Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport om Hydrologisk dimensionering av buffertmagasin för dagvatten

Nyhet   •   Sep 21, 2018 13:35 CEST

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: C_SVOA_180312

Titel: Hydrologisk dimensionering av buffertmagasin för dagvatten

Författare:Joakim Pramsten, Stockholm Vatten och Avfall

Direktlänk till pdf:http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=C_Hydrologisk-dimensionering-buffertmagasin-dagvatten.pdf

OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand

Länk bilaga: http://vav.griffel.net/filer/Dimensionering-nedsankt-infiltrationsyta.xltx

Sammandrag: Rapporten redogör för en dimensioneringsmetodik för buffertmagasin för dagvatten. Buffertmagasin definieras i detta sammanhang som magasin vilka syftar till att fördröja momentana dagvattenflöden och fördela ut dem i tiden, så att en given andel av den totala årsavrinningen kan omhändertas och behandlas i efterföljande anläggningssteg.

Rapporten har tagits fram av Stockholm Vatten och Avfall, men distribueras även via Svenskt Vatten Utveckling.

Sammanfattning: Buffertmagasin för dagvatten definieras i denna undersökning som magasin vilka syftar till att fördröja momentana dagvattenflöden och fördela ut dem i tiden, så att en given andel av den totala årsavrinningen kan omhändertas och behandlas i efterföljande anläggningssteg.

Syftet med undersökningen har varit att finna praktiskt användbara dimensioneringssamband för buffertmagasin.

Undersökningen utgår från insikten att det regndjup som ett buffertmagasin med konstant avtappningskapacitet måste kunna inrymma för att omhänderta en given andel av årsavrinningen entydigt kan bestämmas med utgångspunkt från buffertmagasinets tömningstid.

Mot bakgrund av ovanstående insikt har ett grundläggande dimensioneringssamband för buffert-magasin tagits fram. Sambandet baseras på regnserier med högupplösta nederbördsdata från södra Sverige och kan antas gälla generellt inom denna region.

Det grundläggande dimensioneringssambandet visar god överensstämmelse med modellerade resultat för magasin med tömningstider mellan 10 minuter och 12 timmar.

Genom att kombinera det grundläggande dimensioneringssambandet med uttryck som beskriver magasinsvolymer och tömningstider för olika typer av magasinskonfigurationer har specifika dimensioneringssamband kunnat härledas för olika typer av magasin.

Exempel på anläggningstyper som kan beskrivas med metodiken är infiltrationsanläggningar med plan botten, filteranläggningar med en given filterarea samt anläggningar som via konstant pumpning eller avtappning avleder dagvatten till efterföljande anläggningssteg.

Dimensioneringssamband för ovanstående typer av anläggningar har härletts i utredningen och de härledda sambanden har samlats i ett appendix för att göra dem lättillgängliga för praktiskt bruk.

Sökord:Buffertmagasin, Dagvatten, Infiltration, Filter, Hydrologisk effektivitet

Keywords: Buffer basin, Storm water, Infiltration,

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.