Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C IVL2014-B2208: Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk  (avlopp och miljö)

Nyhet -

SVU-rapport C IVL2014-B2208: Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk (avlopp och miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
C IVL2014-B2208
Titel: Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk
Författare: Kerstin Magnusson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB; Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten AB
Område: Avlopp och miljö

Sammandrag: Förekomst av mikroskopiska skräppartiklar undersöktes i inkommande och utgående vatten från tre avloppsreningsverk med olika slutsteg för reningsprocessen. Merparten av mikroskräpet i inkommande vatten avskildes i avloppsreningsverken, men utgående vatten innehöll trots detta substantiella halter.

Sammanfattning: Förekomst av mikroskopiska skräppartiklar undersöktes i inkommande och utgående vatten från tre svenska avloppsreningsverk, Henriksdals reningsverk i Stockholm med 750 000 personenheter (pe), Ryaverket i Göteborg, (740 000 pe) och Långeviksverket i Lysekil (12 000 pe). Provtagningar gjordes vid tre tillfällen vid varje avloppsreningsverk och partiklarna fångades upp på filter med två olika maskstorlekar, 300 μm och 20 μm. Prover togs också efter passage genom membranbioreaktor (MBR) i pilotanläggningen Hammarby Sjöstadsverket. Filtren analyseras under stereolupp vilket gav tillräckligt god upplösning för att kunna skilja mellan naturliga och antropogena partiklar. Med ytterligare hjälp av smälttester var det möjligt att i de flesta fall dela upp partiklarna i två huvudgrupper: syntetiska (plast) och icke-syntetiska men ändå antropogena (d.v.s. mänskligt tillverkade) partiklar. Den senare gruppen utgjordes nästan uteslutande av textilfibrer av naturmaterial som t.ex. bomull. Ett antal av de vanligast förekommande partikeltyperna analyserades även med FTIR-spektroskopi, vilket gav information om exakt vilka material de bestod av. Cellulosafibrer, t.ex. från toalettpapper, betraktades i den här studien inte som mikroskräp.

De viktigaste resultaten från studien var följande:
● Antalet uppmätta mikroskräppartiklar uppgick till mellan tiotusen och flera hundra tusen per kubikmeter inkommande vatten. Med de vattenflöden som rådde vid provtagningstillfällena var tillflödet av partiklar i storleksordningen 108 mikroplastpartiklar och 1010 icke-syntetiska antropogena fibrer per timme till de två stora verken Henriksdal och Ryaverket, och 106 mikroplastpartiklar och 107 icke-syntetiska antropogena fibrer till det mindre Långeviksverket.
● Merparten av mikroskräppartiklar i inkommande vatten, 70-100%, avskildes i avloppsreningsverken, men utgående vatten innehöll trots detta substantiella halter.
● Större partiklar, >300 μm kvarhölls i avloppsreningsverken i större utsträckning än de partiklar som var <300 μm. Detta gällde både mikroplast och icke-syntetiska antropogena fibrer.
● Icke-syntetiska antropogena fibrer hölls kvar i avloppsreningsverken i större utsträckning än mikroplastpartiklar.
● Mängden mikroskräppartiklar >300 μm i utgående vatten var kraftigt reducerad efter passage genom Ryaverkets skivfilter med en porstorlek på 15 μm jämfört med de övriga två reningsverken. Däremot såg man ingen skillnad mellan verken för partiklar <300 μm.
● Ingen reduktion av mängden mikroskräp kunde uppmätas efter Henriksdals sandfilter.
● MBR-anläggningen i Hammarby Sjöstadsverket reducerade mängden mikroskräppartiklar >20 μm till en tiondel av vad man detekterade i utgående vatten från de övriga avloppsreningsverken.
● FTIR-analyser av mikroskräpet visade att vanliga förekommande material var bl.a. polypropen, polyeten, polyamid och akrylatplast. Partiklar i form av fibrer bestod av material som polyamid (nylon), polyetylentereftalat (PET), polypropen och bomull.

Sökord: Mikroskräp, mikroplast, avloppsreningsverk, avloppsvatten
Keywords: Microlitter, microplastics, waste water treatment plant, WWT

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96