Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2013-15: VASS Dricksvatten – uppgifter, nyckeltal och modell för säkert dricksvatten för vattenverk (Dricksvatten)

Nyhet -

SVU-rapport 2013-15: VASS Dricksvatten – uppgifter, nyckeltal och modell för säkert dricksvatten för vattenverk (Dricksvatten)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2013-15
Titel: VASS Dricksvatten – uppgifter, nyckeltal och modell för säkert dricksvatten för vattenverk
Författare: Mia Bondelind och Thomas Pettersson, Chalmers; Annika Malm och Olof Bergstedt, Göteborgs stad, kretslopp och vatten; Johanna Lindgren, Svenskt Vatten
Område:  Dricksvatten

Sammandrag: Rapporten ger förslag på indata och nyckeltal på vattenverksnivå. Fokus för nyckeltalen är ett säkert dricksvatten. I rapportens presenteras en förenklad GDP (god desinfektionspraxis) som gör det enkelt för VA-verksamheter att värdera sin dricksvattensäkerhet. Dessutom har en modell för säkert dricksvatten tagits fram.

Sammanfattning: Benchmarking är ett verktyg för att effektivisera och förbättra sin verksamhet, där förbättring åstadkoms genom en systematisk jämförelse av sin egen verksamhet med andra liknande verksamheter. I Sverige används Svenskt Vattens databas, VASS, för att samla in och analysera data för bedömning av vattensektorns verksamhet. Det insamlade materialet presenteras i form av nyckeltal vilka kan användas för benchmarking. Den systematiska insamlingen av data ger dricksvattenproducenterna möjligheter både att jämföra sig med andra och att följa den egna verksamheten över tid. I ett led att utveckla, utvärdera och möjliggöra värdering av produktion av vatten på anläggningsnivå har Svenskt Vatten genomfört detta projekt där:
• databasen VASS har vidareutvecklats för enskilda vattenverk och förslag till uppgifter och nyckeltal på anläggningsnivå har tagits fram
• en metod att bedöma hygienisk säkerhet för dricksvatten, en förenklad GDP (god desinfektionspraxis) har utvecklats
• en modell som beskriver dricksvattensäkerheten i vattenberedningen för ett distributionsområde eller en kommun har tagits fram.

Nyckeltal och uppgifter på anläggningsnivå har tagits fram för implementering i databasen VASS Dricksvatten. I VASS Dricksvatten samlas data och uppgifter in kring den egna verksamheten för områdena råvatten och beredning för varje enskilt vattenverk. Utöver regelrätta nyckeltal samlas även relevant data för utveckling och benchmarking av vattenverken, exempelvis processteg i beredningen. Huvudsakligt fokus för VASS Dricksvatten ligger på ett säkert dricksvatten och lämpliga tal för att mäta exempelvis mikrobiologisk säkerhet har tagits fram. Målgruppen för den utvecklade databasen är dricksvattenproducenter och materialet kan användas för att underlätta ledning, styrning och beslut avseende dricksvattenproduktionen.

En förenklad GDP har utvecklats. GDP är en metod som bedömer hygienisk säkerhet för dricksvatten. Metoden ger en indikation på om ett vattenverk har en tillräckligt hög barriärverkan. Den passar både grund- och ytvattenverk och är tillräckligt enkel för att även mindre kommuner och kommuner med många små vattenverk skall kunna genomföra den.

En modell för säkert dricksvatten har utvecklats för att beskriva tillståndet för vattenberedningen i Sverige utifrån ett konsumentperspektiv. Det övergripande målet med denna modell är att driva utvecklingen mot ett säkrare dricksvatten och att driva på arbetet med mikrobiologiska riskvärderingar. Genom väl definierade parametrar kan man med modellen mäta och värdera en säker dricksvattenkvalitet. Det är viktigt att notera att denna modell endast behandlar råvatten och beredning för ett distributionsområde. Flera av parametrarna som ingår i modellen kommer att användas i Svenskt Vattens Hållbarhetsindex där säkerheten i hela dricksvattenkedjan värderas. Hållbarhetsindex är ett verktyg för att förstå och kunna kommunicera verksamhetens förmåga att leverera kort- och långsiktigt hållbara vattentjänster.

Sökord: Benchmarking, Nyckeltal, Dricksvatten, Beredning, VASS
Keywords: Benchmarking, Performance indicators, Drinking Water, Treatment, VASS

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2013-10
, Värderingsmodellen för VA-ledningsnät tillämpad på data från VASS 2006–2010, Gunnar Mellström, Gilbert Svensson, Kjell Kihlberg
2011-15, Nyckeltal för reningsverk – verktyg för effektivare resursanvändning, Peter Balmér, VA-strategi, Daniel Hellström, Svenskt Vatten
2010-10, Benchmarking och nyckeltal vid avloppsreningsverkBenchmarking och nyckeltal vid avloppsreningsverk, Peter Balmér

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen:  (SVU@svensktvatten.se).
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96