Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2013-21: Särredovisning inom VA-branschen (Management)

Nyhet -

SVU-rapport 2013-21: Särredovisning inom VA-branschen (Management)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2013-21
Titel: Särredovisning inom VA-branschen
Författare: Mattias Haraldsson, Doktorand, Ekonomihögskolan i Lund
Område: Management

Sammandrag: Slutsatsen av studien är att införandet av § 50 i va-lagen har påverkat praxis för särredovisning. En stor andel av huvudmännen upprättar en särredovisning. Implementeringen får betraktas som bristfällig då avvikelserna från hur redovisningen borde upprättas är stor.

Sammanfattning: Svensk vatten- och avloppsverksamhet är ett kommunalt självkostnadsreglerat avgiftsmonopol, vilket innebär att verksamheten är en kommunal angelägenhet som har möjlighet att ta ut avgifter från brukarna motsvarande verksamhetens faktiska kostnadsnivå. Regleringen av verksamheten gör att det är av största betydelse att det går att följa upp att avgifterna inte överskrider kostnaderna.

I samband med införandet av nya VA-lagstiftningen (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster) normerades för första gången att verksamhetens resultat och ställning skall redovisas separat, särredovisas, samt att det skall ske enligt god redovisningssed (§ 50 LAV). Lagstiftarens huvudmotiv var att säkerställa en kontroll av att avgiftsuttaget är rimligt i förhållande till kostnaderna.

Studiens syfte har varit att dokumentera, beskriva och analysera hur särredovisningskravet har implementerats i sektorn. Detta har gjorts genom att granska 269 stycken särredovisningar. Studien är inriktad mot rapportering och inte direkt på frågor kring värdering, mätning, avskrivningar etc. Resultatet bygger på en genomgång av de särredovisningar som upprättats för år 2010. Även om utvecklingen kan ha gått framåt sedan år 2010 är det vår bedömning att helhetsbilden inte har förändrats.

Den sammanfattande slutsatsen av studien är att införandet av § 50 i vattentjänstlagen 2007 har haft effekt då en stor andel (82 %) av de kommunala huvudmännen upprättar en särredovisning för sin verksamhet. Implementeringen får däremot betraktas som bristfällig då avvikelserna från hur särredovisningen borde upprättas är stor. Avvikelserna från de strikt legala kraven på särredovisningen uppgår till hela 45 %. Som ett exempel är det bara 30 % som informerar om hur de har fördelat gemensamma kostnader, vilket är ett specificerat krav i vattentjänstlagen.

Det finns sannolikt flera olika förklaringar till varför avvikelserna är så betydande. Säkerligen finns det ett behov av att öka kunskapen kring kraven på särredovisningen på flera nivåer i den kommunala organisationen. Vi tror också att det är viktigt att öka det politiska intresset för den ekonomiska rapporteringen för VA-verksamheten. Svagt politiskt intresse bidrar inte till kvalitetsutvecklingen. Vidare finns det inget särskilt krav på revision av va-räkenskaperna, vilket minskar kontrollen av att lag och normering efterlevs. Med en svag extern kontroll av, och ett svagt politiskt intresse för, den finansiella rapporteringen är kvaliteten på särredovisningen till stor del beroende på den enskilde tjänstemannens kunskap och ambitioner.

Baserat på resultatet av studien är rekommendationen till vatten- och avloppssektorn att ta ett omtag med särredovisningen för vatten- och avloppsverksamheten. I Bilaga 1 återfinns en sammanställning av lästips och viktiga redovisningsfrågor med vägledande normering och i Bilaga 2 finns ett antal frågor att arbeta igenom. Vår förhoppning är detta kan utgöra ett stöd för utveckling av särredovisningen.

Sökord: Redovisning, särredovisning, god redovisningssed, vattentjänstlagen, vatten och avlopp
Keywords: Full cost accounting, generally accepted accounting standards, Public Water Services Act, water and sewerage

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen:  (SVU@svensktvatten.se).
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96