Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljömässigt hållbara avloppssystem - svenska reningsverk återför näring till åkermark och minskar nu behovet av handelsgödsel inom lantbruket

Idag startar officiellt Världsvattenveckan här i Stockholm, det är dessutom FN:s Internatinal year of Sanitation i år. Därför fokuserar Världsvattenveckan på att diskutera hur våra städers avloppshantering kan bli miljömässigt hållbara. En viktig del för ett miljömässigt hållbart avloppssystem är att det knappa näringsämnet fosfor i avloppsvattnet kan återföras till åkermarken. Svenskt Vatten har därför tagit fram ett certifieringssystem för svenska reningsverk - och de första fem reningsverken har nu i sommar klarat kraven för att få sina certifikat.

Fosfor behövs överallt där vi vill kunna odla vår mat. Den fosfor som i dag tillförs jordbruksmarken via handelsgödsel är dock en ändlig resurs, en ganska vanlig bedömning är att vi kan räkna med att ha globalt sett - ha tillgång till denna resurs i ytterligare 100-200 år. Den framtida tillgången är även osäker på grund av att fosfatbrytningen i världen är begränsad till ett fåtal geografiska områden.

Priserna på fosfor har de senaste åren rusat i höjden och ökat med mer än 400% vilket gjort det än svårare för många utvecklingsländer att klara sin matproduktion. Av resurs- och rättviseskäl kan det aldrig vara riktigt att i konkurrens med resurssvaga utvecklingsländer importera denna knappa tillgång av fosfor när svenska reningsverk är dels är världsbäst på att avskilja återanvändbar fosfor ur avloppsvattnet och dels har möjlighet att återföra denna fosfor till åkermark.

- Både av miljö- och rättviseskäl är det viktigt att återföra fosforn och vi är mycket glada att vi nu har kommit så långt att vi i sommar kunnat dela ut certifikat till de första fem reningsverken i Sverige. Med ett certifierat slam kan vi nu säkra att växtnäringen fosfor produceras och används på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten och informationen om slammet uppfyller våra krav, säger Anders Finnson vice Vd på Svenskt Vatten.

- Certifieringen driver också på det viktiga arbetet med att fasa ut miljöfarliga kemikalier i samhället, uppströmsarbetet.

Vid all rening av avloppsvatten uppstår avloppsslam och varje år produceras enbart i de svenska reningsverken cirka 1 miljon ton avloppsslam med hög fosforhalt. Slammet innehåller 1000-tals ton av mycket viktiga resurser i form av fosfor och andra näringsämnen men också små mängder för miljön giftiga eller oönskade ämnen. Ett ansvarsfullt hanterande av slammet förutsätter därför återföring av fosforn till odlingsmark på ett sätt som inte riskerar åkermarkens framtida produktion. En sådan återvinning är också en direkt förutsättning för att vi ska kunna uppnå Riksdagens antagna miljömål om att 60 % av fosforn i avlopp ska återvinnas som växtnäring till 2015, varav hälften ska återföras till jordbruksmark.

Därför har Svenskt Vatten tagit fram, i dialog med Naturskyddsföreningen, Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsindustrierna, Svensk Dagligvaruhandel och Naturvårdsverket, ett system för certifiering av växtnäring från avlopp, REVAQ. Genom certifieringen kan vi få ett systematiskt miljö- och kvalitetsarbete och därmed räknar vi med att få en minskning av icke önskade ämnen,såväl i staden, som i avloppsvattnet, i slammet och i våra vattendrag och hav.

Att slammet är certifierat enligt REVAQ betyder att personalen på reningsverket arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att till exempel minska föroreningar - som tungmetaller - och att höja kvaliteten på slammet som kan bli ett viktigt gödningsmedel i jordbruket. Certifiering av slam är också ett avgörande steg för att reningsverken ska kunna bidra till att nå riksdagens miljömål om 60 procents återanvändning av fosfor från avloppsvatten som växtnäring.

Hittills har följande reningsverk certifierats:

- Ellinge reningsverk i Eslöv

- Rosenholms reningsverk i Katrineholm

- Slottshagens reningsverk i Norrköping

- Västerås - slam från Tomta Gård

- Käppalaverket i Lidingö

www.svensktvatten.se

För frågor kontakta:

Anders Finnson, vice VD, 0708-624 697
anders.finnson@svensktvatten.se

Svenskt Vatten företräder vattentjänstföretagen i Sverige och vårt budskap är Friskt vatten och rena sjöar. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från ca 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstföretagen inom den europeiska vattenbolagsorganisationen EUREAU med ca 400 miljoner kunder.

 

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96