Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C SP2013-WR55: Utvärdering och rekommendationer för reningsteknik avseende på lukt ... (Avlopp & Miljö)

Nyhet -

SVU-rapport C SP2013-WR55: Utvärdering och rekommendationer för reningsteknik avseende på lukt ... (Avlopp & Miljö)

Information om ny c-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr: C SP2013-WR55
Titel: Utvärdering och rekommendationer för reningsteknik avseende på lukt vid anläggningar för återvinning av organiskt avfall och kommunala reningsverk
Författare: Sten-Åke Barr, Henrik Bjurström, Markus Olofsgård, Mårten Arbrandt, Ulrika Follin, Mattias Wesslau, ÅF
Område: Avlopp & Miljö

Sammandrag: Projektet utvärderar idag installerade tekniker för luktreduktion med sensorisk analys (mätning med det mänskliga luktsinnet), ser över ny teknik. Och sammanställer med utgångspunkt från dessa en vägledning vid val av teknik för olika tillämpningar inom biologiskt avfall.

Sammanfattning: Vid hantering av lättnedbrytbart organiskt avfall finns ett flertal aktiviteter som ger upphov till lukt. Bland annat har ett stort antal biogasanläggningar och komposteringsanläggningar uppförts. Många av dessa har haft problem med lukt och klagomål från grannar av denna orsak trots, att reningsanläggningar installerats för att komma till rätta med luktutsläppen. Det kan också noteras att det räcker med några få klagomål, eller att någon enstaka granne engagerar sig i frågan, för att väsentligt försvåra ett projekt. Det beror på att miljömyndigheterna lätt blir osäkra eftersom det ofta saknas fakta i ärendet i form av mätunderlag och jämförelsetal.

Projektets syfte är att utvärdera idag installerade tekniker för luktreduktion med sensorisk analys (mätning med det mänskliga luktsinnet), se över ny teknik, och med utgångspunkt från dessa sammanställa en vägledning vid val av teknik för olika tillämpningar inom biologiskt avfall.

Projektet vill även skapa medvetenhet om möjligheterna att ställa funktionskrav vid inköp/upphandling av reningsutrustning. Med tillgång till prestanda för befintlig teknik är det lättare att ställa rimliga krav. Med väl definierade funktionskrav minskar risken för kostsamma felinvesteringar. Med rätt utrustning på rätt plats erhålls en mer optimerad drift av anläggningen och med god kunskap om luktreduktion ökar sannolikheten att luktproblematiken tas omhand på ett korrekt sätt, något som ökar acceptansen för anläggningen.

Det finns ett stort antal utrustningar installerade för att avskilja lukt från anläggningar för biologisk behandling inom såväl förbehandlingsprocesser, renodlade biogasanläggningar samt kommunala reningsverk med slamhantering i kombination med rötning av slammet. Slutsatsen från de luktmätningar som genomförts inom ramen för projektet är att den genomsnittliga avskiljningen av luktämnen från dessa anläggningar är oacceptabelt låg (ca 55 % i genomsnitt). Det är svårt att finna andra områden där installerad reningsteknik fungerar sämre.

Orsaken till detta förhållande är flera. Dels kan man peka på tekniska orsaker, och dels på strukturella orsaker. Bland de tekniska orsakerna har konstaterats att tekniken ofta inte är anpassad för att lösa det aktuella problemet. Det kan bero på orsaker som att man valt fel teknik eller har en feldimensionerad utrustning.

Den kanske viktigaste orsaken är att kunskapen är för låg hos anläggningsägarna vilket gör att billiga lösningar prioriteras framför teknikval som faktiskt löser problemet. Leverantörer får dessutom fritt spelrum när man inte har definierat problemet, tagit fram ett upphandlingsunderlag med kravspecifikationer på avskiljningsnivåer och inte heller följer upp effekten av installationen. Dessutom är denna typ av utrustning ofta behandlad med visst ointresse av anläggningsägarna vilket leder till minskad uppföljning och underhåll.

Sökord: Lukt, sensorisk analys, biologisk behandling, kommunala reningsverk, reningsteknik, luktavskiljning
Keywords: Odor, sensory analysis, biological treatment, waste water treatment plants, odor abatement

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
2013-11Utsläpp av lustgas och metan från avloppssystem – en granskning av kunskapsläget, Magnus Arnell

Ny rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Från och med 1 november gäller förhandsvisning exklusivt för medlemmar.
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under tre månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Företagsabonnenter och övriga icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalista kommer då att få sedvanlig Newsdesk e-post.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma