Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport 2013-19: Biogas från VA – prissättning och hantering av affärsrisker (Management)

Nyhet   •   Okt 14, 2013 13:28 CEST

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2013-19
Titel: Biogas från VA – prissättning och hantering av affärsrisker
Författare: Ola Nordahl, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Område: Management

Sammandrag: Rapportens syfte är att utreda hur försäljningen av biogas som produceras inom VA-verksamheter hanteras. Några centrala slutsatser är att tre olika prissättningsmetoder används; marknadsprissättning, alternativanvändningsprissättning och självkostnadsprissättning. Beroende på vilken prissättningsmetod som används samt vilka affärsrisker VA-verksamheter tar på sig så varierar den ekonomiska påverkan av biogasverksamhet på VA-verksamheterna.

Sammanfattning: Rapportens syfte är att utreda hur försäljningen av biogas som produceras inom VA-verksamheter hanteras. Rapportens fokus ligger på att klargöra för hur priset bestäms när biogas från VA-verksamheter säljs vidare, hur biogasverksamhet påverkar VA-verksamheternas ekonomi och avgifter samt på vilket sätt intäkter och affärsrisker bör hanteras inom VA med hänsyn till den lagstadgade självkostnadsprincipen och olika aktörers mål.

Studien är baserad på intervjuer som har skett med sju olika VA-verksamheter under sommaren 2013. Urvalet av typfall har baserats på vilken typ av organisationsform man bedriver sin VA-verksamhet i samt hur man valt att organisera sin biogasverksamhet. De typer av VA-verksamheter som ingår i studien är VA-verksamhet som drivs i kommunal förvaltning, VA-verksamhet som ingår i kommunalägt Multi-Utility bolag, VA-verksamhet som är organiserad i kommunalförbund, VA-bolag som ägs av kommunen samt VA-bolag som är ägt av flera samverkande kommuner. Andra källor som studien även utgår ifrån är telefon- och mailkorrespondens med personer engagerade i biogasbranschen samt litteratur, rapporter och hemsidor inom relevanta ämnen.

En central slutsats kring prissättning av biogas inom VA-verksamheter är att tre olika prissättningsmetoder har identifierats: Marknadsprissättning, alternativanvändningsprissättning och självkostnadsprissättning. Det har även visat sig att vinstintresset vid prissättningen är större när biogas från VA-verksamheter säljs till externa aktörer jämfört med om biogasen säljs vidare internt till andra kommunala bolag, enheter eller divisioner.

När det gäller biogasverksamhetens ekonomiska påverkan på VA-verksamheten så har studien visat att när VA-verksamheter använder sig av marknadsprissättning så har biogasverksamhet högst potentiell påverkan på VA-verksamhetens ekonomi. När alternativanvändningsprissättning å andra sidan används så är resultatet ett nollsummespel och biogasverksamheten har därmed ingen påverkan på ekonomin. När det gäller självkostnadsprissättning så skapar denna metod inga direkta kostnader på VA-verksamheten som beror på biogasverksamhet men man tar ej hänsyn till de kostnadsbesparingar som uppstår i en alternativ situation vid intern användning av rötgasen. Vidare löper de VA-verksamheter som sysslar med uppgradering samt är aktiva på en biogasmarknad en större affärsrisk vilket ökar biogasverksamhetens potentiella påverkan på VA-verksamhetens ekonomi.

Slutsatsen kring hur VA-verksamheterna bör hantera intäkter och affärsrisker är att alternativanvändningsprissättning bäst torde uppfylla självkostnadsprincipen som återfinns i VA-lagen. Även marknadsprissättning kan uppfylla självkostnadsprincipen, dock bara om biogasverksamheten har ett positivt resultat. Beroende på att olika perspektiv och synsätt existerar kring VA-verksamheters kostnader så kan det diskuteras om självkostnadsprissättning uppfyller självkostnadsprincipen eller inte.

Det har vidare visat sig naturligt för VA att inte syssla med uppgraderingsverksamhet, därmed utsätta sig för mindre affärsrisker och följaktligen ej ta del av potentiella vinster och förluster från biogasverksamhet. VA kan dock i vissa fall även ta ett större ansvar och driva biogasverksamhet på affärsmässiga grunder när förutsättningarna är de rätta. Avslutningsvis så ifrågasätts det om riktlinjer för hur VA-verksamheter bör hantera biogasverksamhet är den rätta vägen att gå.


Sökord: Biogas, prissättning, affärsrisker, VA-verksamheter
Keywords: Biogas, pricing, business risks, Water Supply and Sewage organizations

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
C SGC2013-282Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan – En nulägesanalys,
Lotta Göthe, Miljöbyrån Ecoplan
2013-11Utsläpp av lustgas och metan från avloppssystem – en granskning av kunskapsläget, Magnus Arnell
2013-04Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala,
Magnus Andreas Holmgren, SP; Agnes Willén, Henrik Olsson, Lena Rodhe, JTI
C SGC2013-270Biogasuppgradering – Granskning av kommersiella tekniker, samt svensk längre sammanfatttning.
Fredric Bauer, Christian Hulteberg, Hulteberg Chemistry & Engineering; Tobias Persson, Svenskt Gastekniskt Center; Daniel Tamm, BioMil
2012-15Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C,
Hamse Kjerstadius och Åsa Davidsson, Lunds Tekniska Högskola. Liselotte Stålhandske, VA SYD. Eva Eriksson och Mikael Olsson, Danmarks Tekniske Universitet. Jes la Cour Jansen, Lunds Tekniska Högskola
C_SGCRapport 269Process för ökad biogasproduktion och energieffektiv hygienisering av slam,
Gustav Rogstrand, Henrik Olsson, Chan Anneli Andersson, Niklas Johansson, Mats Edström
2012-07Mekanisk förbehandling av slam innan rötning – En erfarenhetssammanställning av försök gjorda på Käppalaverket,
Agnieszka Witkiewicz, Käppalaförbundet
2012-04Rötning med inledande termofilt hydrolyssteg för hygienisering och utökad metanutvinning på avloppsreningsverk,
Emelie Persson, Elin Ossiansson, BioMil AB. My Carlsson, Martina Uldal, Sofia Johannesson, AnoxKaldnes AB
2011-15Nyckeltal för reningsverk – verktyg för effektivare resursanvändning,
Peter Balmér, VA-strategi, Daniel Hellström, Svenskt Vatten
C 2011-SGC229Utvärdering av svensk biogasstandard - underlag för en framtida revision,
Mattias Svensson
2011-04VA-verkens energianvändning 2008,
Anders Lingsten, Mats Lundkvist, Daniel Hellström, Peter Balmér
2010-10Benchmarking och nyckeltal vid avloppsreningsverk,
Peter Balmér
C SGC219Livscykelanalys av biogas från avloppsreningsverksslam,
David Palm och Mats Ek
C SGC215Rötning med inledande biologiskt hydrolyssteg för utökad metanutvinning på avloppsreningsverk och biogasanläggningar,
Emelie Persson, Elin Ossiansson, My Carlsson, Martina Uldal och Lars-Erik Olsson

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen:  (SVU@svensktvatten.se).
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.