Följ Svenskt Vatten AB

Nytt vattenförslag kritiseras av Svenskt Vatten

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2009 11:00 CEST

Ingen vet vad det kostar och besluten tas helt utan politisk diskussion. Det är två av bristerna som Svenskt Vatten, många kommuner och andra organisationer lyfter fram i sina yttranden till landets fem Vattenmyndigheter.

Svenskt Vatten delar den grundläggande ambitionen med ett utökat och förbättrat vattenarbete som förespråkas i EGs Ramdirektiv för vatten. Men Svenskt Vatten avstyrker att beslut tas av Vattendelegationerna på redovisat underlag. Våra viktigaste invändningar är: - konsekvenser och kostnader saknas, - bättre skydd för hållbar dricksvattenförsörjning, - effektivare styrmedel.

- Underlaget har tagits fram under stor tidspress och är bristfälligt. Till exempel kan ingen tala om vad det kostar att genomföra de åtgärder som föreslås av Vattenmyndigheterna, säger Lena Söderberg, vd på Svenskt Vatten. Det krävs också mer politiskt engagemang i arbetet med att koppla ihop skilda samhällsmål med miljömål inom vattenområdet.

Det finns initiativ och regler som styr skötseln av våra vatten. Men många myndigheter saknar både resurser och kompetens. Svenskt Vatten vill nu ha en myndighet med fullt samordningsansvar för att driva de viktiga vattenfrågorna!

- Eftersom det är svårt att justera i efterhand måste Vattenmyndigheternas krav arbetas om och konsekvenserna beaktas innan nivån fastställs och rapporteras till EU, säger Anders Lind, miljöexpert på Svenskt Vatten. Vi kräver därför att regeringen senarelägger besluten i Vattendelegationerna alternativt gör besluten mer översiktliga och till EU redovisar behovet av fortsatt arbete.

Miljökvalitetsnormerna för vattnens biologi och ekologi är juridiskt bindande. Svenskt Vatten föreslår att dessa görs om till miljömål, som Vattendirektivet kräver.

Risken är stor för att arbetet med Ramdirektivet fortsätter på traditionen med generella krav utan hänsyn till lokala förhållanden. Svenskt Vatten saknar mikrobiologiska kriterier för vatten som används för produktion av dricksvatten. Principen att förorenaren betalar måste vara vägledande för de åtgärder som föreslås i samrådshandlingarna.
Läs Svenskt Vattens remissvar här.

För ytterligare information:

Lena Söderberg, VD Svenskt Vatten, 08-506 002 01, 0706-22 78 46, lena.soderberg@svensktvatten.se

Anders Lind, Expert i miljö- och avloppsreningsfrågor, 08-506002 17, 0708-62 27 81
anders.lind@svensktvatten.se

Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vår vision är friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.