Följ Svenskt Vatten AB

SVU-rapport 2013-13: Organisering för ökad uthållighet – En studie av olika organisationsformer inom den svenska VA-sektorn (Management)

Nyhet   •   Jun 13, 2013 16:14 CEST

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr: 2013-13
Titel: Organisering för ökad uthållighet – En studie av olika organisationsformer inom den svenska VA-sektorn
Författare: Anna Thomasson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Område: Management

Sammandrag: Syftet med den här rapporten är att studera motiv bakom och effekter av användandet av olika organisationsformer i svensk VA-sektor. I fokus för studien är samverkan och Multi-utility lösningar. Slutsatserna från rapporten visar att motiven är likartade oavsett om samverkan eller Multi-utility väljs, skillnaden ligger i effekterna av formerna. Samverkan tycks vara ett bättre sätt att möta de utmaningar sektorn står inför.

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka användandet av olika organisationsformer inom vatten och avloppssektorn i Sverige samt att kartlägga motiven bakom valet av en ny organisatorisk lösning och erfarenheterna från tillämpningen av dessa.

I rapporten beskrivs och analyseras olika organisationsformer, hur de implementeras, motiven bakom implementering av dem samt vilka effekter de har. Fokus i rapporten är på samverkan i olika formers samt Multi-utility lösningar. Slutsatserna som dras i studien är baserade på dels, en litteraturöversikt av tidigare studier på området, dels åtta fallstudier. Fallstudierna utgörs av olika exempel på samverkan och Multi-utility bolag i Sverige.

Slutsatserna som dras i rapporten är att motiven bakom införandet av en ny organisationsform är i stort sett de samma oavsett vilken form som väljs. Likaså finnas det många likheter mellan motiven som lyfts fram i tidigare studier och de motiv som redovisats i de fall som studerats till den här rapporten. Då som nu tycks de främsta motiven bakom valet att samverka vara kompetensförsörjning och ett effektivare resursutnyttjande samt möjligheten att utveckla en verksamhet. En intressant skillnad är att i senare studier lyfts även miljö- och klimathot samt en vilja att öka servicen till kunder fram som viktiga motiv.

När det gäller effekterna av en organisationsform är skillnaderna större mellan de som valt samverkan och de som valt Multi-utility lösningar. Såväl samverkan som Multi-utility lösningar tycks leda till förbättrade möjligheter till kompetensförsörjning. Vidare bidrar båda lösningarna till ökad kunskaps- och erfarenhetsutbyte som bidrar till att höja kompetensen i organisationen. Skillnaden ligger i att i Multi-utility lösningar sker detta utbyte över verksamhetsområden, medan det i samverkans lösningar sker över kommungränser.

Avseende effekterna på verksamheterna är skillnaderna större. Multi-utility lösningar leder framförallt till synergieffekter vad det gäller samordning av stödfuntkioner, medan samverkan leder till synergieffekter inom såväl drift som samordning av stödfunktioner. Vad som är intressant att notera är att i båda fall är dessa effekter avhängiga organisationens förmåga att arbeta gränsöverskridande. I Multi-utility lösningen handlar det om att arbeta över affärsområden och i samverkan om att arbeta över kommungränser. Utan gränsöverskridande arbete uppnås inga synergieffekter.

Vad som också är intressant att notera är att samverkan initialt tycks leda till ökade kostnader då ambitionsnivån ökar och mer görs i den nybildade organisationen. Besparingar och rationaliseringar sker först på längre sikt och efterhand som gränsöverskridande arbeten inom såväl drift som stödfunktioner realiseras.

Resultaten från studien indikerar att för att möta de behov och utmaningar VA-sektorn står inför är samverkan över kommungränserna den bästa lösningen. Det är i denna form som det tycks finnas flest möjligheter till ett effektivare resursutnyttjande. Likaså tycks denna form vara mest lämpad att hantera miljö- och klimathot då man börjar se på VA-verksamheten över kommungränserna och beakta en regions förutsättningar.

Sökord: Organisationsformer, samverkan, multi-utility, bolagslösningar
Keywords: Organizational forms, inter-municipal co-operation, multi-utility, corporate solutions

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
Rapporter från SKLs Webbutik (om projekt som vi bidragit till)
Bundsförvanter i Bergslagen - Kommunalförbund för kommunalteknik (år 2006) 
Bäst i klassen - Framgångsfaktorer i kommunaltekniska organisationer (år 2006) 
Va i samverkan - Samverkansformer inom vatten- & avloppsförsörjning (år 2005)

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen:  (SVU@svensktvatten.se).
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.