Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2014-14: Samhällsekonomisk värdering av rent vatten ... (dricksvatten, management)

Nyhet -

SVU-rapport 2014-14: Samhällsekonomisk värdering av rent vatten ... (dricksvatten, management)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2014-14 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Samhällsekonomisk värdering av rent vatten – fallstudier av Vombsjön och Mälaren
Författare: Anna Löfmarck, ekon.dr.; Mats Svensson civ. ing., Bisnode Information AB
Område:  Dricksvatten, management

Sammandrag: Rapporten beskriver en modell som visualiserar det samhällsekonomiska värdet av ekosystemtjänsten rent vatten. Modellen visar det ekonomiska värdet av producerade nyttor kring två svenska vattensystem och den ekonomiska situationen för olika aktörer i systemet. Modellen kan tjäna som ett nytt sätt att bedöma konsekvenser av olika strategival samt skapa en styrning mot uthållig hållbarhet för svenskt vatten.

Sammanfattning: Projektets syfte har varit att skapa en modell som visualiserar det samhällsekonomiska värdet av ekosystemtjänsten rent vatten. Modellen kan tjäna ett nytt sätt att bedöma konsekvenser av olika strategival samt skapa en styrning mot uthållig hållbarhet för svenskt vatten.

Vi har gjort två studier av råvattentäkter i Sverige: Vombsjön och Mälaren. Målet har varit att visa hur ekonomiskt hållbart ett vattensystem är, när man tar hänsyn till de nyttor som vattnet ger samt de belastningar det utsätts för och kräver att vattnet ska bibehålla dagens råvattenstatus. Studien har baserats på Simplermetoden, en metod med grunden i nationalekonomisk produktionsteori och företagsekonomi. Metoden utgår från hur förädlingsvärde produceras på ett ekonomiskt hållbart sätt av olika aktörer.

Vi har beräknat en totalsiffra för den producerade nyttan kring Vombsjön (ca 1,6 miljarder kr årligen) och Mälaren (127 miljarder kr årligen). Metoden har också identifierat hur samhällsekonomiskt hållbart vartdera systemet är, med vinnare och förlorare i de undersökta systemen samt om det finns möjlighet att fördela om ekonomin mellan aktörerna för att exempelvis finansiera våtmarksanläggningen eller skapa möjligheter för vattentjänstföretaget att återinvestera i anläggningarna.

Vi fann att både Mälaren och Vombsjön är vattensystem som producerar mycket stora samhällsekonomiska övervärden, men endast när man tar in den stora potentialen i markexploatering för området som sjön försörjer med dricksvatten. Övervärden produceras till konsumenter och näringsidkare som betalar förhållandevis lite för ett hållbart vattensystem, medan det som skapar hållbarheten – vattentjänstföretagen och våtmarksanläggningar – samtidigt är underfinansierade för att kunna lösa sin uppgift långsiktigt.

Polluters Pay ser ut som en svårare princip att använda både för Mälaren och Vombsjön, med tanke på den begränsade lönsamheten som finns särskilt hos lantbruken. Belastar vi verksamheter i utsatta positioner med ytterligare kostnader riskerar vi att slå ut verksamheten totalt och därmed förlora hela värdeskapandet. Däremot ser Profiters Pay-principen ut att kunna fungera, särskilt om man tar in fastighetssidan och de konsumenter som hör till detta ägande.

I Mälaren saknas 1,1 miljard kr på årlig basis för ett hållbart vattensystem som bevarar befintlig status på vattenkvaliteten i både dricksvatten och vattentäkt. Motsvarande underskott kring Vombsjön är 81 miljoner kr.

Produktionen av det dricksvatten som många drar nytta av behöver finansieras så att återinvesteringar kan ske långsiktigt. Det kan göras genom ett höjt pris på dricksvatten, från Mälaren med 3,40 kr/m3 och från Vombsjön med 1,70 kr/m3.

Även reduktionen av utsläpp av fosfor och kväve behöver finansieras, med 263 miljoner i Mälaren (0,2 % av omsättningen runt Mälaren) och med 37 miljoner i Vombsjön (2 % av omsättningen runt Vombsjön). Detta kan exempelvis ske via tillförsel av skattemedel.

Resultaten bör vara en grund för vidare diskussioner om fördelningen mellan de olika intressenternas ekonomi kring vatten.


Sökord:
Värdering av ekosystemtjänster, vattens värde, analys av vattensystem, aktörsanalys, Mälarens värde, Vombsjöns värde
Keywords: Value of ecosystem services, value of water, analysis of water systems,
actor analysis, value of Lake Mälaren, value of Lake Vomb

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
2009-13 (rev.), Vattenförsörjningsintresset i fysisk planering, Lars Karlsson

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96