Gå direkt till innehåll
10 miljoner till rening av läkemedel och miljögifter i avloppsvatten

Pressmeddelande -

10 miljoner till rening av läkemedel och miljögifter i avloppsvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, utlyser nu tio miljoner kronor till projekt som syftar till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. Pengarna ingår i regeringens fyraåriga satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten.

Miljöfarliga ämnen hamnar i reningsverken oftast som en följd av hushållens användning av exempelvis textilier, hemelektronik, läkemedel, samt kosmetiska- och hygieniska produkter. Genom industriutsläpp och avrinning via dagvatten kan ämnen också tillföras avloppsvattnet. Även låga koncentrationer av läkemedel kan påverka vattenmiljön, exempelvis kan östrogen hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan ändra beteendet hos fisk så att de blir glupskare, modigare eller mindre sociala.

Pengarna ska gå till projekt kring forskning, utveckling och utvärdering av nya reningstekniker. HaV välkomnar ansökningar från alla typer, men projekten ska inkludera medverkan av en eller flera kommunala VA-organisationer. Samverkan mellan aktörer som universitet, forskningsinstitut och kommunala VA-organisationer premieras.

Utlysningen startar i dag och pågår i en månad, fram till 30 maj. Därefter kommer en särskild styrgrupp med representanter från HaV, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket att besluta om vilka projekt som ska få pengar.

Svenskt Vatten, branschorganisationen som företräder vattentjänstföretagen i Sverige, har fått i uppdrag av HaV att ansvara för utlysningen.

- Svenskt Vatten välkomnar denna angelägna satsning. Utveckling av avancerad avloppsrening är en stor utmaning för svenska reningsverk och det är angeläget med forskning och utveckling inom detta område, säger Agneta Granberg, ordförande i Svenskt Vatten.

Det bästa är att minska halterna av läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen i ingående strömmar till reningsverken. Men dessa åtgärder är inte tillräckliga utan många olika åtgärder behövs, bland annat utveckling av avancerad teknik på de kommunala reningsverken, av intresse är även reduktion av läkemedelsrester i källsorterande avloppssystem.

Problemet med läkemedelsrester i miljön handlar inte så mycket om gamla, överblivna läkemedel. De flesta svenskar lämnar in dessa på apoteket i stället för att slänga dem bland hushållsavfallet eller spola ner dem i avloppet. Det är främst utsläppen av de läkemedelsrester som följer med vid toalettbesök, via urin och avföring, som hotar havs- och vattenmiljöer. Dagens reningsverk klarar
inte av att reducera läkemedelrester. Flera andra miljöfarliga ämnen som flamskyddsmedel, mjukgörare i hygienartiklar och vissa metaller kan också spridas till våra vattenmiljöer via kommunala reningsverk.

Vissa av dessa ämnen är svårnedbrytbara. Undersökningar i bland annat Östersjön visar att ett relativt stort antal läkemedel finns spridda i havs- och vattenmiljön. Man har observerat hormonstörningar hos fisk nedströms reningsverk, både i Sverige och internationellt. På senare år har även problematiken kring avloppsvatten och risk för uppkomst av antibiotikaresistenta bakterier uppmärksammats. I reningsverken finns gott om bakterier och risken är extra stor där man tar hand om avloppsvatten från läkemedelstillverkare.

Regeringens fyraåriga satsning omfattar totalt 32 miljoner kronor men endast tio av dessa kan användas i år.

Här kan du läsa mer om utlysningen

Ansökan lämnas in via denna länk.

Ämnen

Taggar


Svenskt Vattenvision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.

Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96