Gå direkt till innehåll
Rapportomslagsbild: Vattenkran © Terry Duchene – stock.adobe.com.
Rapportomslagsbild: Vattenkran © Terry Duchene – stock.adobe.com.

Nyhet -

SVU-rapport om organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet ... (organisation och juridik)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2017-15
Titel: Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet – En studie av förmågor, brister och förbättringspotential
Författare: Robert Jonsson, Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2017-15.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Rapporten beskriver vilka förmågor och brister som svenska kommuner uppvisar när det gäller att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer för sin VA-verksamhet. Den förklarar vilka orsaker som ligger bakom dessa förmågor och brister, och den presenterar kommunernas förbättringspotential på det här området.

Sammanfattning: Rapporten beskriver vilka förmågor och brister som svenska kommuner uppvisar när det gäller att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer för sin VA-verksamhet. Den förklarar vilka orsaker som ligger bakom dessa förmågor och brister, och den presentera kommunernas förbättringspotential på det här området.

Många kommunala VA-organisationer har brister när det gäller att organisera och styra sin VA-verksamhet så att den långsiktigt kan ge medborgarna säker dricksvattenförsörjning och avloppsvattenrening som uppfyller miljökraven.

Den studie som rapporten bygger på har genomförts av Robert Jonsson vid Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Reflektioner och slutsatser baseras dels på tidigare studier om kommunernas utmaningar och hur de har försökt lösa dessa genom att hitta alternativ till förvaltningsformen, dels på fallstudier av tre VA-organisationer: Skellefteå med traditionell VA-förvaltning, Laxå Vatten AB som är ett kommunalt bolag, samt NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) som är ett kommunalt driftbolag med sex kommuner som delägare (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp). De här tre organisationerna valdes dels därför att de i Svenskt Vattens hållbarhetsindex 2015 visade upp både förmågor och brister, dels därför att de var intresserade av att delta i interaktiv forskning.

Fallstudierna visar att två interna förhållanden är särskilt viktiga för VA-verksamhetens långsiktiga hållbarhet: aktivt ägarskap samt personalens motivation och kompetens. Det aktiva ägarskapet ska se till att VA-verksamheten bedrivs i enlighet med god ekonomisk hushållning. Både den politiska och den administrativa ledningen ska skapa förutsättningar för att VA-verksamheten kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Utan motiverad och kunnig driftpersonal samt personal med strategisk kompetens blir detta svårt. Studien visar att den strategiska kompetensen inte alltid har prioriterats, vilket har medfört problem med underhållet av befintliga anläggningstillgångar och med strategisk planering. Fokus har då i stället hamnat på den dagliga driften.

Studien visar på betydelsen av prioriteringar. När både den politiska och den administrativa ledningen prioriterar underhåll i enlighet med god ekonomisk hushållning och hållbar samhällsbyggnad skapas förutsättningar för att hitta former för en långsiktigt hållbar organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet. Rapportens budskap är att kommunerna var och en på sitt sätt måste skapa förutsättningar för aktivt ägarskap och för strategisk planering. Utan aktivt ägarskap som ser till att det finns nödvändiga finansiella och personella resurser och förmåga att planera strategiskt tappas fokus på långsiktigt hållbar VA-verksamhet. Fallstudierna av både Laxå Vatten AB och NSVA visar att kommunalt VA i framtiden blir mer regionalt orienterat och att samarbete mellan kommuner ger förbättrad strategisk kompetens och större möjlighet att genomföra nödvändiga investeringar.


Sökord: Kommunal VA, långsiktig strategisk planering, aktivt ägarskap och strategisk personal
Keywords: Municipal water and sewage. long term planning, active ownership and strategic staff

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_2017-15

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96