Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2015-04: UV-behandling av avloppsvatten ... (avlopp och miljö, dricksvatten)

Nyhet -

SVU-rapport 2015-04: UV-behandling av avloppsvatten ... (avlopp och miljö, dricksvatten)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2015-04 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: UV-behandling av avloppsvatten – utvärdering av två svenska fullskaleanläggningar
Författare: Magnus Bäckström, Stefan Alexandersson, Ida Bäcklund, Per-Eric Lindgren, Charlotta Skredsvik-Raudberget
Område: Avlopp och miljö, dricksvatten
Direktlänk till pdf: http://vav.griffel.net/db.pl?template_file=db_link_pdf.html&link=a&pdf=SVU-rapport_2015-04.pdf
OBS! Kopiera denna länk om du önskar länka direkt till rapport-pdf. Detta för att vi ska få så korrekt nedladdningsstatistik som möjligt. Tack på förhand!

Sammandrag: UV-behandling av utgående avloppsvatten i Huskvarna och Arvika har utvärderats som metod för att reducera halten mikroorganismer i bad- och råvatten. Mätdata från VA-verkens kontrollprogram samt intensivprovtagning under sommaren 2013 med kompletterande analyser av sporbildande bakterier, virus och parasiter har analyserats tillsammans med drifterfarenheter och kostnader.

Sammanfattning: UV-behandling av utgående avloppsvatten har utvärderats i ett projekt under ledning av Vatten & Miljöbyrån AB. Med de processer som finns i Huskvarna och Arvika visar det sig att halten patogena bakterier och troligen även parasiter kan reduceras till en nivå som är acceptabel för badvatten. Men mycket talar för att utsläppen av sjukdomsframkallande virus från avloppsreningsverk bara minskar marginellt med den här typen av UV-behandling. Det innebär att risken för vattenburen smitta via ytvattenbaserat dricksvatten kan kvarstå.

Avloppsreningsverken i Huskvarna (cirka 30 000 pe anslutna) och Arvika (cirka 21 000 pe anslutna) har under flera år behandlat utgående avloppsvatten med UV-ljus. Anläggningarna har körts under sommarhalvåret med huvudsyftet att minska risken för vattenburen smitta i samband med bad i den sjö som tar emot det renade avloppsvattnet. Det finns också risk för smitta via dricksvatten eftersom utloppet från Huskvarna avloppsreningsverk mynnar i råvattentäkten Vättern. De två UV-anläggningarna är snarlika, men Huskvarna har installerat ett skivfilter före UV-ljuset som en extra partikelavskiljande förbehandling.

Målet med studien var att utvärdera hur bra UV-behandlingen reducerar mikroorganismer. Man använde mätdata från VA-verkens kontrollprogram och från intensivprovtagning sommaren 2013 då man gjorde kompletterande analyser av sporbildande bakterier, virus och parasiter. Drifterfarenheter och kostnader utvärderades tillsammans med de driftansvariga.

UV-behandling under somrarna i Huskvarna åren 2007–2013 och i Arvika åren 2010–2013 gav en genomsnittlig minskning av tarmbakterierna E.coli och intestinala enterokocker med cirka 99 procent (logreduktion cirka 2 log). Det var svårt att bedöma inaktiveringen av sjukdomsframkallande virus och parasiter eftersom deras halter före UV-ljuset i de flesta fall var för låga för att kunna mätas. Inaktivering av tarmbakterien Clostridium och av kolifager (virus som infekterar bakterier) antas ge en indikation på inaktiveringen av virus. Reduktionen för clostridier och kolifager var i storleksordningen 90 procent (1 log) under sensommaren 2013 i Huskvarna.

UV-behandlingen har svårt att bibehålla låga utgående halter av indikatorbakterier. För E.coli överskreds halten 500 kolonibildande enheter/100 ml vid cirka 10 procent av provtagningstillfällena i Huskvarna för perioden 2008–2013. Möjliga orsaker till tidvis bristfällig UV-desinfektion kan vara hög flödesbelastning, igensättning av lampor och blockering av UV-ljus, material- och driftproblem samt hydrauliska störningar. Man har uppmätt relativt stora variationer hos den genomsläppta UV-strålningen. Det pekar på att det behövs fortsatt utveckling av partikelavskiljning som förbehandling. Tekniken behöver utvecklas ytterligare och förbehandlingen behöver bli effektivare. Det behövs också fullskaletester under vinterhalvåret samt metodik för att utvärdera inaktiveringen av patogener.

Sökord: Avloppspåverkan, badvatten, desinfektion, logreduktion, patogener, råvatten
Keywords: Bacteria, bathing, log reduction, pathogen, sewage, surface water

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista_2015-04.pdf

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma