Gå direkt till innehåll
SVU-rapport C AvfallSverige-U2011-18: Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Litteraturstudie

Nyhet -

SVU-rapport C AvfallSverige-U2011-18: Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Litteraturstudie

Information om ny C-rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: C AvfallSverige_U2011-18
Titel: Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Litteraturstudie
Författare: Magnus Andreas Holmgren, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Agnes Willén, JTI, Lena Rodhe, JTI
Område: Avloppsvatten

Sammandrag: I denna rapport delges resultat från litteraturstudier, marknadsundersökningar, intervjuer och studiebesök för att kartlägga metoder som tillämpas vid bestämning av metanutsläpp från öppna ytor, t.ex. vätskeytor, men även mark. Metoderna kan tillämpas vid biogasanläggningar och reningsverk.

Sammanfattning: Inom ramen för bland annat Avfall Sveriges system Frivilligt åtagande har ett stort antal mätningar av metanemissioner gjorts på de flesta biogasanläggningarna i Sverige. Samtidigt identifierades mätmetoder som främst är tillämpbara på nyare anläggningar. Med tillgängliga metoder är det svårt att mäta metanemissioner från äldre anläggningar där man har mer öppna kärl och cisterner eller andra öppna ytor. Syftet med detta projekt har varit att beskriva enkla och robusta metoder för bestämning av metanemissioner från utsläppskällor i form av öppna ytor som inte går att bestämma med traditionell mätteknik.

Nio olika metoder (eller grupper av metoder) har identifierats i projektet genom litteratursökning och intervjuer. Flera metoder bedöms inte vara tillämpbara för projektets syfte eller bedöms som mindre intressanta att gå vidare med. Bedömningarna baseras på uppgifter om metodernas noggrannhet, tillämpbarhet och kostnader.

För utsläppskällor med fasta och flytande material är öppna (dynamiska) kammare med automatisk provtagning den mest intressanta metoden att gå vidare med i kommande tänkta faser av projektet. För flytande material finns en metodik framtagen i USA för mätning av lustgas från reningsverk att utgå ifrån. Förenklingar av metoden är att föredra då den annars kräver avancerad fältutrustning. Fördelarna och nackdelarna med att använda en så kallad Lindvall box istället för en bubbla på flytande material behöver också utredas bättre.

Sökord: Metan, utsläpp, emissionsmätning, växthusgaser

Keywords: Methane, emission, emission measurements, greenhouse gases

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96