Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2013-11: Utsläpp av lustgas och metan från avloppssystem – en granskning av kunskapsläget (Avlopp & Miljö)

Nyhet -

SVU-rapport 2013-11: Utsläpp av lustgas och metan från avloppssystem – en granskning av kunskapsläget (Avlopp & Miljö)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2013-11
Titel: Utsläpp av lustgas och metan från avloppssystem – en granskning av kunskapsläget
Författare: Magnus Arnell, Urban Water Management Sweden AB
Område: Avlopp & Miljö

Sammandrag: Denna rapport syntetiserar kunskapsläget för utsläpp av växthusgaserna lustgas (N2O) och metan (CH4) från avloppssystem. Slutsatsen är att utsläpp av metan och lustgas varierar kraftigt men kan utgöra en betydande del av ett avloppsreningsverks totala utsläpp av växthusgaser. Val av reningsprocess och driftsätt påverkar omfattningen av metan- och lustgasproduktion.

Sammanfattning: Klimatdebatten har satt fokus på frågan om avloppssystemens utsläpp av växthusgaser. Tidigare studier visar att utsläpp av såväl lustgas och metan som koldioxid (vilka alla är potenta växthusgaser) förekommer. Omfattningen och mekanismerna för detta är inte fullt ut kända men omfattande forskning pågår. Denna rapport utgör en litteratursammanställning, baserad på underlag från 18 rapporter och artiklar, över de senaste årens forskningsresultat.

Studierna som presenteras här rör produktion av metan i avloppsledningar samt emissioner av lustgas och metan från avloppsreningsverk. Resultaten för lustgasmätningarna visar att utsläppen varierar kraftigt mellan olika avloppsreningsverk och över tid vid samma verk. Generella emissionsfaktorer är därför olämpliga för att uppskatta lustgasutsläppen från en specifik anläggning. Den utsläppta lustgasmängden i presenterade studier sträcker sig från 0,01 till 11,2 % av inkommande kväve. De faktorer som har funnits påverka lustgasproduktionen är sammanfattade i en riskmatris, se tabell I i rapporten. Sammantaget betyder det att väl fungerande reningsverk med små fluktuationer och låga halter av utgående kväve har liten risk för lustgasproduktion medan det omvända gäller för verk med kraftiga variationer, bristande reglering och ofullständig kväverening. Mätningarna av produktion och utsläpp av metan visar att metanproduktionen i ledningsnät kan vara betydande. Resultaten är dock för knappa för att fastställa storleken eller avgöra vilka faktorer som påverkar produktionen mest. För utsläppen på avloppsreningsverk visar resultaten att de två processteg som står för de största utsläppen är: 1) inloppsdelarna, metan produceras då sannolikt i ledningsnätet men emitteras vid verket och 2) slamhanteringen på verk med rötning, dvs. metanslip men också efterrötning i öppna lagringstankar.

Slutsatsen är att utsläpp av metan och lustgas varierar kraftigt men kan utgöra en betydande del av ett avloppsreningsverks totala utsläpp av växthusgaser. Val av reningsprocess och driftsätt påverkar omfattningen av metan- och lustgasproduktion.


Sökord: Växthusgaser, lustgas, metan, klimatpåverkan, avloppssystem
Keywords: Greenhouse gas, nitrous oxide, methane, wastewater systems

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs mer i rapporter från SVU/VA-Forsk inom samma ämnesområde:
2013-04
, Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Försök i pilotskala
C AvfallSverige-U2011-18, Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Litteraturstudie
C 2011-IVLB1977, Lustgasemissioner från avloppsreningsverk – en litteraturstudie

Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav

Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 9,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten AB

Gustavslundsvägen 12
167 14 Bromma