Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2010-09: Analysmetodik för norovirus i ytvatten (dricksvatten)

Pressmeddelande -

SVU-rapport 2010-09: Analysmetodik för norovirus i ytvatten (dricksvatten)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2010-09
Titel: Analysmetodik för norovirus i ytvatten
Författare: Erik Dalin (Linköpings universitet), Johanna Ansker (Stockholm Vatten), Peder Häggström (Stockholm Vatten), Bengt Dahlberg (Göteborg Vatten), Britt-Marie Pott (Sydvatten), Per Ericsson (Norrvatten) och Per-Eric Lindgren
(Linköpings universitet)
Område:
 Dricksvatten

Sammandrag: Beskrivning av virus som kan orsaka vattenburna utbrott. Utveckling av anrikningsmetod och analysmetodik för mätning av bakgrundsnivåer av norovirus i ytvattentäkter. Detektionen utförs med en automatiserad molekylär analyskedja.  

Sammanfattning: Norovirus har i Klimat och sårbarhetsutredningen pekats ut som det virus som har störst betydelse för Sverige med avseende på vattenburen smitta via dricksvatten. Detta är en utveckling av den bedömning som WHO gjort av de största vattenburna smittoämnena och deras betydelse för dricksvattenförsörjningen. Viruset har orsakat flera stora vattenburna utbrott i Sverige, men problemets omfattning för dricksvattenberedningen är oklar. Sveriges förhållandevis enkla beredningsprocesser befaras vara sårbara för hög virusbelastning, ett problem som kan bli större vid en framtida klimatförändring. Idag saknas uppgifter om normalhalter och – variationer av norovirus i svenska vattentäkter, vilket försvårar tillförlitlig riskvärdering. Detta beror till stor del på att det inte finns någon välutvecklad och standardiserad metodik för analys av virus i låga halter i vattenprov.

Projektet avser dels att ge en sammanställning av befintliga anrikningsmetoder för virus i ytvatten, dels att experimentellt utveckla en analysmetodik för mätning av norovirus i svenska dricksvattentäkter.

Under projektet vidareutvecklades en befintlig anrikningsmetod för norovirus i vattenprov. Den nya anrikningsmetoden ger cirka fem gånger effektivare anrikning och har hög reproducerbarhet. Den utgår från cirka en liter ytvatten och kan enkelt skalas upp för analys av 20 liter vatten.

Då den absoluta majoriteten viruspartiklar i råvattnet antas avskiljas i samband med kemisk fällning och snabbsandfiltrering vid dricksvattenberedning, bör virusnivåer i sedimenteringsslammet spegla vattnets virusnivåer. Därför utvecklades även en enkel och snabb analysmetod för norovirus i slam, vilken applicerades på slam från fyra svenska vattenverk. I slam från två av dem kunde norovirus påvisas.

För att erhålla en effektiv molekylärbiologisk analysmetodik för detektion och kvantifiering av norovirus utvecklades en automatiserad analyskedja. Analyskedjan är robust med hög reproducerbarhet och låg risk för kontamination. Den möjliggör även parallell hantering av ett stort antal prov.

Analysmetoderna för vatten och slam avses skalas upp för analys av större provvolymer. Uppskalningen är sannolikt nödvändig för att erhålla ett system med tillräcklig känslighet för mätning av låga halter av norovirus. Därefter kan metoderna tillämpas för att undersöka virusförekomst i ytvattentäkter. Förvärvade data kan användas i riskvärderingsmodeller för norovirus.

Sökord: Molekylärbiologisk analys, Norovirus, Vattenburen smitta, Vattenanalys, Virus
Keywords: Molecular Analysis, Norovirus, Virus, Water analysis, Waterborne infections

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2010-09.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU_rapporter.aspx

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2004-12  Systemanalys av dricksvattenförsörjning med avseende på mikrobiologiska barriärer och miljöpåverkan
2005-17  Mikrobiologiska barriärer i vattenrening
2006-10  Mikrobiologisk barriärverkan vid konstgjord grundvattenbildning – en litteraturstudie om påverkande faktorer
2007-11  Avloppsutsläpp och mikrobiologisk påverkan i råvattentäkten Göta älv
C 169-2009  Optimal desinfeksjonspraksis fase 2
2009-04  Mikrobiologisk förorening av ytvattentäkter - kommunala avloppsutsläpp och stokastisk simulering
2009-05  MRA - Ett modellverktyg för svenska vattenverk
2010-07  Säkrare dricksvattenförsörjning – motverka föroreningsrisker inom avrinningsområden
2010-08  Riskanalys från råvatten till tappkran

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till avsändaradressen på denna mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till avsändaradressen på detta mejl (SVU@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma