Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C_IVL2013-B2141: Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar (Management)

Nyhet -

SVU-rapport C_IVL2013-B2141: Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar (Management)

Information om ny c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr: C_IVL2013-B2141
Titel: Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar
Författare: Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet; Anders Rydberg och Sven Celander WSP
Område: Management

Sammandrag: Rapporten beskriver hur vattenaspekter kan och bör hanteras vid utveckling av framtida svenskanpassade certifieringssystem för stadsdelar. Underlag och rekommendationer ges för hur detta kan göras både för en mindre anpassning av det brittiska systemet BREEAM Communities och för ett framtida mer unikt svenskt certifieringssystem.

Sammanfattning: Intresset för hållbarhetscertifiering av stadsdelar har vuxit stort i Sverige de senaste åren. Under 2013 kommer Sweden Green Building Council påbörja en svenskanpassning av det brittiska certifieringssystemet BREEAM Communities. Det innebär att mindre anpassningar får göras av befintliga delar i systemet, men inga nya får läggas till eller tas bort. En diskussion pågår om att i framtiden utveckla mer unika svenska certifieringssystem, antingen som en vidareutveckling av den anpassning som pågår av BREEAM Communities, eller framtagande av ett helt nytt system. Denna rapport redovisar resultatet av en analys som utförts i syfte att kunna utgöra underlag till hur vattenrelaterade aspekter kan och bör hantera i framtida certifieringssystem.

De vattenrelaterade frågeställningar som tas upp i de två befintliga certifieringssystemen BREEAM Communities och LEED Neigbourhood Development har kartlagts. Därefter har en fördjupad analys genomförts av hur vattenfrågorna i dessa system förhåller sig till nuvarande praxis vid fysisk planering i Sverige. Hänsyn har också tagits till resultat från andra utvecklingsprojekt om hållbarhet i den svenska vattensektorn. I projektet genomfördes även en expertworkshop för att genomlysa och få återkoppling på den fördjupade analysen.

Analysen visar att 14 av de totalt 40 aspekterna i BREEAM Communities kan kopplas till vattenrelaterade frågor. Sju av aspekterna har identifierats som direkt kopplade till vattenfrågor, och sju stycken bedöms ha en mer indirekt koppling. Vid en enklare anpassning kan de indirekta aspekterna anpassas genom mindre ändringar, medan de direkta aspekterna bedöms kräva mer omfattande revidering. Rapporten ger underlag till hur dessa anpassningar kan och bör göras.

Utöver detta har ett antal viktiga områden identifierats som behöver uppmärksammas särskilt när framtida certifieringssystem utvecklas: geografisk avgränsning, dagvatten och hydrologi, recipientfrågor, den allmänna VA-anläggningens prestanda/hållbarhet, avloppsvattnets resursinnehåll, tidsaspekten samt koppling mellan markanvändning och vattenaspekter.

Den övergripande strukturen i BREEAM Communities bedöms i grunden vara bra, och kan vara ett viktigt stöd för att tidigt i planeringsprocessen uppmärksamma många vattenrelaterade frågeställningar. Däremot finns det en obalans mellan hur utförligt olika vattenfrågor hanteras. Inriktningen i de övergripande strategierna borde tydligare återspeglas i kriterierna på mer detaljerad nivå. Vattenfrågorna borde även i högre grad lyftas fram även i detaljutformandet.

Det har också framkommit att kopplingen till den svenska kontexten är viktig för att framtida certifieringssystem ska få en trovärdighet. Kraven i ett hållbarhetssystem ska gärna vara utmanande, men de ska vara begripliga för att upplevas som trovärdiga. Det är också viktigt att certifieringssystemet uppfattas som ett komplement och inte en konkurrent till den traditionella planeringsprocessen. 

Sökord: Hållbar stadsutveckling, hållbarhetscertifiering av stadsdelar, certifieringssystem, vattenaspekter
Keywords: Sustainable urban development, certification systems for urban communities, certification systems, water aspects
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ny rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Från och med 1 november gäller förhandsvisning exklusivt för medlemmar.
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under tre månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Företagsabonnenter och övriga icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalista kommer då att få sedvanlig Newsdesk e-post.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96