Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2014-07: Kommunal dagvattenhantering – juridiska och finansiella aspekter (Management, rörnät och klimat)

Nyhet -

SVU-rapport 2014-07: Kommunal dagvattenhantering – juridiska och finansiella aspekter (Management, rörnät och klimat)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2014-07 (numera allmänt tillgänglig)
Titel: Kommunal dagvattenhantering – juridiska och finansiella aspekter
Författare: Henrik Alm, Sweco; Annika Åström, Astrom Consulting
Område: Management, rörnät och klimat

Sammandrag: Dagvattenfrågan får allt mer fokus i stadsbyggandet. I vissa avseenden uppfattas det kommunala ansvaret kring dagvattenhantering som otydligt. Detta kan leda till onödiga kostnader. Hur ett antal typfall har hanterats av olika VA-huvudmän redovisas och diskuteras i denna rapport.

Sammanfattning: Dagvattenhantering har länge varit en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Begreppet dagvatten hanteras inte som ett enskilt begrepp i lagstiftningen och inte heller hanteringen av dagvatten är fångat i ett särskilt lagrum. Flera olika lagrum berör dagvatten och vattenhantering där enskilda och allmänna intressen vägs mot varandra, som exempelvis plan- och bygglagstiftningen, miljölagstiftningen och VA-lagstiftningen. Även själva begreppet dagvatten och dagvattenhantering är ombetvistat, det är något som tagits upp i flera andra rapporter.

I och med införandet av ny lag kring VA-tjänster har fokus ytterligare hamnat på dagvattenhanteringen, främst i avseende på finansiering och hantering av tillfälliga flöden i samband med sammanhängande bebyggelse. Även klimatförändringar och en allt mer spridd kunskap om dagvattnets föroreningar- och flödespåverkan på vattenresurser bidrar till ett ökat fokus.

VA-lagstiftningen tydliggör att gemensam dagvattenhantering i vissa fall är ett allmänt intresse och att behovet av den gemensamma hanteringen ska tillgodoses i kommunal regi. För en sådan hantering får kommunen ta ut avgifter. Enbart för att det är ett allmänt intresse innebär det inte att kommunen ensam ska hantera all dagvattenhantering, utan ansvaret är i vissa avseenden delat mellan det enskilda och det allmänna. I detta finns än så länge en viss otydlighet, i väntan på fler rättsprövningar inom dagvattenområdet.

Denna otydlighet innebär osäkerheter om när och vilka insatser som krävs av VA-huvudmannen, vad som ska göras av kommunen respektive de enskilda. Detta kan leda till osäkerhet och felaktiga eller uteblivna investeringar. I vissa fall kan otydligheten även leda till samhällsekonomiskt dyrare hantering. I många fall arbetar kommuner fram egna förhållningssätt för att hantera och bedöma dagvattenfrågor.

I denna rapport sammanställs hur ett antal VA-huvudmän har hanterat frågor kring; när det är ett kommunalt ansvar att tillgodose dagvattenbortledning och rening genom en allmän VA-anläggning, hur en taxa för avgiftsuttag kan utformas samt möjligheten att styra den enskilde fastighetsägarens användning och utformning av dess egendom. Samtliga frågor diskuteras ur ett VA-lagsstiftningsperspektiv. Kringliggande lagstiftning, samt vissa rättsfall, berörs men omfattas inte av utredningen.

Syftet med rapporten är samla in VA-huvudmännens olika erfarenheter, sprida dessa samt diskutera de olika aspekterna. Kommunerna och VA-huvudmännen som deltagit i arbetet har valt olika angreppssätt, dels utifrån hur stort ansvar kommunen tar för den gemensamma dagvattenhanteringen, dels utifrån hur kostnaderna fördelas samt om och hur krav kan ställas på den enskilde fastighetsägaren avseende flöden och föroreningar. Syftet med rapporten är inte att ge en explicit vägledning utan att diskutera olika va-huvudmäns förhållningssätt i frågeställningarna.

 

Sökord: VA-förvaltning, VA-administration, management, VA-lagstiftning, miljölagstiftning, plan och bygglagstiftning, dagvatten, ansvar, ekonomi, finansiering
Keywords: Water and Wastewater Management, water legislation Environmental legislation, Planning and Building legislation, stormwater, responsibility, economy, finance

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2012-13, Undersökningsmetoder för att hitta källorna till tillskottsvatten
C VB2012_DagNatLTU, Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2012


Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma