Gå direkt till innehåll
Rapport: Övervakning av prioriterade ämnen i vatten och slam från avloppsreningsverk i Stockholm (avlopp)

Pressmeddelande -

Rapport: Övervakning av prioriterade ämnen i vatten och slam från avloppsreningsverk i Stockholm (avlopp)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2010-02
Titel: Övervakning av prioriterade ämnen i vatten och slam från avloppsreningsverk i Stockholm 
Författare: Maria Pettersson, Miljöförvaltningen, Stockholms stad; Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten AB
Område:
 Avlopp

Sammandrag: Ett stort antal prioriterade miljöföroreningar har analyserats i avloppsvatten och slam från avloppsreningsverken i Stockholm. Målsättningen med studien har bland annat varit att identifiera ämnen för vidare övervakning för att kunna relatera föroreningstrender till åtgärder som görs för att minska utsläppen av dessa ämnen.  

Sammanfattning: EUs ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), även kallat vattendirektivet har som målsättning att skydda ytvatten och grundvatten, att uppnå god ekologisk och kemisk status, att mildra effekterna av översvämningar och torka samt att främja en hållbar användning av vatten. God kemisk status innebär att ytvattnen inte får ha höga halter av vissa giftiga ämnen.

I EUs direktiv om miljökvalitetsnormer (2008/105/EG) har en lista över 33 prioriterade ämnen/ämnesgrupper upprättats, varav 13 identifierats som prioriterade farliga ämnen. De studier som hittills gjorts visar att flera av vattendirektivets prioriterade ämnen sprids via avloppsvatten och att en viktig källa till dessa ämnens förekomst i avloppsvatten är diffusa utsläpp från urbana miljöer.

Målsättningarna med det här projektet var att i avloppsvatten och slam identifiera ämnen för vidare övervakning, att undersöka om innehållet i avloppsvatten förändras under regnväder jämfört med torrväder, samt att ta fram underlag för de emissionsdeklarationer som reningsverk med över 100 000 pe är skyldiga att redovisa i sina miljörapporter.

Exempel på ämnen som ingår i den här studien är: alkylfenoler och alkylfenoletoxilater, bromerade flamskyddsmedel, ftalater, PCB, PAH, tennorganiska föreningar, metaller samt ämnen i bekämpningsmedel. Studien har utförts vid Stockholm Vattens två reningsverk i Stockholm, Henriksdal och Bromma som båda är moderna reningsverk med likartade reningstekniker.

Resultaten visar att många av de analyserade ämnena förekommer i avloppsvatten och slam i mätbara halter. Men för alltför många substanser låg detektionsgränserna för högt för att analyserna skulle kunna vara användbara, ibland t o m högre än miljökvalitetsnormerna för de prioriterade ämnena. Även om halterna är låga så gör de höga flödena genom reningsverken att de totala utsläppen ändå kan bli höga. Av de ämnen som gick att mäta förekom 16 i så höga halter att de omräknat till mängder hamnade över tröskelvärdet för emissionsdeklarationen för Stockholm Vattens reningsverk. Det tyder på att även andra större reningsverk kan ha utsläpp som måste deklareras.

Sökord: Avloppsvatten, slam, vattendirektivet, emissionsdeklarationen
Keywords: Wastewater, sludge, water frame directive

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): Rapport 2010-02
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm 
SVUs rapportersida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SVU_rapporter.aspx

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SV-Utveckling) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SV-Utveckling. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mejl till avsändaradressen på detta mejl (SV-Utveckling@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SV-Utvecklingsrapport/er. Tack på förhand.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till avsändaradressen på detta mejl (SV-Utveckling@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SV-Utvecklingsrapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till avsändaradressen på denna mejl (SV-Utveckling@svensktvatten.se). 
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96