Följ Svenskt Vatten AB

Taggar

Svenskt Vatten Utveckling 237 avlopp 99 miljö 78 dricksvatten 61 rörnät 45 klimat 37 Svenskt Vatten 22 Dagvatten 19 forskning 19 management 19 avloppsslam 19 vattentjänstföretag 18 avlopp & miljö 15 biogasproduktion 13 reningsverk 13 vatten 13 vattenmiljöfrågor 13 avloppsvattenrening 12 biogas 12 ledningsnät 11 Avloppsreningsverk 11 slam 10 energieffektivisering 10 Fosfor 10 råvatten 9 biologisk avloppsvattenrening 9 VA-kluster Mälardalen 9 utveckling 9 biofilter 9 dagvattensystem 9 modellering 8 hälsa 8 hygienisering 8 återföring av växtnäring och organiskt material 8 samverkan 8 VA-system 7 vattenavledning 7 nyckeltal 7 ledningssystem 7 regn 7 vattenkvalitet 7 VA-teknik Södra 7 klimatförändringar 7 tillskottsvatten 7 ovidkommande vatten 6 projektprogram 6 ytvatten 6 vattenverk 6 mikroorganismer 5 kväverening 5 anammox 5 benchmarking 5 klosettvatten 5 läkemedel 5 patogener 5 tungmetaller 5 grön infrastruktur 5 gödsel 5 kranvatten 5 dagvattenhantering 5 industridoktorander 5 processmodellering och reglering 5 kväve 5 lustgas 4 avloppsvatten 4 årsrapport 4 matavfall 4 livscykelanalys 4 juridik 4 Norovirus 4 processmodellering och reglerteknik 4 badvatten 4 rötning 4 QMRA 4 ansvar 4 dricksvattenkvalitet 4 cryptosporidium 4 organisation 4 metan 4 utsläpp 4 förbränning 4 energianvändning 4 vatten och avlopp 3 klimatförändring 3 växthusgaser 3 beredning 3 täthet 3 spårelement 3 flödesmätning 3 forskningsprogram 3 riskanalys 3 systemanalys 3 plaströr 3 innovation 3 avloppssystem 3 korrosion 3 avvattning 3 vattenskydd 3 betong 3 Mikroplast 3 dricks 3 riskbedömning 3 elanvändning 3 ekonomi 3 dräneringsvatten 3 rörnät & klimat 3 SVU-rapport 3 rejektvatten 3 Dagvattenrening 3 föroreningar 3 hydraulisk modellering 3 vattenledning 3 recipient 3 gödsling 3 virus 3 läkemedelsrester 3 slamspridning 3 Revaq 3 avloppsledning 3 silver 3 grundvatten 3 polyetenrör 3 aska 2 certifiering 2 tidig varning 2 standardisering 2 betongkonstruktion 2 mikrobiologi 2 kväveavskiljning 2 plast 2 säkerhet 2 förvaltning 2 vattentjänster 2 polyeten 2 himmerfjärden 2 biofilm 2 vismut 2 eutrofiering 2 bassänginfiltration 2 hydrodynamik 2 strömmar 2 organisationsformer 2 skiktning 2 blandning 2 emissioner 2 ultrafiltrering 2 klordioxid 2 avlopp och miljö 2 organisation och juridik 2 enskilda avlopp 2 växthusgas 2 riskvärdering 2 biologisk behandling 2 parasiter 2 svartvatten 2 upphandling 2 arbetsskador 2 spårämnen 2 klimatpåverkan 2 substrat 2 läcksökning 2 LCA 2 god redovisningssed 2 vattentjänstlagen 2 ledning 2 bakterier 2 inventering 2 Kommunal VA 2 SLU 2 miljöbedömning 2 klosettvattenkvalitet 2 kemisk fällning 2 zoonotisk 2 dagvattenkvalitet 2 Ultrafilter 2 överläckage 2 deammonifikation 2 näringsämnen 2 nitritation 2 förbehandling 2 urea 2 flänsförband 2 slamaska 2 översvämning 2 Uppströmsarbete 2 fordonsgas 2 bräddning 2 energiförbrukning 2 underhåll 2 kvalitet 2 avloppsledningsnät 2 hydraulisk beräkning 2 skog 2 