapport kan därför inte användas för att väga olika bränslens klimatnytta mot varandra, utan är tänkt som ett underlag för förbättringsarbeteför att säkra och ytterligare öka klimatnyttan med fordonsgasen. (Fortsättning i rapporten.)

Sökord: Fordonsgas, biometan, metanutsläpp, biogasproduktion, gasdistribution
Keywords: CNG, biomethane, methane emissions, biogas production, gas distribution

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2013-11
, Utsläpp av lustgas och metan från avloppssystem – en granskning av kunskapsläget, Magnus Arnell
2013-04, Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala, Magnus Andreas Holmgren, SP; Agnes Willén, Henrik Olsson, Lena Rodhe, JTI
C SGC2013-270, Biogasuppgradering – Granskning av kommersiella
tekniker
, samt svensk längre sammanfatttning. Fredric Bauer, Christian Hulteberg, Hulteberg Chemistry & Engineering; Tobias Persson, Svenskt Gastekniskt Center; Daniel Tamm, BioMil

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma