Följ Svenskt Vatten AB

Rapport: Mätteknik för att styra och optimera deammonifikation (avlopp)

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 15:53 CET

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2009-11 
Titel: Mätteknik för att styra och optimera deammonifikation
Författare: Jozef Trela, Bengt Hultman, Elzbieta Plaza, Erik Levlin, Kungliga Tekniska Högskolan; Isaac Fernández, Universitetet i Santiago de Compostela
Område: Avlopp 

Sammandrag: I denna rapport presenteras resultat från försök utförda för att utveckla, testa och bedöma olika mättekniker för att följa upp processen med syfte att senare ha möjligheten att styra och optimera deammonifikation. Studier visade på användbarhet av volym- eller tryckmätning för bildad kvävgasmängd.

Sammanfattning: Deammonifikation baseras på partiell nitritation (oxidation av ca halva ammoniumhalten till nitrit och utan fortsatt oxidation av nitrit) och anammoxprocessen (oxidation av ammonium med nitrit till kvävgas). Tekniken ger möjlighet till en kostnadseffektiv avlägsning av kväve ur rejektvatten, erhållet vid avvattning av rötslam. Hittills genomförda studier i samverkan mellan SYVAB och KTH har visat på teknikens potential och en fullskaleanläggning har byggts vid Himmerfjärdsverket under våren 2007.

I denna rapport presenteras resultat från försök genomförda vid Hammarby Sjöstadsverk för att utveckla och testa olika mättekniska metoder för att följa upp processen med syfte att senare ha möjligheten att styra och optimera deammonifikation.

De kontinuerliga försöken med deammonifikation utfördes i två olika uppställningar, laboratorieanläggning och kolonnförsök, fyllda med Kaldnes biofilmbärare. Konduktivitets- och pH-mätningar har skett kontinuerligt och har med god korrelation motsvarat kvävehalterna (i princip ammonium- och summa nitrit- och nitratkväve). Bärarmaterial med biofilm tagna från anläggningarna har använts för olika diskontinuerliga studier av processförlopp.

Genomförda studier visade på användbarhet av volym- eller tryckmätning för bildad kvävgasmängd under anammoxreaktion som diskontinuerlig enkel teknik för att följa upp anammoxmikroorganismernas aktivitet.

Totalt 22 tester med gasvolymmätning utfördes för att bedöma hastigheten för avlägsnande av ammoniumkväve. Uppmätning gjordes av bildad gasvolym, avlägsnad mängd oorganiskt kväve som tagits upp av anammoxbakterierna och andra parametrar som konduktivitet. Minskning av konduktivitet var väl korrelerat till avlägsnad halt kväve medan mängden kväve i form av bildad kvävgas var, speciellt vid korta försökstider, mindre än mängden avlägsnad kväve. Intransporten av oorganiskt kväve till anammoxbakterierna skedde snabbare än gasproduktionen. Nitrithalten kunde helt ha avlägsnats inom en timme, medan gasbildningen fortsatte under en längre tidsperiod. Effekter på aktivitet hos anammoxbakterier vid olika lagringsbetingelser studerades främst med avseende på lagringstid och temperatur (rumstemperatur, kylskåp, frysbox).

Inverkan på anammoxaktiviteten av olika parametrar studerades genom mätning av tryckökning orsakad av gasproduktion. Multivariat teknik användes för utvärdering av samspelet mellan halt ammonium, nitrit, fri ammoniak och fri salpetersyrlighet samt av olika omgivningsbetingelser som pH-värde, temperatur och närvaro av organiskt material. Enligt den av programmet MODDE erhållna responsytan erhölls högsta anammoxhastighet vid temperaturen 30 °C (högsta studerade temperaturen) och pH-värdet 7 (lägsta studerade pH-värdet). Täta membran hos anammoxbakterier innebär att främst lågmolekylära ämnen som metanol och etanol kan tränga igenom anammoxmembranet och hämma anammoxreaktionen.

 ...............................................................................................................................................

Länkar till:
Rapport (pdf-fil): http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=Rapport_2009-11.pdf
Rapportdatabas: http://vav.griffel.net/vav.htm
SV-Utvecklings rapportsida (på vår hemsida): http://www.svensktvatten.se/web/SV-Utveckling_rapporter.aspx

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser. Skicka mail till (SV-Utveckling@svensktvatten.se).
Skriv i "Ämnesraden" att mailet handlar om synpunkter på SV-Utvecklingsrapport/er. Tack på förhand.

Stoppa info-mail!
Om du inte vill ha några fler info-mail, skicka ett mail till (SV-Utveckling@svensktvatten.se.
Skriv i "Ämnesraden" att du inte vill ha fler info-mail, så tar vi bort dig från sändlistan.

Tipsa en vän!
Skicka denna information vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SV-Utvecklingsrapporter!

Anmäl intresse för info-mail!
Skicka mail till (SV-Utveckling@svensktvatten.se).
Skriv i "Ämnesraden" att du vill ha framtida info-mail, så lägger vi till dig på sändlistan.

Adobe reader 6.0 krävs för att läsa rapporterna.

Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.