dagvattendammar 2 olyckor 2 bräddstatistik 2 experiment 2 ekotoxicitet 2 Regnintensitet 2 indikatorbakterier 2 patogen 2 biostabilitet 2 källsortering 2 kolifager 2 ozonering 2 metanemissioner 2 kommuner 2 beräkningar 2 emissionsmätning 2 ozon 2 källaröversvämning 2 VA-lagstiftning 2 struvit 2 termofil rötning 2 kvicksilver 2 återvinning 2 sediment 2 kommunikation 2 arbetsmiljö 2 arbetsmiljöarbete 2 flödescytometri 2 aktivt kol 2 va-ledningar 2 Organiska ämnen 2 material 2 förnyelseplanering 2 naturligt organiskt material 2 finansiering 2 distribution 2 Biogasuppgradering 2 vattenskrubber 2 aminskrubber 2 typgodkännande 2 desinfektion 2 lagstiftning 2 ammoniakbehandling 2 giardia 2 tv-inspektion 2 kluster 2 mikroföroreningar 2 endotoxin 2 VA-taxa 2 dricksvattenförsörjning 2 beslutsstöd 2 livslängd 2 INSTA-CERT 2 organiska föreningar 2 efterrötning 2 miljöpåverkan 2 Europa 2 pastörisering 2 tillit 2 mälaren 2 magsjuka 2 biometan 2 va-bolag 1 va-område 1 hållbarhetscertifiering av stadsdelar 1 varningssystem 1 pfoa 1 mikrobiologisk barriär 1 fullskaleanläggning 1 branschstandard 1 escherichia coli 1 intestinala enterokocker 1 badvattenkvalitet 1 kväveberikning 1 styrdokument 1 analysmetod 1 koordinering 1 tillämpning 1 täthetsprovning 1 tryckprovning 1 täthetsprovningsmetod 1 vav p78 1 en 805 1 tungmetallupptag 1 urbana träd 1 silverupptag 1 förnyelsetakt 1 åldersfördelning 1 materialfördelning 1 rörmaterial 1 läckstatistik 1 kommunalt vatten 1 ekonomiska effekter 1 nivåmätning 1 spillvattennät 1 dagvattennät 1 datormodellering 1 swmm 1 mikeurban 1 biocid 1 resursförbrukning 1 växttillgänglighet 1 fosforbalans 1 kemiskt fällt slam 1 markanalyser 1 mykorrhiza 1 distributionssystem 1 svetsar 1 mikrobiologiska risker 1 strandbetande nötkreatur 1 indikatororganismer 1 bacteroidales 1 mikrobiell källspårning 1 stokastisk simulering 1 hydrodynamisk modellering 1 neurologiska symptom 1 verksamhetsområde 1 reningsanläggningar 1 suspenderat material 1 filtermaterial 1 avgiftssystem 1 avlagringar 1 miljörapportering 1 kommunal va-plan 1 va-strategi 1 va-policy 1 vattenplanering 1 förvaltningsövergripande 1 befolkningsförändringar 1 förhydrolys 1 hydroimpact 1 spårämnesanalyser 1 uppslutningsmetoder 1 provbearbetning 1 gastroenterit 1 anaerobisk rötning 1 mekanisk förbehandling 1 dispergering 1 membranfilter 1 matavfallskvarnar (mak) 1 gassensorer 1 åtgärdskostnader 1 kolstål 1 bräddavlopp 1 dimensionering 1 hållbarhetsanalys 1 avsättning 1 luftning 1 termisk behandling 1 livslängdsbedömning 1 internbelastning av fosfor 1 modellering av näringsämnen 1 kyrkogårdar 1 aktivt slam 1 särredovisning 1 processmodellering 1 läck- och dräneringsvattentillskott 1 tätningsring 1 pedagogiskt material 1 anaerob 1 kalium 1 intensitet-varaktighet 1 urban hydrologi 1 dimensionerande regn 1 reduktion 1 antiodör 1 årsrapport 2012 1 anaerob behandling 1 sorterande system 1 snabbfi lter 1 filtralite 1 havsnivåer 1 doppler 1 läcka 1 genosorb 1 utläckage 1 