Gå direkt till innehåll
C Norconsult 2011-11-14: Tillskottsvatten i avloppsvattennät – Ett förslag till utredningsstrategi anpassad till dagens teknik

Nyhet -

C Norconsult 2011-11-14: Tillskottsvatten i avloppsvattennät – Ett förslag till utredningsstrategi anpassad till dagens teknik

Information om ny C-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr: C Norconsult 2011-11-14
Titel: Tillskottsvatten i avloppsvattennät – Ett förslag till utredningsstrategi anpassad till dagens teknik
Författare: Bertil Forsberg, Norconsult AB
Område: Ledningsnät

Sammandrag: Vid utredning av hur ett avloppsvattennäts funktion påverkas av tillskottsvatten visar rapporten att fältarbetet kan förenklas betydligt om man i analysen
alltid använder sig av en datormodell.

Sammanfattning:
Alla svenska avloppsvattennät drabbas ibland av hydraulisk överbelastning som kan orsaka översvämningar, bräddningar eller överbelastade reningsverk. Inträffar detta i ett spillvattenledningsnät kan skadorna bli omfattande. I många kommuner arbetar man aktivt med att försöka komma tillrätta med dessa problem. Idag är den gängse metoden att använda flödesmätare ute i ledningsnäten för att lokalisera problemen och samtidigt kunna friskförklara andra områden. I detta fall sker flödesmätningen uteslutande med så kallade
v/h-mätare där hastigheten mäts tillsammans med nivån i ledningen och utifrån detta beräknas flödet.

En stor olägenhet är att dessa hastighetsgivare ofta drabbas av igensättning med dåliga eller uteblivna resultat som följd – de kräver dessutom ofta tillsyn. En annan olägenhet är att kostnaden för dessa flödesmätare är relativt hög, idag kan dessa kosta mellan 50 000 – 100 000:- styck, vilket begränsar deras användning. Syftet med detta projekt har varit att testa följande hypotes/utredningsstrategi:

Är det möjligt att istället för v/h-mätare använda fler (och billigare) nivåmätare men kombinera dessa med en säker flödesmätning i en slutpunkt på undersökningsområdet om efterföljande analys sker i en datormodell?

Syftet är att möjliggöra kostnadseffektivare utredningar men även att via dator-modellen kunna skapa bättre underlag för bedömning av var och hur åtgärder skall sättas in för att eliminera problemen.

I föreliggande projekt har undersökningsstrategin applicerats på ett spillvatten- och ett dagvattenledningsnät i Tyresö kommun. Dessutom har undersökningsresultat från spillvattenledningsnät i Linköpings kommun och Helsingborgs kommun använts. I det senare fallet har fältundersökningarna uteslutande utförts med hjälp av v/h-mätare, vilket möjliggjort en analys av tillförlitligheten hos denna mätartyp samt en jämförelse med att enbart använda nivåmätare.

Slutsatsen av projektet är att den föreslagna utredningsstrategin är fullt möjlig att implementera. En annan slutsats som kan dras är att om mätpunkterna väljs med omsorg och resultatet skall användas för att bedöma påverkan av regnvattentillskott kan flödena med god approximation beräknas utifrån enbart nivåvärdena, exempelvis med hjälp av Mannings formel/Brettings delfyllnadskurva för cirkulära rör.

Sökord:
Tillskottsvatten, flödesmätning, nivåmätning, spillvattennät, dagvattennät, datalogger,
datormodellering, SWMM, MOUSE, MikeUrban

Keywords: 
Infiltration, inflow, flow measurements, level measurements, waste water systems, storm water systems, data logger, computer modeling, SWMM, MOUSE, MikeUrban

 

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96