Gå direkt till innehåll
SVU-rapport 2013-07: Drick kranvatten – ett kommunikationsprojekt inom VA-branschen. Dokumentation och utvärdering (Management)

Nyhet -

SVU-rapport 2013-07: Drick kranvatten – ett kommunikationsprojekt inom VA-branschen. Dokumentation och utvärdering (Management)

Information om ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:
2013-07
Titel: Drick kranvatten – ett kommunikationsprojekt inom VA-branschen. Dokumentation och utvärdering
Författare: Jörgen Eksell, institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet, Campus Helsingborg; Anna-Karin Wickström, Sydvatten
Område: Management

Sammandrag: Drick kranvattens syfte är att öka ungdomars medvetenhet om kranvattnets värde. Projektet innehåller kranvattenautomater till skolorna och färdiga lektioner på drickkranvatten.se. Utvärderingen visar på en positiv inställning hos lärare och elever till projektet och till frågeställningar om vatten.

Sammanfattning: Sydvatten är ett kommunägt aktiebolag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i 16 skånska kommuner. Samarbete för affärsmässig samhällssnytta är en av företagets grundstenar. Samarbetet har bland annat resulterat i kommunikationsprojektet Drick kranvatten med syftet att öka högstadieungdomars kunskap om vatten samt att påverka deras attityd till kranvatten. Projektet har fokuserat på budskapet att kranvatten är billigt, nyttigt och miljövänligt. Syftet med denna rapport är att dokumentera och utvärdera projektet.

Drick kranvatten består av två delar: Eleverna arbetar med tema vatten. För att underlätta för lärarna finns färdiga lektioner som är anpassade efter grundskolans läroplan Lgr 11. Därefter installeras en kranvattenautomat på skolan.

Dokumentationsdelen i rapporten behandlar projektets genomförande under åren 2008 till 2012. Utvärderingsdelen behandlar dels elevernas attityd till projektet och till kranvatten, dels lärarnas upplevelser av att delta i projektet. Det empiriska material som rapporten bygger på är två webbadministrerade enkäter och kvalitativa intervjuer med lärare och elever.

Dokumentationen visar på betydelsen av att etablera goda kontakter med rektorer och lärare. En viktig lärdom är att presentera projektet som ett attraktivt erbjudande till skolorna. Av dokumentationen framgår även att kontakt med betydelsefulla aktörer som gymnasieskolor och universitetsinstitutioner har etablerats under projektets genomförande.

Undersökningen pekar på att eleverna har en positiv attityd till Drick kranvatten-projektet. Eleverna upplever att de har fått ökade kunskaper om vatten. En stor andel elever har ändrat sina dryckesvanor och har börjat dricka mer kranvatten. Ingen aspekt av projektets budskap, det vill säga att kranvatten är billigt, nyttigt och klimatsmart, står ut som avgörande för elevernas attitydformering, även om hälsoaspekten framträder som mer betydelsefull i elevernas val av dryck. Kranvattenautomaten lyfts fram av eleverna som betydelsefull för beteendeförändringen i skolan.

Enligt undersökningen har lärarna en positiv upplevelse av att genomföra Drick kranvatten-projektet. Lektionerna och materialet på projektets webbplats upplevs som pedagogiskt, meningsfullt och anpassat efter läroplanen. Lärare inom Matematik och NO upplever projektet som mycket relevant utifrån kursplanerna. Erbjudandet om en kranvattenautomat har haft betydelse för lärarnas engagemang inför genomförandet av projektet. Slutligen bör nämnas att kontakten med Sydvatten och projektledaren har upplevts som god och många gånger har haft avgörande betydelse för projektets genomförande.

Sökord: Drick kranvatten, kranvatten, dricksvatten, skolprojekt, kommunikationsprojekt, pedagogiskt material, skolsidor
Keywords: Drink Tap Water, tap water, drinking water, school project, communication project, educational materials, schoolsite

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna. Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er. Tack på förhand.

Tipsa en vän!
Skicka denna mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs rapporter!

Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig på sändlistan.

Stoppa info-mejl!
Om du inte vill ha några fler info-mejl, skicka ett mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du inte vill ha fler info-mejl, så tar vi bort dig från sändlistan.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svenskt Vatten arbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav.  Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder.

Presskontakt

Fredrik Vinthagen

Fredrik Vinthagen

Presskontakt Kommunikationsstrateg Press & kommunikation 0734-23 13 96