Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport C SGC 2012:271: Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall

Nyhet   •   Feb 15, 2013 09:17 CET

Information om ny C-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr:  C SGC 2012:271
Titel: Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall
Författare: Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson & Jes la Cour Jansen, Lunds Tekniska Högskola
Område: Miljö & Avlopp
Sammandrag: Studien beskrev och utvärderade fem system för insamling, transport, förbehandling, rötning samt näringsåtervinning från svartvatten (klosettavlopp) och matavfall. Utvärderingen skedde mot metanproduktion, näringsåtervinning samt kvalité på rötrest.

Sammanfattning: Studien ämnade till att utvärdera fem tänkbara system för insamling, transport och anaerob behandling av svartvatten och matavfall i avseende på biogasproduktion och återföringspotential av näringsämnen.

Studien genomfördes genom insamlande av data och erfarenheter ifrån litteraturstudier, fallstudier samt labbförsök. Erhållen information användes för att bedöma mängd och innehåll i substraten samt förluster av organiskt material och näringsämnen i fem olika system för insamling, transport och förbehandling samt efterföljande biogasprocess och näringsåtervinning från rötrest. Vidare beskrivs användarvänlighet och teknisk flexibilitet baserat på inhämtad information. Studien visade även att få system för separat insamling av svartvatten och matavfall med efterföljande anaerob behandling finns implementerade i Europa och att implementerade system övervägande är baserade på vakuumteknik. Vidare visades att biogasproduktionen från svartvatten och matavfall kan ökas, och som maximalt, fördubblas mot konventionell behandling med sorterande system. Främst beror ökningen på att mindre förluster av organiskt material sker i förbehandling varför biogasproduktionen även kan ökas något genom förändringar i nuvarande system. Dock kan biogasproduktionen fortfarande kas med maximalt 55-70 % med sorterande system. Vidare visar studien att återvinningen av fosfor
inte kan ökas nämnvärt genom byte av system men att kvalitén på rötresten förbättras avsevärt i avseende på metallinnehåll samt att återvinningen av kväve kan ökas.

Då ingen ekonomisk utvärdering genomfördes inom studien, och andra studier gett skilda resultat huruvida kostnaden för sorterande system är högre eller lägre än för konventionell hantering kan det inte fastslås huruvida sorterande system skulle medföra ökad kostnad gentemot konventionell hantering av svartvatten och matavfall. 

Sökord: Anaerob behandling, matavfall, svartvatten, sorterande system

Keywords: Anaerobic digestion, food waste, black water, sorting systems


 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.