Gå direkt till innehåll
Avloppsreningsverk driver på för en långsiktig cirkulär ekonomi

Pressmeddelande -

Avloppsreningsverk driver på för en långsiktig cirkulär ekonomi

Det långsiktiga miljöarbetet som bedrivs av landets reningsverk fortsätter. De 41 Revaq-certifierade avloppsreningsverken tar hand om näringsresurserna i avloppet från mer än 5 miljoner svenskar.

Under 2019 återfördes 1900 ton fosfor (motsvarar ca 15% av Sveriges mineralgödselimport av fosfor) och 3 200 ton kväve och över 40 000 ton mull via slam från Revaq-certifierade reningsverk till åkermark. Slammet bidrar även med mikronäringsämnen som kalcium, magnesium, svavel, koppar, mangan och zink.

- Detta är viktiga bidrag till en cirkulär ekonomi, men vi kan göra ännu mer. Om alla godkända Revaq-partier skulle användas skulle vi ersätta en femtedel av fosforgödselimporten till Sverige, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

Regeringen har just nu utredningen Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) på sitt bord. Utredningen föreslår att slam som är hygieniserat och kvalitetssäkrat även i framtiden ska kunna användas på jordbruksmark. Många remissinstanser stöder detta förslag.

- Vi hoppas nu på ett beslut från regeringen som gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla och förbättra Revaq och kunna bidra ännu mer till den cirkulära ekonomin. Ett förbud vore mycket olyckligt för både den cirkulära ekonomin och hållbarhetsarbetet, säger Anders Finnson.

Inom ramen för Revaq sker världens mest avancerade granskning av 60 spårämnen, för att de inte ska ackumuleras i mark på ett oacceptabelt sätt. Ett ämne som Revaq behöver fokusera mer på är silver, som kommer från bland annat antibakteriell behandling av sportkläder. Där sker det fortfarande en ackumulering i jordbruksmarken som ligger över vårt mål för 2025.

Allt fler certifierade verk når målen för samtliga 60 spårelement. Trenden är att halterna är nedåtgående eller stabila. Revaqs ständiga uppströmsarbete kommer därför att bli allt viktigare när fler resurser i en cirkulär ekonomi behöver användas i de stora flödena från reningsverken. I ett förändrat klimat kommer renat avloppsvatten – med rätt uppströmsarbete - bli en resurs för bland annat bevattning inom jordbruket.

Läs årsrapporten

För mer information kontakta:
Anna Vestling, Revaq sekretariatet
073 502 00 95

Anders Finnson, Svenskt Vatten
anders.finnson@svensktvatten.se
070-862 46 97

//Revaq är ett nationellt kvalitetssäkringssystem för reningsverk. Revaq drivs av Svenskt Vatten. Kopplat till Revaq finns en styrgrupp där LRF och Livsmedelsföretagen deltar och samverkan sker med Naturvårdsverket. Svensk Vatten står som ensam ägare till systemet.

Ämnen

Kategorier


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Kontakter

Anders Finnson

Anders Finnson

Senior environmental adviser EU-samordning, avlopp, miljö- och kemikaliearbete + 46 708 624 697

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma