Gå direkt till innehåll
Kraftig kritik mot fosforförslag

Pressmeddelande -

Kraftig kritik mot fosforförslag

Förslagen till nya gränsvärden riskerar att motverka sitt eget syfte att nå en hållbar återföring av fosfor. Samhällets restprodukter kommer inte att kunna återföras till kretsloppet. Därigenom minskar även biogasproduktionen vilket strider mot flera miljö- och klimatmål. Kritiken från biogas- och avfallsbranschen är hård.

Energigas Sverige, Avfall Sverige och Svenskt Vatten har nu svarat på Naturvårdsverkets förslag om en hållbar återföring av fosfor som regeringen skickat ut på remiss. Stark kritik riktas framförallt mot nya gränsvärden för tillförsel av kadmium till mark. De föreslagna gränsvärdena riskerar att avstanna biogasutvecklingen i Sverige.


Produktion av biogas sker idag framförallt i avloppsreningsverk och i samrötningsanläggningar där bland annat matavfall rötas. Förutom biogas produceras i anläggningarna även biogödsel som recirkuleras till åkermark, vilket innebär ett kretslopp av fosfor och andra näringsämnen och ett minskat beroende av importerad mineralgödsel till lantbruket.

Kadmium finns bland annat i den mat vi äter och därmed även i den biogödsel som återförs till marken. Med de föreslagna gränsvärdena kommer matavfall liksom rötslam att skickas till förbränning, vilket leder till ökade utsläpp och brutet kretslopp. Dessutom försvinner drivkrafterna för utsortering av matavfall, hela avfallsarbetet ifrågasättas och stora investeringar i system för utsortering, rötning och biogas går förlorade.

- Kan inte biogasproducenterna återanvända  biogödseln på jordbruksmark så kan de inte producera biogas. Det här förslaget riskerar att slå undan benen för såväl den befintliga som den planerade biogasproduktionen. Det innebär i sin tur att många kommunala och statliga
infrastrukturinvesteringar riskerar att gå förlorade, säger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige.

Branschföreningarna håller med om att det är angeläget att minska kadmiumexponeringen men menar att det måste göras genom att minska tillförseln av kadmium vid källan. I förslaget är det biogasproducenterna som ska se till så att kadmium inte når rötresten. Det är orimligt att lägga det ansvaret på biogasproducenterna som inte har någon möjlighet att påverka
kvaliteten i den mat vi äter.

– Vi måste avgifta kretsloppet i rätt ordning, och därmed skydda folkhälsan, men det är omöjligt att göra det i avfallsledet. Avgiftningen måste ske tidigare och av andra aktörer med rådighet över livsmedlens och fodrens kvalitet, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Det är istället Livsmedelsverket och EU-lagstiftningen som måste se till så att inhemska och importerade livsmedel duger till att både ätas och användas som gödselmedel. Den långsiktigt hållbara lösningen är att samhället fasar ut de ämnen som försämrar kretsloppen - inte att förbjuda kretsloppen.

Biogas- och avfallsbranschen är enig om att om förslaget genomförs kommer det att få allvarliga konsekvenser i form av minskat kretslopp, minskad biogasproduktion och fortsatt stort beroende av fossila drivmedel.

– Risken är stor att Naturvårdsverkets förslag leder både till minskat kretslopp av växtnäringsämnen och till minskad biogasproduktion. Har vi inget kretslopp minskar vi också snabbt drivkraften att fasa ut farliga ämnen i samhället. Miljöskadliga föroreningar in till vårt samhälle kommer således att öka med Naturvårdsverkets förslag, vilket står i strid med miljömålet ”Giftfri miljö”, säger Anders Finnson Svenskt Vatten.

- Ska vi ställa om transportsektorn, få ett resurseffektivt samhälle och skapa nya arbetstillfällen måste vi öka biogasproduktionen, inte minska. Vi undrar om det var det här som regeringen tänkte sig, avslutar Anders Mathiasson, Weine Wiqvist och Anders Finnson.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96