Gå direkt till innehåll
Rapportframsida 2016-02: Från råvatten till tappkran. Illustration: Karin Holmgren, Institutionen för Bygg- och miljöteknik, Chalmers.
Rapportframsida 2016-02: Från råvatten till tappkran. Illustration: Karin Holmgren, Institutionen för Bygg- och miljöteknik, Chalmers.

Nyhet -

SVU-rapport: DRICKS – Forskningsprogrammet för dricksvatten 2012–2014 (dricksvatten)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2016-02 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: DRICKS – Forskningsprogrammet för dricksvatten 2012–2014
Författare: Thomas Pettersson, Institutionen För Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola
Område: Dricksvatten
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2016-02.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: Rapporten beskriver utfallet av DRICKS-programmet under perioden 2012–2014, där SLU och Lunds tekniska högskola nu är del av DRICKS. I rapporten presenteras resultat för flera större och särskilt intressanta projekt som vi arbetat med under programperioden, som exempelvis projekten RiBS och Förenklad GDP. 

Sammanfattning: Rapporten beskriver utfallet av DRICKS-programmet under perioden 2012–2014. DRICKS inledde 2014 ett fördjupat samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska högskola som nu ingår som en integrerad del i DRICKS. Under perioden har vi anordnat Nationell dricksvattenkonferens vid Chalmers (2013), samt en workshop om drift av UV-ljus i vattenverk där utbyte av erfarenheter kring UV-desinfektion stod i fokus. Exempel på större och/eller särskilt intressanta projekt som vi arbetat med under perioden presenteras i denna rapport.

I ett SIDA-projekt har ökad leveranssäkerhet i dricksvattenförsörjning i Botswana studerats där en metod att lagra ytvatten i grundvattenmagasin har utvecklats, vilken också har bäring på svenska behov. Under 2014 påbörjade DRICKS arbetet med det SVU finansierade projektet Riskbaserat beslutsstöd för säkert dricksvatten (RiBS), där bl.a. modellering av avrinningsområden samt riskbedömningar och kostnads-nyttoanalyser utvecklas för att generera användbart beslutsstöd för vattenproducenter. Hydrodynamisk modellering har genomförts för att kunna beräkna den mikrobiella vattenkvaliteten i råvattentäkter. Ofta är patogenhalterna i vattentäkterna för låga för att kunna detekteras i vattenanalyser och där kan modellen beräkna låga halter som i kombination med kvantitativ mikrobiell riskanalys (MRA) kan användas för att bättre bedöma hälsorisker för dricksvattenkonsumenter.

En förenklad GDP (God desinfektionspraxis) för bedömning av mikrobiologisk barriärverkan har utvecklats. Den passar både grund- och ytvattenverk och är tillräckligt enkel för att mindre kommuner och kommuner med många små vattenverk skall kunna genomföra den. Vidare har ett par olika projekt startats med fokus på att tolka fluorescens från organiskt material för att upptäcka förändringar i vattenkvaliteten, både råvatten och mellan processtegen i vattenverket. Projekten fokuserar främst på att utvärdera desinfektionseffektivitet hos UV samt effektiviteten av kemisk fällning under ansträngda förhållanden vid kallt vatten, högt flöde, hög humushalt mm.

DRICKS har tillsammans med Göteborgs och Umeås universitet inom projektet Tidvatten undersökt om det finns ökad frekvens av kontakter med Sjukvårdsrådgivningen, 1177, för symtom av diarré, kräkningar eller buksmärtor, vid tillfällen då det finns försämrad vattenkvalitet på grund av störningar vid vattenverken och/eller distributionsnätet i Göteborg. Resultaten indikerar att mag-tarm symptom på grund av störningar i vattenverk eller distributionsnätet är sällsynta.

Sökord: DRICKS, projektprogram, dricksvatten, slutrapport
Keywords: DRICKS, project program, drinking water, final report

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista 2016-02

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som c-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96