Gå direkt till innehåll
Foto: Maria Eklund, augusti 2017
Foto: Maria Eklund, augusti 2017

Nyhet -

SVU-rapport om regnpengen – VA-taxa med dagvattenavgift som styr mot hållbar dagvattenhantering (organisation och juridik)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2017-17
Titel: Regnpengen – VA-taxa med dagvattenavgift som styr mot hållbar dagvattenhantering

Författare: Maria Eklund, Vatten & Miljöbyrån AB, ingår numera i ÅF Infrastructure AB

Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2017-17.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Förslag ges på en metod att konstruera en enkel och rättvis VA-taxa med dagvattenavgift, samt hur den kan utvecklas för att stödja hållbar dagvatten-hantering. VA-taxorna i 180 kommuner har studerats. Relevanta delar av vattentjänstlagen kommenteras och förklaras.

Sammanfattning: I rapporten ges förslag på en metod att konstruera en enkel och rättvis VA-taxa med dagvattenavgift, samt hur den kan utvecklas för att stödja hållbar dagvattenhantering. Relevanta delar av vattentjänstlagen kommenteras och förklaras. VA-taxorna i 180 kommuner har studerats och kopplats ihop med kommunernas svar på vissa frågor ställda i Svenskt Vattens statistikdatabas VASS. En fördjupad analys av intäkter, kostnader och avgiftsfördelning gjordes i ett 30-tal kommuner. Projektet har genomförts av Vatten & Miljöbyrån AB i Luleå och Skellefteå.

Ingen av de i projektet studerade kommunerna redovisar i ekonomiutfallet VA-verksamhetens kostnader för bortledning av vatten från gator och andra allmänna platser (ändamålet Dg), trots att det framgår tydligt i vattentjänstlagen §30 sista stycket att VA-huvudmannen ska göra det. Dg bör betraktas som en egen separat verksamhet med egen ”plånbok”, skild från övrig VA-verksamhet (det vill säga tjänsterna vatten V, spillvatten S och dagvatten fastighet Df). Ett hinder för att kunna göra detta skulle kunna vara att man saknar lämpliga fördelningsnycklar. I rapporten beskrivs därför förslag på olika fördelningsnycklar för att beräkna kostnader för Dg.

Kommunerna bör kontrollera att de inte har en taxekonstruktion som innebär att ändamålet Dg finansieras genom avgifter för V, S och Df. Om kommunen har bestämt att ändamålet Dg inte ska finansieras genom VA-avgifter så behöver dess politiker bli medvetna om att kommunalskattemedel måste tillföras VA-verksamheten motsvarande VA-verksamhetens beräknade kostnad för bortledning av dagvatten från gator.

Ett sätt att själv kontrollera sin taxekonstruktion och stämma av den mot vattentjänstlagen är att ställa några enkla kontrollfrågor. Alla bör ställa sig frågorna 1 och 2. Om fråga 2 besvaras med Ja så går man vidare med 3 och eventuellt med 4.

1.Är bokföringen och den ekonomiska redovisningen utformad så att det går att räkna ut hur stor årlig kostnad VA-verksamheten har för bortledning av dagvatten från alla gator?

2.Står det Ja eller Nej angående brukningsavgift i VA-taxans §4 (Svenskt Vattens basförslag) eller motsvarande paragraf i kommunens VA-taxa eller taxeföreskrift när det gäller avgiftsskyldighet för ändamålet Dg?

3.Om föregående fråga besvaras med Ja – går det att räkna ut hur stor brukningsavgiften för Dg är för både fastighetsägare och dem som ansvarar för allmän platsmark genom att läsa bestämmelserna i kommunens VA-taxa eller taxeföreskift (till exempel finns tabell motsvarande §14.2 och avgift angiven i motsvarande §15 enligt Svenskt Vattens basförslag)?

4.Om föregående fråga besvaras med Ja – är totala uttaget av avgifter för Dg (sammanlagt från alla fastighetsägare och dem som ansvarar för allmän plats) högst lika med VA-verksamhetens kostnader för bortledning av vatten från gator och andra allmänna platser, räknat som ett genomsnittsvärde under den senaste treårsperioden?

Sökord: VA-taxa, dagvattenavgift, VA-lagstiftning, ansvar, finansiering, ekonomi

Keywords: Charges scheme, stormwater fee, water legislation, responsibility, finance, economy

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:

Tidsrapportlista 2017-17

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma