Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2014-17: Vattenskydd – inventering av vägledningar och riktlinjer (dricksvatten)

Nyhet -

SVU-rapport 2014-17: Vattenskydd – inventering av vägledningar och riktlinjer (dricksvatten)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2014-17 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Vattenskydd – inventering av vägledningar och riktlinjer
Författare: Cristina Frycklund, Tyréns AB
Område: Dricksvatten

Sammandrag: Det finns ett behov av vägledning till kommuner, vattentjänstföretag och miljömyndigheter vad gäller tillämpning av inrättade vattenskyddsområden. En inventering har gjorts av de riktlinjer, vägledningar och liknande som finns framtagna i Sverige.

Sammanfattning: Det finns ett behov av vägledning till kommuner, vattentjänstföretag och miljömyndigheter vad gäller handläggning och tillsyn av vattenskyddsområden.

Vissa kommuner och regioner har sammanställt olika typer av dokument med riktlinjer och vägledningar för tillämpning och förvaltning av de inrättade vattenskyddsområdena. Det har saknats överblick och kunskap om dessa dokument, samt om hur tillgängliga de är.

Med syftet att öka kunskapen om detta och möjliggöra en bättre tillgänglighet av den samlade kunskapen har en inventering och sammanställning nu gjorts av de riktlinjer, vägledningar och liknande som finns framtagna i Sverige. Arbetet har genomförts av Tyréns AB på uppdrag av Svenskt Vatten.

Inventeringen har utförts som en enkätundersökning under våren 2014 med e-postutskick till VA-chefer på kommuner och kommunala VA-bolag. Adresser tillhandahölls av Svenskt Vatten. Adressaterna hänvisade i många vissa fall vidare och huvuddelen av informationen i studien inkom från den miljöförvaltning som har ansvar för vattenskyddsområdet. Även vägledningsdokument på länsnivå har inhämtats. Sammanlagt har svar inkommit från aktörer som representerar ca 73 % av VA-kollektivet i Sverige, dvs. drygt 6 miljoner människor. Många av VA-huvudmännen svarade ”Nej” på frågan om det finns något vägledningsdokument eller skriftliga riktlinjer för hur kommunens eller VA-bolagets befintliga vattenskyddsområden ska tillämpas och förvaltas. I de kommunerna är 2 047 000 personer anslutna till allmänt VA.

Flera olika typer av vägledningsdokument och verktyg har påträffats. De vanligaste på kommunal nivå kan grupperas till någon av kategorierna Verktyg för hantering av ärenden och tillståndsansökningar eller Övriga styrdokument för verksamheter inom och utom vattenskyddsområden. Dessa representerar 1 719 000 VA-anslutna personer. Vägledningar och verktyg på regional nivå representerar 2 533 000 VA-anslutna personer.

Flera respondenter har svarat att arbete pågår med att ta fram sådana riktlinjer, vägledningar eller motsvarande som vi efterfrågat.

Resultatet av enkätundersökningen visar att det är stora skillnader i vilket stöd som finns för tillämpningen av inrättade vattenskyddsområden. I vissa kommuner, län eller regioner finns ett genomarbetat och omfattande material att tillgå. I andra delar av landet saknas vägledande dokumentation helt. Resultatet visar också att man arbetar med vattenskydd på många olika sätt runtom i landet.

Det är sannolikt så att vägledningsdokument och verktyg som är dels allmänt tillgängliga, dels centralt utformade, på många håll skulle effektivisera och underlätta arbetet med tillsyn och förvaltning av vattenskyddsområden (liksom inrättandet av sådana). Sådana dokument och verktyg behöver vara genomarbetade och vila på en stabil laglig grund.

I ett fortsatt arbete med utgångspunkt från denna undersökning, skulle kvarstående hänvisningarna kunna följas upp och undersökningen fördjupas och klarlägga hur väl de befintliga dokumenten och verktygen fungerar och på så sätt sortera fram de goda exemplen.

Flera kommentarer som vittnar om svårigheterna med att jobba med vattenskydd, har framkommit i anslutning till enkätundersökningen.

Sökord: Vattenskydd, vattenskyddsområden, tillämpning, förvaltning, tillsyn, vägledning, riktlinjer, verktyg, kommuner, VA-bolag, allmänt VA, kommunalt vatten, inventering
Keywords: Water protection areas, water conservation areas, application, management, supervision, guidance, guidelines, tools, municipalities, water and wastewater companies, public VA, municipal water, inventory

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96