Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2013-12: Flödesanalys av spårelement från källa till slam – Ett stöd i uppströmsarbetet (Avlopp & miljö)

Nyhet -

SVU-rapport 2013-12: Flödesanalys av spårelement från källa till slam – Ett stöd i uppströmsarbetet (Avlopp & miljö)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2013-12
Titel: Flödesanalys av spårelement från källa till slam – Ett stöd i uppströmsarbetet
Författare: Hans Bertil Wittgren och Frida Pettersson, Urban Water Management
Område: Avlopp & miljö

Sammandrag: Med hjälp av flödesanalys har källor till spårelementen; guld, silver, vismut, kadmium och antimon studerats utifrån befintliga analysresultat och provtagningar. Fokus har legat på olika källor i hushållet. Resultat visar att en stor andel av källorna till nämnda spårelement är oidentifierade och ytterligare studier krävs.

Sammanfattning: Två studier har genomförts med fokus på spårelementen silver (Ag), guld (Au), vismut (Bi) och antimon (Sb). Den första studien utgörs av en litteraturgenomgång, och en på denna baserad utvidgning av verktyget SoFi (Source Finder) till att omfatta också de fyra nämnda spårelementen. Tillämpningen av SoFi har här skett i Käppalaverkets upptagningsområde. I den andra studien har ambitionen varit att genom provtagning och experiment undersöka specifika källor till de fyra spårelementen. Fokus har legat på olika källor i hushållet, samt på tvättvatten från fordonstvättar. De erhållna analysresultaten har med olika antaganden extrapolerats för att möjliggöra en uppskattning av respektive källas bidrag till innehållet av de fyra spårelementen i inflödet till Slottshagens avloppsreningsverk, Norrköpings kommun. Vid denna uppskattning har även använts data från en undersökning av silverläckage i samband med tvätt av kläder.

De med schablonvärden i SoFi beräknade flödena av spårelement från olika källor kunde bara förklara en mindre (eller ingen) del av de med oberoende mätningar beräknade inflödet till Käppalaverket: Ag – 32 %, Au – 0 %, Bi – 8 % och Sb – 10 %. För Ag beräknades fekalier vara den största källan till den förklarade tillförseln, medan för Bi och Sb var BDT-vatten den största källan. Beräkningar genomfördes även för kadmium (Cd) och då gav SoFi ett värde som var 15 % högre än de på mätningar baserade inflödena. Med andra ord kan källorna till Cd sägas vara tämligen väl identifierade och kvantifierade, medan detta inte gäller för Ag, Bi och Sb, och definitivt inte för Au.

Som potentiella källor till utsläpp av spårelement från hushåll (BDT-vatten) identifierades kosmetika (Ag, Au och Bi), silverbehandlade klädesplagg (Ag), smycken (Ag och Au), bestick (Ag) och tandamalgam (Ag). Beträffande fordonstvättar var intresset framförallt riktat mot Sb, som ingår i bromsbelägg, men tvättvatten analyserades även med avseende på de tre övriga spårelementen.

Extrapolationer av analysresultaten visade att kosmetikakategorierna puder och foundation skulle kunna bidra med en avsevärd andel (ca 40 %) av Bi i inkommande vatten till Slottshagens avloppsreningsverk i Norrköping. Ögonskugga, handtvätt med silverringar, och fordonstvättar skulle kunna bidra med vardera ca 2 % av Ag-inflödet. Tvätt av silverbehandlade klädesplagg uppskattades kunna bidra med ca 4 %. Tandborstning av amalgamfyllningar gav Ag-bidrag mindre än 1 %, och detsamma gällde Sb-bidraget från fordonstvättar. För Au gav samtliga undersökta källor bidrag mindre än 1 % vardera.

Sammanfattningsvis visar de två studierna att en avgörande brist för att kunna göra källfördelning av mindre vanliga spårelement är att schablonvärden i stor utsträckning saknas. Men det är även så att det i många fall sannolikt är svårt att ta fram schablonvärden eftersom koncentrationerna i aktuella flöden är mycket låga, samtidigt som matriserna (t.ex. smink) ofta är svåra att hantera vid provberedning. Därför behöver arbete med att utveckla analysmetodik ske parallellt med att olika källor undersöks.


Sökord: Spårelement, slam, guld, silver, vismut, kadmium, antimon, SoFi – Source Finder
Keywords: Trace metals, sludge, gold, silver, bismuth, cadmium, antimony, SoFi – Source Finder

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs mer i rapporter från SVU inom samma ämnesområde:
2012-18,
Silver i produktkedjan: Från konsumentvaror till avloppsslam med aktörsperspektiv, Derek Diener, Ulrika Palme
2012-05, Halter av 60 spårelement i klosettvatten för fastställande av klosettvattenkvalitet – förstudie, Christina Johansson, Christina Johansson och Sven-Erik Svensson
2010-06, Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten, Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm
2010-02, Övervakning av prioriterade ämnen i vatten och slam från avloppsreningsverk i Stockholm, Maria Pettersson och Cajsa Wahlberg

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB
Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma