Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2014-09: Organiska ämnen i slam – en prioritering för slamåterföringen (avlopp & miljö)

Nyhet -

SVU-rapport 2014-09: Organiska ämnen i slam – en prioritering för slamåterföringen (avlopp & miljö)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
 2014-09 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Organiska ämnen i slam – en prioritering för slamåterföringen
Författare: Niklas Törneman, Martijn van Praagh, Martin Bjarke, Matilda Johansson, Lina Ingelstedt Frendberg, Pär Hallgren, Sweco
Område: Avlopp & Miljö

Sammandrag: 152 organiska ämnen i slam modellerades från slam till åkermark för att avgöra vilka som är av mindre intresse och vilka som är av störst vikt från ett miljö- och hälsoriskperspektiv vid slamåterföring. Inga ämnen innebar en risk i ytvatten som gränsar till jordbruksmark. 124 ämnen är troligen inte av intresse vad gäller hälso- och miljörisker medan 28 ämnen kan prioriteras för vidare bedömningar.

Sammanfattning: I de kommunala avloppsreningsverken bildas varje år ca 220 000 ton avvattnat slam varav ca hälften utgör organiskt material. Utöver näringsämnen, återfinns även metaller och organiska ämnen i slammet. I arbetet med att utvärdera eventuella hälso- och miljöeffekter med återföring av detta slam till åkermark är en mycket viktig poäng att enbart förekomst av organiska ämnen inte behöver utgöra något problem.
Projektet ska leda till:
• bedömning av vilka organiska ämnen i slam som är av mindre intresse och vilka som är av störst vikt från ett miljö- och hälsoriskperspektiv vid slamåterföring
• ökad kunskap hos VA-branschen kring vilka processer i reningsverk och på åkermark samt vilka ämnesegenskaper som påverkar risken med kemikalier i slamåterföringen.

Metod
Data om slamhalter i Svenska reningsverk samlades in för 404 organiska ämnen, vilka genom ett expertbaserat urval reducerades till 152. Ämnesspecifika egenskaper samt jordbruks- och slamspridningsparametrar användes för att modellberäkna halter av ämnen i slam i jord, porvatten och växter. Baserat på en jämförelse mellan acceptabla riskkoncentrationer och beräknade koncentrationer i miljön samt totalhalter genomfördes en riskprioritering av organiska ämnen som förekommer i slam.

Resultat
Koncentrationer i miljön efter slamspridning styrs över längre tid främst av ämnens grad av nedbrytning i miljön och i andra hand av deras vattenlöslighet. På kort sikt är slamhalterna av vikt för koncentrationer i jord och porvatten, men över tid försvinner detta samband. Således är det viktigt att inte enbart fokusera på koncentrationer av ämnen i slam, utan att också ta hänsyn till ämnesegenskaper.
Koncentrationer av de studerade ämnena översteg aldrig de koncentrationer där de kan antas utgöra en fara för akvatiska organismer i ytvattenrecipienter som gränsar till åkermark där slam sprids.
En rangordning utifrån beräknade koncentrationer i jord, växt och porvatten samt riskkvot i vattenmiljö visar dock att det går att urskilja de 10 ämnen som är av störst intresse ur ett miljö- och hälsoperspektiv:
1. 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
2. Decabromodiphenyl ether (PBDE209)
3. Galaxolide
4. 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol
5. Ketoconazole
6. Decamethylcyclopentasiloxane
7. Diisononyl phthalate
8. Ciprofloxacin
9. 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol
10. 2-(benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol

Slutligen rekommenderas att:
1. modellresultaten verifieras genom att mätningar för ett fåtal utvalda ämnen genomförs i syfte att följa deras väg från ingående vatten, till slam och i jord efter slamåterföring
2. växtupptaget i ovanjordsgrödor för alla ämnen beräknas med bättre modeller än vad som använts i denna studie
3. en litteraturstudie för 10–20 ämnen (Figur 4-10) genomförs med målet att beräkna humanexponeringen via intag av grödor och jämföra denna med det acceptabla dagliga intaget för dessa ämnen
4. liknande modellering genomförs för ämnen som man ännu inte uppmätts i slam men som kan vara av intresse för slamkvalitet
5. ämnenas ursprung klargörs så att det går att utreda möjliga åtgärder uppströms för att minska deras förekomst i slam
6. resultaten utgör ett beslutsunderlag för framtida rekommendationer avseende slamkvalitet.

Sökord: Slamspridning, slamåterföring, organiska ämnen, modellering
Keywords: Agricultural sludge application, organic substances, modelling

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista 2014-09

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96