Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C LU nr 202: Befolkningsförändringar - Vilka blir de redovisade ekonomiska effekterna i avgiftsfinansierade kommunaltekniska verksamheter?

Nyhet -

SVU-rapport C LU nr 202: Befolkningsförändringar - Vilka blir de redovisade ekonomiska effekterna i avgiftsfinansierade kommunaltekniska verksamheter?

Information om ny C-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Serie C används för redovisning av projektresultat i annan form än ordinarie SVU-rapporter. I de flesta fall har SVU bidragit till projektet men ej varit huvudfinansiär och därför ej gjort rapporten själv. I några fall är rapporteringen ej i rapportform.

Nr: C LU nr 202
Titel: Befolkningsförändringar - Vilka blir de redovisade ekonomiska effekterna i avgiftsfinansierade kommunaltekniska verksamheter?
Författare: Jonas Fjertorp, Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet
Område: Management

Sammandrag: Befolkningsförändringar innebär att kommunernas servicekapacitet behöver anpassas. I studien undersöks ekonomiska effekter av befolkningsförändringar inom svenska kommuners avfalls- och VA-verksamheter. Resultaten tyder på att det inte finns några direkta effekter på avfallsverksamhetens ekonomi, medans det finns tydliga effekter på VA-verksamhetens ekonomi.

Sammanfattning: I Sverige kommuner sker en kontinuerlig förändring av folkmängden. Vissa kommuner har en folkmängd som minskar, medan andra har en ökande folkmängd. Detta innebär att servicekapaciteten måste anpassas. Syftet med denna studie är att klargöra vilka ekonomiska effekter befolkningsförändringar får för svenska kommunaltekniska verksamheter. Kunskapen kan bidra till att förbättra beslutsunderlagen för planeringen av den framtida verksamheten, både i kommuner med minskande folkmängd och i kommuner med ökande folkmängd. Två avgiftsfinansierade kommunaltekniska verksamheter jämförs, nämligen avfallsverksamhet och VA-verksamhet. Registerdata för svenska kommuner analyseras med hjälp av regressionsanalys.

Resultaten tyder på att befolkningsförändringar inte medför några direkta redovisade ekonomiska effekter på kommunernas avfallsverksamhet, avseende de variabler som studien omfattar. Avfallsverksamheten förefaller kunna anpassas till rådande befolkningsförändringar utan större redovisade ekonomiska effekter.

Inom VA-verksamheten visar det sig dock finnas tydliga ekonomiska effekter, vilka visar sig i att de redovisade totala kostnaderna per invånare och avgiftsnivåerna ökar vid en minskande folkmängd och minskar vid befolkningstillväxt. Samtidigt kräver befolkningstillväxt en betydligt högre investeringsnivå, vilket ställer krav på kapitaltillgång och resurser att hantera investeringarna. En högre investeringsnivå innebär också att de framtida kostnaderna för drift, underhåll, avskrivningar och räntor kan förväntas öka.

Sökord: Ekonomiska effekter, infrastruktur, kommuner, befolkningsförändringar, avgfiter 

Keywords: Economic impact, infrastructure, local municipality, population change, tariffs

 

 

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96