Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Svenska VA-kunder riskerar 100-tals miljoner i extra kostnader

Svenska VA-kunder i kommuner i södra Sveriges inland och i Norrland drabbas av flera 100-tals miljoner i extra kostnader genom EU-kommissionens felaktiga tolkning av avloppsvattendirektivet, en tolkning som helt förbiser forskningen om Östersjön det senaste decenniet.

 

EU-kommissionen har stämt Sverige inför EG-domstolen utifrån ett uselt beslutsunderlag och skämmer därmed ut sig i ljuset av sin bristande inkompetens. Vi kan ana ett systemfel i EU-kommissionens förmåga att ta till sig ny kunskap inom miljöområdet.

 

Tillståndet i Östersjön är allvarligt, inte minst när det gäller övergödningen. En rad viktiga åtgärder har därför under decennier genomförts vid de svenska VA-verken där vi nu är världsbäst på rening av fosfor. När det gäller kväve är det självklart att det ska renas bort där vattenmiljön behöver det. De svenska reningsverken har därför nära följt Östersjöforskningen och också kraftigt minskat utsläppen av kväve. Redan på 70-talet skedde den stora utbyggnaden vad gäller fosfor, också när det gäller kvävet har betydande resultat nåtts efter det svenska EU-medlemsskapet. Svenska reningsverk tar idag i princip bort all fosfor (95-99%) och omkring tre fjärdedelar av kvävet i de känsliga kustområdena.

 

För att inom rimlig tid förbättra Östersjöns hälsa ska insatser självfallet fokuseras där de ger en bättre miljö. Östersjöforskarna enades under 2006 om vilka åtgärder som behövs och var dessa behöver göras. Det behövs än mer fokus på fosfor men det är inte lika stort behov att ta bort kväve. Dessvärre har EU-kommissionen i sitt agerande inte visat sig ha kompetens eller förmåga att ta till sig den kunskap som kommit fram om Östersjön det senaste decenniet. Kunskap som att kvävet renas bort naturligt i de svenska insjösystemen, att Bottenviken och Bottenhavet inte är känsligt för kväve, och att endast mycket små mängder kväve transporteras mellan de olika havsbassängerna i Östersjön.

 

Mot all kunskap och logik har EU-kommissionen beslutat att inför EG-domstolen, stämma Sverige för bristande genomförande av det s.k. avloppsvattendirektivet från 1991. Avloppsvattendirektivet är ett direktiv som i sig är ålderdomligt utformat och som bara i begränsad omfattning tar hänsyn till nuvarande miljöbehoven i våra vattendrag och omgivande hav.

 

Det är en gåta för Svenskt Vatten att EU-kommissionen stämmer Sverige utifrån en tolkning av avloppsvattendirektivet som bygger på felaktiga data och som inte innebär någon miljönytta för Östersjön. EU-kommissionens tolkning ger stora extra kostnader för över 1 miljon svenska VA-kunder i alla Norrlandskommuner med en stad större än 10 000 invånare samt i södra Sveriges inland. EU-kommissionens stämning av Sverige, ett av EU-länderna som kommit allra längst i sin avloppsrening, innebär nu ett starkt minskat förtroende för EU i allmänhet och speciellt för EU:s övriga viktiga miljöarbete.

 

Redan under hösten 2004 uppvaktade Svenskt Vatten tillsammans med EUREAU, EU-kommissionen och visade på de absurda konsekvenserna av en den felaktiga tolkningen av avloppsvattendirektivet som EU-kommissionen bitit sig fast i.

 

Det modernare synsättet att arbeta med vattenmiljöfrågor finns redan i EU:s Ramdirektivet för vatten, där vi arbetar med att finna så mycket miljöåtgärder som möjligt per krona för att uppnå en bra vattenmiljö i våra vattendrag och i Östersjön. Ramdirektivets helhetssyn på vattenfrågorna ger en betydligt större miljöhänsyn än avloppsdirektivet när det gäller åtgärder som bör vidtas för att när vi ska rena svenska sjöar, vattendrag och omgivande hav. Detta till skillnad från avloppsdirektivets fyrkantiga kravspecifikation, som endast i liten grad utgår från vad vattendragen behöver. Ramdirektivet hjälper till att skapa uthålliga lösningar för både jordbruk, industrier och kommunalt avloppsvatten.

 

- EU:s stämning är omöjlig att motivera ur miljösynpunkt, säger Anders Finnson på Svenskt Vatten. I Sverige har utsläpp av närsalterna fosfor och kväve diskuterats under lång tid. Naturvårdsverket har finansierat en utvärdering, som utförts av internationella forskare. Här fastslås att fosfor är den styrande parametern. Sverige har satsat på främst fosforrening och har i princip 95-99% rening vid samtliga kommunala reningsverk. De svenska fosforkraven är 3-10 gånger skarpare än EU:s krav. I Sverige finns dessutom ca 100 reningsverk med särskild kväverening – i områden som har bedömts som kvävekänsliga. Att använda sig av EU-kommissionens villkor med lägre fosforkrav men högre kvävekrav skulle innebära stora miljöeffekter för Östersjö med en ökning av algblomningar.

 

- Svenskt Vatten stödjer Naturvårdsverkets officiella slutsatser från den internationella utredningen från 2006, vilket också ligger i linje med Sveriges yttrande till EU-kommissionen 2004. Vi måste fortsätta att envist sätta miljönyttan i centrum istället för kostsamma åtgärder för att klara dåligt underbyggda lagtolkningar från EU-kommissionen, fortsätter Anders Lind.

 

 

För mer information kontakta:

Anders Lind, sakkunnig miljö- och avloppsfrågor, tel 08-506 002 17, mobil 0708-62 27 81

Anders Finnson, vice VD Svenskt Vatten, 08-506 002 02, 0708-62 46 97

 

 

Svenskt Vatten företräder VA-verken och VA-bolagen i Sverige och vårt budskap är Friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner människor. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. EUREAU representerar de europeiska VA-bolagen. Medlemmarna i EUREAU levererar drickvatten och tar emot avloppsvatten från mer än 470 miljoner människor i Europa.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96