Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2014-12: Organiska miljögifter i sockerbetor och blast odlade på mark gödslad med kommunalt avloppsslam (avlopp och miljö)

Nyhet -

SVU-rapport 2014-12: Organiska miljögifter i sockerbetor och blast odlade på mark gödslad med kommunalt avloppsslam (avlopp och miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2014-12 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Organiska miljögifter i sockerbetor och blast odlade på mark gödslad med kommunalt avloppsslam
Författare: Maritha Hörsing, Eva Eriksson, Charlott Gissén, Jes la Cour Jansen, Anna Ledin
Område: Avlopp och miljö

Sammandrag: Syftet med detta projekt har varit att göra en inledande bedömning av om gödsling med avloppsslam innebär förhöjda halter av organiska miljögifter. Resultaten visade att ingen av de utvalda ämnena förekommer i jorden i nivåer över detektionsgränsen för den aktuella mätmetoden. 4-nonylfenol och 4-oktylfenol återfanns i koncentrationer strax över detektionsgränsen i betor som gödslats med en kombination av slam och mineralgödsel. PAH återfanns i blasten från betorna. Den mest troliga förklaringen är att PAHerna härstammar från atmosfäriskt avfall.

Sammanfattning: Syftet med detta projekt har varit att göra en inledande bedömning av om tillförsel av näringsämnen i form av rötat (anaerobt mesofilt rötat) avloppsslam från kommunala reningsverk innebär förhöjda halter av organiska miljögifter i jord och gröda. Projektet utnyttjade de långlivade fältförsök som sedan 1980-talet pågått på två gårdar i Skåne, nämligen på Igelösa gård och Petersborg. De ingående aktörerna, som också står för finansieringen av dessa långlivade försök är LRF, Hushållningssällskapet i Malmöhus, Sydvästra Skånes kommunförbund (= nio skånska kommuner inkl. Malmö stad) och Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV). Fokus för just detta projekt har varit att genomföra kvantitativa analyser av ett begränsat, väl valda organiska miljögifter i jord och årets aktuella grödor (sockerbeta – blast och beta), gödslat med avloppsslam och/eller mineralgödsel.

Det slutgiltiga valet av vilka ämnen som skulle analyseras i de olika proverna gjordes i samråd med referensfruppen. Referensgruppen bestod av representanter från Hushållningssällskapet i Malmöhus, VA SYD, Ragn-Sells, Naturvårdsverket, institutet för jordbruks och miljöteknik (JTI), Gryaab och Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Proverna var valda så att de väl representerade de ytterligheter som finns i gödsling med avloppsslam och mineralgödsel (från ingen gödsel till relativt stora givor av kombination av de två gödselsorterna). Totalt ingick analyser av 36 enskilda ämnen (4-nonylfenol, 4-oktylfenol, bisfenol-A, 16 st. PAHer, 7 st. PCBer, PFOS, PFOA samt triklosan,) i de 12 proven som bestod av jord, blast och beta, från fyra olika försöksytor.

Resultaten visade att inget av de utvalda ämnena förekommer i jorden i nivåer över detektionsgränsen för den aktuella mätmetoden. Dock återfanns 4-nonylfenol och 4-oktylfenol i betor som gödslats med en kombination av slam och mineralgödsel (högsta givan). Dessa fenoler har både en hydrofil och en hydrofob del och det är just den typen av ämnen som man kan förvänta sig kommer att upptas i gröda eftersom den hydrofoba delen sorberar till slam, den hydrofila delen medför att de kan vara lösliga i vatten och därmed är rörliga i jord, vilket är en förutsättning för upptag i gröda. För att uppnå gränsen för tolererbart dagligt intag av nonylfenol genom att äta sockerbetor bör en person på 60 kg äta 34 kg sockerbetor/dag. Vidare återfanns flera av PAHerna i blasten. Detta dock utan något samband till gödslingen och den mest troliga förklaringen är att PAHerna härstammar från atmosfäriskt nedfall.

Sökord: Miljöfarliga ämnen, avloppsslam, gödsling, upptag i gröda
Keywords: Organic micro pollutants, sewage sludge, fertilizer, uptake in crops

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista till 2014-12

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma