Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2014-04: Livslängdsbedömning av gummiringsfogar hos VA-ledningar (Rörnät & Klimat)

Nyhet -

SVU-rapport 2014-04: Livslängdsbedömning av gummiringsfogar hos VA-ledningar (Rörnät & Klimat)

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2014-04 (publicerad 20140207, numera allmänt tillgänglig)
Titel: Livslängdsbedömning av gummiringsfogar hos VA-ledningar
Författare: Kristian Thörnblom, Jan Henrik Sällström, Gunnar Bergström, SP
Område: Rörnät & Klimat

Sammandrag: Projektet innefattar en förstudie kring livslängdsbedömning av gummiringsfogar hos VA-ledningar. Rapporten ger en sammanställning av det samlade kunskapsläget inom området där informationen har inhämtats dels genom litteraturstudier och dels genom erfarenhetsutbyte med några kommuner i Västsverige samt rörläggare i fält.

Sammanfattning: Läckor i VA-ledningar är idag omfattande och utgör en betydande kostnad för Sveriges kommuner. Utläckage i vattenledningssystemen leder till förluster av rent dricksvatten och inläckage av markvatten i avloppssystemen till överbelastning av lednings- och reningssystemen. Fogarna i ett ledningssystem är en svag länk där läckage kan uppstå. Eftersom många av dagens VA-ledningar fogas samman med gummiringsfog är det av stort intresse att undersöka långtidsfunktionen hos dessa fogar.

I föreliggande rapport redovisas resultaten från en förstudie kring livslängdsbedömning av gummiringsfogar för VA-ledningar. Undersökningen fokuserar på de gummiringsfogar som används idag vid nybyggnation och renovering av betong-, järn- och plaströr för vatten och avlopp. Studien innefattar två delar där den första delen är en litteraturstudie för att kartlägga det samlade kunskapsläget på området. Den andra delen är en fallstudie för erfarenhetsutbyte med fyra kommuner i Västsverige.

Litteraturstudien har genomförts med ett internationellt perspektiv där man även beaktat hur det ser det ut i andra länder och vilka krav på gummiringsfogar som ställs där. Det finns flertal studier som behandlar konditionen hos befintliga VA-nät i marken och problematiken med läckande ledningar. Bilden ser ungefär likartad ut i Sverige som i många andra länder i Europa och stater i USA där man rapporterar om åldrade ledningssystem och stora problem med in- och utläckage i ledningsnäten. Få av dessa studier behandlar dock problem med gummiringsfogade rör, utan istället ledningar med äldre fogmetoder. I ett fåtal studier har det rapporterats om skador på tätningsringar av EPDM från vattendistributionsnät i USA. Orsaken till haverierna tros vara användningen av kloramin som desinficeringsmedel som medfört nedbrytning av gummit. Äldre tätningsringar av naturgummi och isoprengummi har visat sig vara känsliga för bionedbrytning.

Tillverkarna av tätningsringar låter testa sina produkter efter EN681 som är en harmoniserad produktstandard för tätningsringar av gummi för vatten- och avloppsinstallationer. Kraven i EN681 är låga och framstår som klart otillräcklig när livslängder i storleksordningen 100 år är aktuella.

Fallstudien syftar till att fånga upp de erfarenheter som finns bland landets kommuner och entreprenörer gällande skarvförband med gummiringstätning. Studien har genomförts genom att intervjua ett urval av de personer som arbetar med rörsystemen inom såväl kommunernas projekteringsavdelningar som rörläggare ute i fält.

Från intervjuerna med kommunerna framkom att få av de läckage man idag har på ledningssystemen är egentligen kopplade till otäta gummiringsfogar. Istället ansågs de flesta läckagen orsakats av uttjänta fogar av äldre tätningsteknik (t.ex. drevning) och frätskador på rör och kopplingar. För de fall där man haft problem med gummiringstätade ledningar har orsaken till läckagen i skarven oftast berott på handhavandefel och inte på kort livslängd hos själva gummiringen. Exempel på handhavandefel är felaktig montering av gummiringen, användandet av gummiring av fel dimension eller fel typ och dålig rengöring och smörjning av gummiringen och rördelarna vid installation.

Studiebesöken i fält gav en kompletterande bild över problematiken med skarvförband med gummiringstätning. Enligt rörläggarna på plats förekommer det att fel rördelar levereras ut till byggarbetsplatsen. Strikta budgetramar och tidsplanering medger samtidigt sällan marginaler för att lösa denna typ av misstag på ett alltigenom korrekt sätt. Vid sådana eller andra oförutsedda händelser förekommer det enligt rörläggarna att VA-organisationernas anvisningar frångås för att spara tid och snabbt lösa ett uppkommet problem.

Sökord: Gummiringsfog, tätningsringar, livslängdsbedömning, vattenledning, avloppsledning
Keywords: Rubber ring joint, elastomeric seals, life-time prediction, water pipe, sewer

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Tipsrapportlista

Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96