Gå direkt till innehåll
Avloppsrening toppar Sveriges insatser för miljön

Pressmeddelande -

Avloppsrening toppar Sveriges insatser för miljön

Årets OECD-granskning av Sveriges miljöpolitik är intressant för vattentjänsterna. Resultatet är i linje med vad Svenskt Vatten påpekat och gör.

OECD granskar Sveriges miljöpolitik med ca 10 års intervall. Resultatet är viktigt för hur miljöpolitiken utvecklas. OECD:s granskningsrapport tar upp mycket som är intressant för vattentjänsterna, bland annat att den kommunala avloppsreningen och avfallshanteringen svarar för mer än hälften av de offentliga miljöutgifterna.

Mycket i rapporten är i linje med vad Svenskt Vatten påpekat eller arbetar med, säger Anna Linusson, Svenskt Vattens VD.

Här är några exempel:

*miljömålssystemet är unikt och ett betydande samhällsåtagande, men de politiska prioriteringarna står inte i proportion till resurserna och samhällets aktörer mobiliseras inte. Svenskt Vatten har tagit upp motsvarande i vattenpolitikutredningen, se här.

* Sverige genererar mindre ekonomiskt välstånd per använd materialenhet än OECD-genomsnittet men blir allt bättre på materialåtervinning, kompostering och energiåtervinning. Kretslopp och effektivare resursanvändning är i linje med Svenskt Vattens synsätt - se vår Vattenvisionen, vad
vi anser om slam och Revaq.

*förbättra vattenprissättningspolitiken för olika sektorer i och ta med miljö- och resurskostnader för att genomföra PPP. Se Svenskt Vattens skrivelse till regeringen om en vattenavgift för alla för att finansiera gemensamma nyttor, exempelvis miljöövervakning. Idag finns ett pris enbart på kommunala
vattentjänster.

*främja effektiv leverans av vattentjänster genom mellankommunalt samarbete och, i förekommande fall, medverkan av den privata sektorn. Se bl.a. våra budskapspaket.

*miljöinnovation är en viktig beståndsdel i Sveriges miljöpolitik. Se länk ovan till vår Vattenvision.

*utvärdera klimatanpassningsinitiativens samlade effektivitet i samband med den planerade översynen 2015 och se till att miljöbedömningen av investeringar med lång livstid tar hänsyn till klimatrelaterade risker. Svenskt Vatten har bidragit till rapporten från Markpolitikutredningens expertgrupp.

*fyll igen informationsluckor vad gäller mätning och övervakning av marina ekosystemtjänsters och vattnets status. Se länk ovan till skrivelse om vattenavgift och till dricksvattenutredningen som Svenskt Vatten medverkar i.

*vidareutveckla betalningssystem för ekosystemtjänster. Se SVU-projektet Vattnets värde och länk ovan till skrivelse med förslag om en vattenavgift.

*Utveckla marknadsbaserade lösningar för minskad förorening av haven, exempelvis handelssystem för kväve och fosforutsläpp. Se information om handelssystemet Ceasar, som Svenskt Vatten initierat, där du hittar en länk till Naturvårdsverkets rapport, som även tog upp ett handelssystem för fosforutsläpp.

OECD konstaterar också att information och incitament kan användas mer för att få till stånd frivillig lagefterlevnad.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Peter Sörngård

Peter Sörngård

Senior Adviser Vattenförvaltning, avlopps- och miljöfrågor. 072-530 74 01