ammoniummetoden 1 bakteriekontroll 1 pfaa 1 digitalröntgen 1 kommunikationsprojekt 1 skolsidor 1 bebyggelsetyp 1 avrinningskoefficient 1 humus 1 löslighet krita 1 restaluminium 1 kopparutlösning 1 kopparledningar 1 experimentell undersökning 1 riggprovning 1 VA-avgift 1 kartsymboler 1 va-symboler 1 va-karta 1 kodlista 1 objektkoder 1 funktionskoder 1 torrsubstans 1 förångning 1 flyktiga fettsyror 1 organiska syror 1 processtabilitet 1 värderingsmodell 1 latrin 1 antimon 1 source finder 1 Nordic Poly Mark 1 multi-utility 1 bolagslösningar 1 metanutsläpp 1 gasdistribution 1 spillvattenhantering 1 nanofiltration 1 provningsmetod 1 mikrobiologisk risk 1 diffusa källor 1 membranfiltrering 1 provtryckning 1 litteratursammanställning 1 näringsutnyttjande 1 va-verksamheter 1 gdp-verktyget 1 mra-modellen 1 sensorisk analys 1 kommunala reningsverk 1 luktavskiljning 1 skogsgödsling 1 infektionsrisk 1 vattenaspekter 1 PFAS 1 Folkhälsomyndigheten 1 högupplöst nederbörd 1 regnmätning 1 avskrivningar 1 ABVA 1 gråvatten 1 slamvolymindex 1 sammanklämning 1 squeeze-off 1 reningsmetoder 1 föroreningsmängd 1 utspädningseffekt 1 åtgärdsarbete 1 beräkningsverktyg 1 systemgräns 1 enskilda avloppsanläggningar 1 mikrobiell riskanalys 1 mikroskräp 1 lakvatten 1 gummiringsfog 1 tätningsringar 1 VA-utbyggnad 1 sorption 1 miljörisker 1 va-förvaltning 1 va-administration 1 plan- och bygglagstiftning 1 värdering av ekosystemtjänster 1 vattens värde 1 analys av vattensystem 1 aktörsanalys 1 mälarens värde 1 vombsjöns värde 1 kraftig nederbörd 1 tunnelprojekt 1 slamåterföring 1 substansflödesanalys 1 urbant avloppsvatten 1 tryckvattenledning 1 etenplast 1 svällningseffekter 1 utraljud- och mikrovågstekniker 1 elektrosvetsmuffar 1 sadelgrenar 1 vattenskyddsområden 1 allmänt va 1 takvatten 1 inläckage 1 upptag i gröda 1 ledningsförnyelse 1 anläggningsavgift 1 korrosionshastigheter 1 fältexponering 1 förzinkat stål 1 pe-rör 1 allmänna råd 1 översvämningstyper 1 extrema dygnsregn 1 100-åriga trender 1 dygnsregnsdisaggregering 1 samband havsnivå-regn 1 samband havsnivå–regn 1 afff 1 perfluor 1 brandsläckskum 1 klustre 1 avløpsvann 1 minska slammängd 1 förbättra slamkvaliteten 1 anaerob rötning 1 bde-209 1 klorparaffiner 1 rejektvattenbehandling 1 satsvis biologisk reaktor (sbr) 1 slamlagring 1 processindikatorer 1 Visa alla taggar
SVU-rapport C 29-127: Effektivare fällning vintertid vid vattenverk med höga humushalter i råvattnet (Dricksvatten)

SVU-rapport C 29-127: Effektivare fällning vintertid vid vattenverk med höga humushalter i råvattnet (Dricksvatten)

Nyheter   •   Mar 13, 2013 15:14 CET

Sammandrag: Flera vattenreningsverk i Sverige har vintertid haft problem med den kemiska fällningen. Problemen uppträder i kallt vatten och innebär låg kritalöslighet och höga aluminiumrester. I studien undersöks vad som stör den kemiska fällningen och hur höga aluminiumresthalter efter filtrering är relaterade till kritans löslighet. Författare: Dilip Roy, Norconsult AB